عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 296

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دو رمان از جهاتی شبیه به یکدیگر هستند و از طرفی با هم اختلافاتی دارند که در ادامه اشتراکات و افتراقات دو رمان به اختصار ذکر خواهد شد. اشتراکات: اولین نکته ای که در همان ابتدا، پس از خواندن دو رمان، نظر خواننده را به خود جلب می کند، این است که رمان خلوت مدیر دقیقاً تقلید و یا به عبارت دیگر: تتبع و اقتفایی است از رمان مدیر مدرسه که طرح و چارچوب اولیه را از آن به وام گرفته است. به گونه ای که زمینه در هر دو رمان تقریباً یکی هست؛ چراکه حوادث هر دو رمان، در مدرسه ای واقع در حومه ...

در این مطالعه مدیر به عنوان "سنگ سرطاق" (پرداختچی 1368، ص 5) مطرح بوده است . بر اساس این دیدگاه مدیر مدرسه بین نیروهای اجتماعی متضاد مسئولین مافوق و کارکنان قرار دارد. به نظر می‌رسد مسئولان مافوق یک سری انتظارات از مدیر دارند که گاهی با انتظارات کارکنان در تضاد می‌باشد. این انتظارات در زمینه‌های گوناگون و از نقشهای مختلفی که یک مدیر بر عهده دارد قابل بررسی است . ناهماهنگی ادراک و انتظار گروههای مرجع از نقش مدیر مدرسه می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده‌ای در اثربخشی و کارآمدی مد ...

در این تحقیق 235 نفر از دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان می‌باشند. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی ساده می‌باشد و از پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. پرسشنامه شامل 41 سئوال چندگزینه‌ای و یک سئوال باز پاسخ می‌باشد که به دو صورت اجرا گردید. در پرسشنامه اول برای سئوالات پرسشنامه از مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شده است. و در پرسشنامه دوم از پاسخ دهنده خواسته شده است که سئوالات هر فرضیه را به ترتیب اهمیتی که در انتخاب مدیر نمونه دارند رتبه‌بندی نماید پرسشنامه دوم فا ...

هدف تحقیق مروری بر سرگذشت و آثار جلال آل احمد و شرایط اجتماعی، تاریخی و سیاسی روزگار وی و نیز بررسی جامعه‌شناختی مدیر مدرسه اثر آل احمد است . روش پژوهش مطالعه کتابخانه‌ای است . یافته‌ها نشان می‌دهد که مدیر مدرسه نمایانگر لحظات خاصی از تاریخ جامعه ایران و شرایط اجتماعی و سیاسی و زیبایی‌شناختی مطرح در آثار نویسنده است . ویژگی‌های جامعه توصیفی آل احمد، بی‌عدالتی اجتماعی، کاستی‌های نظام سیاسی و وابستگی آن، فقر فرهنگی و اقتصادی، فساد، بی‌هویتی و غیره است که درونمایه بیشتر آث ...

الف) بین درک مدیران و آموزگاران دبستانها و نقشهای مدیر مدرسه درزمینه‌های مدیریت عمومی، برنامه‌های آموزشی، ارتباط با آموزگاران،دانش‌آموزان و والدین تفاوت معنی‌داری وجود ندارد در حالیکه در تحقیقات‌نواب‌پور و ایراندوست به ترتیب در سالهای 1356 و 1368 مدیران و دبیران‌دبیرستانها در همه موارد فوق درک متفاوتی داشتند و این اختلاف در نتایج‌پژوهش حاضر و تحقیقات قبلی احتمالا" ناشی از این مساله است که چون‌مدارس متوسطه متشکل از افراد حرفه‌ای بوده و هر کدام در یک ماده درسی‌تخصص داشته و در ن ...
نمایه ها:
پسر | 
تبریز | 
معلم | 
ادراک | 

این تحقیق به دنبال آزمودن فرضیه های زیر است : 1 - بین استفاده مدیر از قدرت تخصص و فرهنگ سازمانی مدرسه رابطه معنی داری وجود دارد. 2 - بین استفاده مدیر از قدرت مرجعیت و فرهنگ سازمانی مدرسه رابطه معنی داری وجود دارد. 3 - بین استفاده مدیر از قدرت پاداش و فرهنگ سازمانی مدرسه رابطه معنی داری وجود دارد. 4 - بین استفاده مدیر از قدرت اجبار و فرهنگ سازمانی مدرسه رابطه معنی داری وجود دارد. 5 - بین استفاده مدیر از قدرت قانونی و فرهنگ سازمانی مدرسه رابطه معنی داری وجود دارد. ...

هدف این پژوهش بررسی خصوصیات و صفاتی بود که موجب اثربخشی مدیران مدارس می‌گردید، در واقع هدف عمده آن یافتن پاسخهائی جهت سوالات زیر بوده است : -1 آیا بین نظرات دبیران و دانش‌آموزان در مورد رفتارهای اثربخش مدیر مدرسه تفاوت وجود دارد؟ -2 آیا بین نگرش دختران و پسران در مورد رفتارهای اثربخش مدیر تفاوت وجود دارد؟ -3 آیا بین نگرش دبیران زن و مرد در مورد رفتارهای اثربخش مدیر تفاوت وجود دارد؟ -4 آیا بین ناحیه محل خدمت ، سنوات خدمت ، مدارک تحصیلی و رشته تحصیلی دبیران و برداشت آنها از رفت ...

در این رساله، داستان مدیر مدرسه اثر جلال الدین آل احمد مورد تجزیه و تحلیل گفتمانی و متنی قرار گرفته است. هدف این پژوهش، تجزیه و تحلیل این داستان در سطح ساختهای کلان و خرد و نیز یافتن عوامل انسجامی آن بود. در سطح ساخت کلان از الگوی هچ استفاده شده است. در بررسی عوامل انسجام متنی، الگوی هلیدی و حسن (1976) بکار گرفته شده است و در سطح خرد، یازده الگوی نحوی و چهار صنعت ادبی و سبکی در سطح واژه و جمله بررسی شده اند. در تجزیه و تحلیل الگوهای نحوی از الگوی شفایی (1363) و در تجزیه و تحل ...
نمایه ها:
کتاب | 

پژوهش حاضر به منظور ((بررسی عوامل موثر در کارآیی مدیریت مدرسه‌از نظر مدیران و دبیران شهر اصفهان)) از جهت کارآیی در 9 عامل انجام شد . این پژوهش با هدف آزمون یک فرضیه کلی شامل ((بین نظرات مدیران و دبیران در مورد عوامل موثر در کارایی مدیریت مدرسه تفاوت اساسی وجود دارد)) و با اهداف ((بررسی نظرات مدیران و دبیران در زمینه نقش هر یک از عوامل 9 گانه(برنامه‌ریزی - سازماندهی - کنترل - ارزشیابی - ویژگیهای فردی مدیر - روابط انسانی و مناسبات اجتماعی - توجه به آموزش و یادگیری دانش‌آموزان - ...