عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 155

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش هيجاني مديران و سلامت سازماني مدارس شهر مشهد در سال تحصيلي 89-1388بود. طرح پژوهشی حاضر از نظر هدف ، كاربردي و از نظر اجرا توصيفي - همبستگي بوده است .جامعه آماري اين پژوهش كليه مديران و معلمان مدارس دوره ي متوسطه شهر مشهد بود كه 381 نفرمدير و 6811 نفر معلم جامعه مورد نظر را تشکيل می داد. نمونه تحقیق 150 مدير و 450 معلم بودند كه به روش نمونه گيري خوشه ای دو مرحله اي انتخاب شدند. براي سنجش هوش هيجاني مديران از پرسشنامه هوش هيجاني شرينك ( 199 ...

این تحقیق با هدف بررسی نگرش مدیران و دبیران مدارس ابتدائی، راهنمایی و متوسطه دخترانه شهرستان جهرم در رابطه با اجرای طرح مدرسه محوری انجام شده است . جامعه آماری مدیران و دبیران هر سه مقطع آموزشی به تعداد 960 نفر (99 نفر مدیر و 865 نفر دبیر ) که از این میان تعداد 275 نفر به عنوان نمونه از جدول مورگان و با استفاده از روش طبقه ای نسبتی انتخاب شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته در طیف لیکرت ( پنج گزینه ای ) و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات شامل آمار توصیفی ( فراوانی ، در ...

در راستاي بررسي زمينه هاي اجراي برنامه ريزي درسي مدرسه محور چهار متغير دانش، نگرش، مهارت و امکانات در چهار گروه مديران مدارس، معاونان، معلمانان و رؤساي انجمن اولياء و مربيان مورد سنجش و بررسي قرار گرفت. براي سنجش متغيرهاي يادشده چهار مؤلفه انتخاب، تغيير، تکميل و تدوين در زمينه برنامه ريزي درسي مدرسه محورشناسايي گرديدو سعي شد پرسشها، سنجش هر چهار سطح را شامل شوند؛ ضمن اين که سؤالاتي نيز طرح شدند که بتوانند تمرکز را بسنجند. آگاهي نسبت به صحت و سقم هر يک از پرسشها، تمايل يا عدم ...

به سبب اهمیت همه جانبه‌ای که اثر بخشی نقش دارد چگونگی توجیه و یا تغییر انتظارات مربوط به نقش نیز از اهمیت برخوردار است. تحقیق پیمایشی حاضر به منظور بررسی انتظارات نقش مدیر از دیدگاه مدیران دبیران و دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان شاهرود و مقایسه آن با عملکرد فعلی مدیران صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران، دبیران و دانش‌آموزان دوره متوسطه تشکیل می‌دهند نمونه شامل 12مدیر د ر12دبیرستان متوسطه نظری 100معلم در رشته‌های مختلف در دبیرستانهای نظری و 284 دانش آموز سال سو ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیر مدرسه در ایجاد گروه‌های رشد حرفه‌ای مبتنی بر همکاری معلمان ابتدایی در استان مازندران به انجام رسیده است. در اجرای این مطالعه از رویکرد آمیخته‌ی اکتشافی استفاده شده است. در این رویکرد، از ابزار مصاحبه در روش کیفی و ابزار پرسشنامه محقّق‌ساخته در روش کمّی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش، معلمان، مدیران مدارس و سرگروه‌های آموزشی کلیه‌ی مدارس ابتدایی مازندران شامل 9926 نفر بودند که 44 نفر از آنان نمونه‌ی آماری بخش کیفی بودند و 383 نفر معلم نیز ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مشارکت کارکنان و عملکرد مدیران با اثر بخشی مدرسه در دبیرستانهای دخترانه شهرستان مرودشت بوده است . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران، دبیران و دانش آموزان دختر که دانش اموزان دختر 2000 نفر دبیران زن 300 نفر و مدیران زن 30 نفر در مقطع متوسطه بوده که از بین آنها 30 مدیر به روش سرشماری،60دبیر و120 دانش آموز با روش تصادفی انتخاب گردیده اند.ابزار اندازه گیری در این تحقیق از سه پرسشنامه پرسشنامه مشارکت کا ...

مديريت مدرسه‌محور راهبردي جهت بهبود تعليم و تربيت از طريق انتقال اختيار مسؤوليت و تصميم‌گيري به مؤسسه و تواناسازي مدرسه و دست‌اندركاران آن براي ايفاي كارآمد و اثربخش كه هدف اصلي آموزش و پرورش يعني تدريس، آموزش و يادگيري است. صاحب‌نظران، قلمرو مديريت مدرسه‌محوري را برنامه‌ريزي درسي، پرسنل و بودجه مي‌دانند. اين تحقيق با طرح سؤالاتي درباره‌ي هر يك از قلمروهاي ياد شده بر آن است ديدگاه مديران مدارس مذكور را مورد بررسي قرار دهد. اين پژوهش از نوع توصيفي، پيمايشي است كه نظرات نمونه ...

هدف از این پژوهش بررسی میزان کاربست دیدگاه های فلسفی تربیتی مدیر در حوزه تفکر خلاق از دیدگاه مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان لردگان و مدارس تابعه بوده است بدین منظور دو فرضیه مطرح گردید که عبارتند از : 1-میزان کاربست آموزه های دیدگاه فلسفی تربیتی واقع گرایی نسبت به سایر دیدگاه ها در حوزه تفکر خلاق بیشتر است. 2- -میزان کاربست آموزه های دیدگاه فلسفی تربیتی آرمانگرایی نسبت به سایر دیدگاه ها در حوزه تفکر خلاق کمتر است . روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه ...

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ی اثربخشی مدیران مدارس فارغ التحصیل رشته های مدیریت آموزشی با سایرمدیران مدرسه در رشته های دیگر را از دیدگاه معلمان بوده است. روش انجام این پژوهش توصیفی- علی و مقایسه ای می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه دبیران زن و مرد دبیرستان های ناحیه 1 زاهدان تشکیل می دهد. که تعداد آنها 420 نفر می باشد. حجم نمونه برای دبیران با استفاده از جدول مورگان بصورت طبقه‌ای- تصادفی 201 نفر انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته میزان اثر بخشی مدیران سنجید ...