عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر، به بررسی رابطه یادگیری کارآفرینانه و فرصت‌یابی حرفه‌ای به منظور ارائه راهکارهایی برای کاهش موانع کارآفرینی پرداخته است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه موردبررسی، شامل کلیه‌ی مدیران شرکت‌های فعال شهرک سلیمی استان آذربایجان‌شرقی با تعداد 360 مدیر عامل است که از این تعداد، 146 مدیر عامل، بر اساس فرمول کرجسی و مورگان، به شیوه‌ی تصادفی ساده و در دسترس، به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای یادگیری کارآفرینانه، فرصت‌یابی حرفه‌ای ...

بحث اخلاق این روزها بیش از پیش در ورزش کشور مطرح شده است. در این راستا تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه اخلاق با برخی ویژگی‌های اجتماعی مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران اجرا شد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع همبستگی و از نظر نوع گردآوری داده ها به صورت میدانی و پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 32 مدیر ارشد وزارت ورزش و جوانان بود که بر اساس نمونه-گیری تمام شمار 32 مدیر ارشد به عنوان نمونه تعیین شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد گرایشات ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سبک رهبری و مهارتهای شغلی مدیران با فرسودگی شغلی معلمان در دبیرستان دولتی شهرستان ری است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی(همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع دبیرستان شهرستان ری در سال تحصیلی 93-92 به تعداد 1100 نفر بوده است که حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 285 نفر برآورد گردید و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است. پرسش ...

پژوهش حاضر، در جهت روشن ساختن مقایسه‌ی اهمیت رفتار‌های مدیریتی و رفتار‌های رهبری از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس انجام شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی مدیران و معلمان مدارس متوسطه‌ی ناحیه دو شهر زاهدان می‌باشد. برای نمونه گیری 59 مدیر با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک و 118 معلم از زیر مجموعه‌ی همان مدیران با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی رفتار رهبری کوزس و پاسنر و پرسشنامه‌ی رفتار مدیریتی ...

این مطالعه عوامل موثر بر کارآیی فنی شعب بانک ملت را با تمرکز بر نقش خصوصیات مدیران مورد بررسی قرار می‏دهد. برای این منظور، تحلیل مرز تصادفی برای یک مجموعه منحصر به فرد داده که برای این مطالعه جمع‌آوری شده است مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل اثرات خصوصیات مهم مدیران که بر مدیریت شعبه موثر می‏باشد مانند جنسیت، آموزش، تجربه، طول مدت اشتغال در پست مدیریت، سن و همچنین جابجایی مدیران برای یک نمونه شامل 31 شعبه بانک ملت در تهران در طول 1387-1385 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ...

محله یکی از اساسی‌ترین تقسیمات کشوری و واحدهای پایه برنامه‌ریزی شهری می‌باشد. مدیران محلات شهرداری تهران می‌توانند با استفاده از ظرفیت ها و منابع سازمانی و محلی نماینده ای لایق برای شهرداری باشد.شهرداری تهران با چنین درکی از نقش مدیران محلات بر این باور است که توانمندسازی مدیران محلات یکی از موضوعات اساسی و محوری حوزه منابع انسانی این سازمان است.این تحقیق از نوع کاربردی و با هدف تعیین میزان توانمندی مدیران محلات شهرداری تهران و عوامل موثر بر آن انجام شده است. روش تحقیق توصی ...

بحث درباره مشارکت نه فقط در ادبیات توسعه اهمیت زیادی دارد بلکه اساسا می‌توان آن را فرایندی تلقی کرد که ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد و ابعاد آن در طی زمان و برحسب الزامات دوره های مختلف تاریخ دگرگون و متکامل شده است. مشارکت در امر آموزش و پرورش نیز نقش بنیادی دارد. مشارکت مردم شرط لازم برای پویندگی تعلیم و تربیت کشور به حساب می‌آید و اگر ما از این مشارکت غفلت بورزیم و کم بهره مند شویم، مسلماً بسیاری از ایده ها واهداف نظام اسلامی ما در ارتباط با آموزش و پرورش محقق نخواهد شد ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خلاقیت سازمانی و توانمندسازی در مدیران ادارات آموزش و پرورش استان تهران در سال 87-1386 بوده است .روش پژوهش ، روش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل تمامی مدیران و معاونان ادارات آموزش و پرورش استان تهران(178 نفر) بوده اند ، تمامی آنان در پژوهش شرکت داده شده اند و روش نمونه گیری از نوع سر شماری بوده است . برای جمع آوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده گردید: 1- پرسشنامه خلاقیت سازمانی آمابیلی (1996) که هفت عامل « تشویق از سوی سازم ...

این پژوهش ضمن تأکید بر فواید متعدد نظام های اطلاعاتی و ارزش ویژه ای که این نظام ها در برآورده ساختن نیازهای متعدد موسسات و سازمان ها دارند، با استفاده از یک نیاز سنجی علمی در صدد آن است که نگرش مدیران حاضر در صنعت گردشگری کشور را نسبت به لزوم‌ ، ‌ابعاد ،‌ محتوی و سایر ویژگی هایی که نظام اطلاعاتی مد نظر می تواند برای این صنعت در پی داشته باشد ، بررسی کند. روش مورد استفاده در این پژوهش، از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن نیز ، مدیران فعال در عرصه گردشگری کشور (‌روسای 30 استان ...