عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 859

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج تحقیق نشان داده که رفتار حمایتی مدیر از دیدگاه مربیان کمتر از حدی است که مدیران اعلام کرده‌اند. همچنین مربیان زن رفتار حمایتی مدیر را بیشتر از مربیان مرد می‌دانستند. مربیان زن بیشتر از مربیان مرد در معرض عوامل استرس زای شغلی قرار داشتند. رابطه اکثر عوامل نگهدارنده شغل با رفتار حمایتی مدیر نیز مثبت و معنی‌دار بود. همچنین شیوع عوامل استرس‌زای شغلی در بین مربیان آشکار ساخت که امکان رشد و پیشرفت شغلی مربیان کم است . ...
نمایه ها:
مدیر | 
تنش | 
ورزش | 

نتایج این پایان‌نامه نشانگر آنست که 1 - کارکنانی که از دید خودشان و هم از دید مدیر افراد شایسته‌ای هستند، همبستگی بین رضایت شغلی کارکنان با ادراک آنها از شایستگی خویش مثبت و معنی‌دار است . 2 - کارکنانی که خود را افراد شایسته قلمداد می‌کنند ولی مدیر آنها کم‌لیاقت درک می‌کند، همبستگی بین نمره رضایت شغلی با ادراک کارکنان از شایستگی خویش مثبت ولی معنی‌دار نیست . 3 - کارکنانی که خود را افراد شایسته قلمداد نمی‌کنند ولی مدیر آنها را افرادی شایسته می‌داند، همبستگی بین نمره رضایت شغلی ...

بهبود فرایندهای یاددهی و یادگیری و تحقق اهداف هر موسسه آموزشی به بهبود کیفیت مدیریت وابسته است. هدف پژوهش حاضر بررسی نظریات دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان در مورد شرایط انتخاب مدیر نمونه و مقایسه ضوابط مصوب انتخاب مدیر نمونه به منظور ارائه پیشنهادهایی سازنده در بهبود کیفیت مدیریت است. بدین منظور نقش ویژگیهای شخصی، مهارتهای انسانی، مهارتهای فنی، سبک رهبری، و آشنایی مدیر با سیاستگذاری های آموزشی در انتخاب مدیران نمونه مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود. جا ...
نمایه ها:
معلم | 
مدیر | 
ضابطه | 

هدف تحقیق حاضر بررسی ویژگیهای مدیران دوره متوسط در استان کهگیلویه و بویراحمد و ارزیابی توانایی مدیران آنان بوده است . بدین منظور کلیه مدیران زن و مرد دوره متوسطه استان (100 مدیر زن و مرد) بعنوان جامعه آماری انتخاب و از دبیران همکارشان خواسته شد تا پرسشنامه 41 سوالی توانایی مدیریت را تکمیل نمایند. پس از حذف پرسشنامه‌های ناقص اطلاعات مربوط به 88 مدیر (32 مدیر زن و 56 مدیر مرد) از طریق روشهای آماری توصیفی و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار گرفت . یافته‌های تحقیق نشان داد که 1/8 درصد ...

این تحقیق به منظور مقایسه عملکرد مدیران فارغ‌التحصیل در رشته مدیریت آموزشی با مدیران فارغ‌التحصیل سایر رشته‌ها در خصوص کارآئی نظارت و راهنمائی انجام شده است . در این تحقیق عملکرد مدیر در نقش ناظر و راهنما در ایفای نقشهای نه‌گانه (ارزیابی، رهبری گروهی، سازمان‌دهنده، مشاور معلمین، هماهنگ‌کننده، برنامه‌ریز آموزشی، تصمیم‌گیرنده، تامین کننده خدمات و مدیر و ناظر) در دو گروه مدیران دارای مدرک مدیریت آموزشی و مدیران دارای سایر مدرکها مورد مقایسه قرار گرفته است برای انجام مقایسه ابتدا ...

در این تحقیق تحت عنوان تعیین اثر تطابق سبک رهبری مدیر و سبک رهبری مورد انتظار زیردستان بر رضایت شغلی زیردستان در دانشگاه تربیت مدرس کوشش شده است تا اثر تطابق ادراک مدیران و زیردستان از سبک رهبری بر رضایت شغلی زیردستان مورد آزمون قرار گیرد. این تطابق ادراکی در قالب 4 متغیر، سبک رهبری مدیر، سبک رهبری مورد انتظار زیردستان درک مدیر از سبک رهبری خود و درک مدیر از سبک رهبری مورد انتظار زیردستان دسته‌بندی گردید و سپس در شکل فرضیات تحقیق تطابق متغیرها با رضایت شغلی مورد سنجش قرار گرف ...
نمایه ها:
مدیر | 

چکیده ندارد.

معمولا در سازمان ها و در محاورات روزمره واژه های مدیر و رئیس را اکثراَ مترادف به کار می بریم و کسانی که در علم مدیریت مطالعه ای ندارند، اصولاَ تفاوتی بین مدیران و روسا قائل نیستند و مدیر یا رئیس را کسی می دانند که دستور می دهد و دستور او لازم الاجرا است. در این مقاله تفاوتها بیان گردیده است . ...
نمایه ها:
مدیر | 
رییس | 

گستردگی فعالیتهای آموزشی و ترویجی و نقش آن در توسعه کشاورزی، اساسا ایجاب می‌کند که نیروی انسانی شاغل در آن، در نقاط مختلف پراکنده باشند و حتی در دورترین نقاط روستائی فعالیت نمایند، از اینرو مدیریت آن، اهمیت بیشتری دارد و متضمن شرایط، مهارتها و ویژگیهای خاص است . به ویژه که اثربخشی و کارآمدی ترویج به میزان زیادی وابسته به کیفیت کارمندان است . هدف کلی این پژوهش ، شناخت مهارتهای حرفه‌ای مدیران ترویج کشاورزی و منابع طبیعی و نقش آن در اثربخشی ترویجی آنان است . برای این منظور در بخ ...