عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 359

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کتابخانه های مورد پژوهش در مجموع از 9 نوع منبع پزشکی الکترونیکی برخوردارند که بیشترین درصد برخورداری از منابع مذکور مربوط به پایگاههای اطلاعاتی دیسک نوری با 5/96 درصد و کمترین درصد برخورداری مربوط به چند رسانه ایها با 4/41 درصد می باشد.الویت استفاده از منابع پزشکی الکترونیکی با توجه به میانگین امتیازات به دست آمده به ترتیب عبارت است از اینترنت ، پایگاههای اطلاعاتی دیسک نوری ، شبکه های اطلاع رسانی داخلی ، مجلات الکترونیکی ، پایگاههای اطلاعاتی پیوسته ، دیسکهای آموزشی و دیسکهای ...

پژوهش حاضر مطالعه‌ای زمینه‌ای است که به منظور بررسی مشکلات موجود در انجام پژوهش از نظر اعضاء هیئت علمی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است . هدف مطالعه تعیین مشکلات اعضاء هیئت علمی این دانشگاه در انجام پژوهش بوده است . در این پژوهش 132 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران به طور تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌ای بود که در دو قسمت عمده تنظیم شده بود. در قسمت اول 17 سئوال مربوط به مشخصات ف ...
نمایه ها:
ایران | 

بهبود نظام مدیریت در سامانه بهداشت و درمان کشور زمانی تحقق می‌پذیرد که نظامهای فرعی و کلیه واحدهای تابعه این نظام از مدیریتی پویا برخوردار گردند. با اعتقاد به چنین واقعیتی، پژوهشگر بر آن شد تا عملکرد مدیران بخشهای رادیولوژی را که یکی از واحدهای مهم و تعیین‌کننده در بیمارستان است ، مورد ارزیابی قرار دهد. عملکرد مدیران بخشهای رادیولوژی بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، به صورت تلاشی کاملا نو در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته است . ...

بهبود مدیریت نظام بهداشت و درمان کشور زمانی تحقق می‌پذیرد که نظام‌های فرعی و کلیه واحدهای تابعه این نظام از مدیریتی پویا برخوردار گردند. با اعتقاد به چنین واقعیتی، این پژوهشگر بر آن شد تا مدیریت یکی از واحدهای مهم و تعیین کننده بیمارستان را که داروخانه می‌باشد، مورد مطالعه قرار دهد. روند مدیریت داروخانه‌های بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، آنهم با شیوه تطبیقی به صورت تلاشی کاملا نو در این بررسی مورد توجه قرار گرفته است . پژوهشگر به مقایسه تطبیقی روند مدیریت دارو ...

مدیریت سازمانهای پیچیده دنیای امروز، فراگیری دانش مدیریت را بیش از هر زمان دیگر طلب می کند. در واقع دیگر زمان آن سپری شده است که در انتخاب مدیران تنها به استعداد و لیاقت ذاتی آنها اکتفا شود. در عصر ما، کارایی و بهره وری، ارزشمندترین هدف همه مدیران است و مدیران بیمارستانها نیز از این امر مستثنی نمی باشند. به طور کلی بیمارستانها یکی از نهادهای مهم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هستند و با استفاده از امکانات و تسهیلات ویژه خود در جهت تولید محصولی به نام سلامت و نیز انجام تحقیقات پ ...

ارتباطات در سازمانهای بهداشتی و درمانی با توجه به بحرانی بودن محیط کار، تعداد زیاد شاغلین و واحدها، سنجیدگی فعالیتها، بسیار با اهمیت است . فقدان ارتباط مناسب می‌تواند منجر به زیانهای ناخاسته برای انسان و منابع گردد. متاسفانه، اکثر مدیران به ایجاد شبکه‌های ارتباطی مناسب و موثر توجهی ندارند. حیطه این تحقیق "مطالعه تطبیقی سبک‌های ارتباطی در مدیریت ، کاربرد در سازمان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1376" بوده است . مطالعه بر اساس روش تحلیلی توصیفی بوده است . ابزار ان ...

پژوهش حاضر از نوع تاریخی، توصیفی است که به بررسی وضعیت آموزش و اشتغال فارغ‌التحصیلان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی پرداخته است . در این پژوهش با ارسال پرسشنامه برای فارغ‌التحصیلان، اطلاعاتی در مورد وضعیت شغلی، نوع استخدام و ارتباط فعالیت شغلی با رشتهء تحصیلی آنها جمع‌آوری شد. همچنین در مورد مواد درسی که به نظر فارغ‌التحصیلان می‌باید حذف و یا اضافه گردد و کمبود مهارتهای مدیریتی که در محیط کار در خود حس می‌کنند و شرکت در آزمون مقاطع تحصیلی بالاتر اطلاعات جمع‌آوری و مورد تجزیه و ت ...

این پژوهش ، یک پژوهش توصیفی است که بمنظور بررسی مکانیسم‌های کنترل و نظارت بر موسسات پزشکی در استان خراسان صورت گرفته است . بدین منظور روش‌های کنترل و نظارت بر موسسات پزشکی (که در این پژوهش شامل مطب‌ها، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی . رادیولوژی‌ها می‌باشد) که از طریق کارشناسان واحدهای مربوطه در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان انجام می‌گیرد، مورد بررسی قرار گرفته است . گردآوری اطلاعات در این پژوهش از طریق مطالعه دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ه ...

سیستم خدمات بهداشتی درمانی برای تامین و اعاده سلامتی افراد جامعه سازماندهی شده است ، بیمارستانها در اکثر کشورها قسمت عمده‌ای از مراکز درمانی را تشکیل می‌دهند و در بعضی از مواقع به طور مکرر دیده شده است که بیمارانی که به بیمارستانها مراجعه می‌نمایند متاسفانه به انواع عفونتهای بیمارستانی آلوده می‌شوند و این نیز موجب افزایش طول اقامت بیمار در بیمارستان و یا حتی در مواردی با مرگ بیمار خانواده او که از بنیادهای اساسی اجتماع است از هم می‌باشد. بیمارستان باید الگوی نظافت و ...