عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 371

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت کیفیت فراگیر ‏‎(TOM)‎‏ نظام یکپارچه ای از اصول، روشها، و بهترین شیوه هاست که چارچوبی را برای حصول برتری درهرچیزی، فراهم می آورد . ...
نمایه ها:

بطور کلی مدیریت کیفیت جامع، راه مدیریت بهبود اثر بخشی، انعطاف و رقابت در موسسات تولیدی و خدماتی است که تمام واحدها، فعالیت‌ها و افراد سازمان را در کلیه سطوح در برمی‌گیرد. مدیریت کیفیت جامع تغییر مهمی در فرهنگ سازمان می دهد که اهداف، آرمانها، طرز تفکر و رویه های موجود در سازمان را در بر می گیرد. این مطالعه تاثیر ابعاد مدیریت کیفیت جامع را بر عملکرد نوآوری بررسی می کند. برای دستیابی به این هدف ابعاد مدیریت کیفیت جامع (حمایت مدیریت ارشد، بهبود مستمر، مشارکت کارکنان و تمرکز بر مش ...

صنایع مختلف در دنیای رقابتی امروز به این نتیجه رسیده اند که به علت بقا در جهان رقابتی امروز، بهبود مستمر در عملکرد سازمانی امری ضروری است. تمامی سازمانها در تلاش هستند تا از مدیریت کیفیت جامع استفاده کنند و مزیت رقابتی ایجاد کنند. سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا اجرای سیستم برنامه ریزی سازمانی (ERP) نیازمند اجرای مدیریت کیفیت جامع (TQM) است. هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع و سیستم برنامه ریزی سازمانی بر عملکرد بازار شرکتهای صنعتی است. جامعه آماری این تح ...

سازمانها باید پویا و انعطاف پذیر بوده تا بتوانند خود را با شتاب با دگرگونیهای محیطی همراه کنند. نیروهای کارساز و موثر در سرنوشت سازمانها شامل عوامل خارجی، مشتری، دگرگونی و دولت و قوانین می باشد. حال با تصویری از مجموعه شرایط ارائه شده این سوال مطرح می شود که سازمانها چگونه می توانند در این جهان آشفته و پرفراز و نشیب خود را حفظ کنند؟ امروزه کلیه برنامه های بهبود فرایند ریشه در دو حرکت کاملا متفاوت یعنی مدیریت کیفیت جامع و مهندسی مجدد دارد. مدیریت کیفیت جامع موجد یک تفکر فرایند ...

تغییر و دگرگونی در نیروی انسانی و ساختار سازمانی امری اجتناب ناپذیر است و دانشمندان علم مدیریت بر این باورند که تغییر و تحول در نیروی انسانی، ریشه تمام موفقیتهای سازمانها است. لذا برنامه ریزی در راستای توسعه منابع انسانی و طراحی برنامه های «توانمندسازی منابع انسانی»، یکی از راهکارهای اساسی رسیدن به توسعه پایدار است که مدیران منابع انسانی در تحقق آن نقش بسزایی دارند مدیریت کیفیت جامع ، فلسفه ای مدیریتی است که با بکارگیری روش های بهبود مستمر سعی در استفاده بهینه از فرصت های موج ...
نمایه ها:

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی نتایج حاصل از استقرار سیستم تضمین کیفیت در شرکت آب و فاضلاب استان قزوین قدیمی ترین سازمان در صنعت آب و فاضلاب کشور که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ‏‎ISO9000‎‏ شده است با روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و سپس تجزیه و تحلیل آماری داده های استخراج شده از پرسشنامه های تکمیل شده توسط پرسش شوندگان به وسیله برنامه نرم افزاری ‏‎SPSS‎‏ صورت گرفته است . محور اصلی پژوهش تعیین معیارهای ارزیابی حاصل از استقرار سیستم کیفیت بوده که این معیارها پس ا ...

در دو دهه اخیر مفاهیمی چون کیفیت، تضمین کیفیت، و مدیریت کیفیت بعنوان مقولاتی مهم در تفکر مدیران بشمار رفته و سازمانها و شرکتهای گوناگون اعم از تولیدی و خدماتی در سطح جهان به این موضوعات بعنوان ضرورت اجتناب ناپذیر کسب و کار و تجارت نگاه کرده اند. در دهه 1950 ژاپنی ها آموزشهای دکتر دمینگ در زمینه کیفیت را فرا گرفته و با بکار بستن آنها صنایع ورشکسته خود را بازسازی کرده و ژاپن را تا مرحله برتری اقتصادی کنونی پیش برده اند. بعضی از شرکتهای امریکائی در دو دهه اخیر نگرشهای دکتر دمینگ ...

راهکارهای مدیریت کیفیت جامع را شرکتهایی اجرا کرده اند که به افزایش چشم اندازهای بقای خود از طریق گنجاندن بهبود مستمر و کیفیت در اولویتهای راهبردی خود گرایش دارند. در رویکرد کارت امتیاز متوازن با استفاده از اقدامات مالی و غیر مالی به ارزیابی ابعاد چهارگانه عملکرد شرکت یعنی فرایندهای کسب و کار داخلی، یادگیری و رشد، مالی و مشتریان پرداخته می شود. در این مقاله می کوشیم تا پیوندی میان این دو رویکرد برقرار سازیم و با این کار فرصتهای آتی پژوهشی در مورد این دو رویکرد را شناسایی کنیم. ...

مدیریت کیفیت جامع (TQM) یک ساختار و نظام برا یرسیدن به کیفیت جامع و برتری و کمال تدوین می‌کند که برای مدیریت جهانی مهم و ضروری است . بنابراین مدیریت کیفیت جامع بایستی در هر سازمان دولتی یا خصوصی تصویب شود و به عنوان شاهراه حیاتی سازمان تلقی گردد. بر انگیزاندن اندیشه‌های خلاق و سازنده و ارتقا تفکر استراتژیکی در میان مدیران مالزیایی در راستای این که سازمانهای مالزیایی بتوانند در عرضه رقابت جهانی مطرح بوده و حرفی برای گفتن داشته باشند از اهداف مقاله است . ...