عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آشنایی با طرح بهبود روشها در مدیریت کارگزینی ، متدلوزی تحقیق ، بهبود روشها در وزارت کار و امور اجتماعی ، بررسی و ارزیابی طرحها ،تحقیق در فرضیه ها و در پایان نتیجه و پیشنهادات در این پایان نامه ارایه شده است . ...
 
بطورخلاصه باید گفت هدف از بهبود مدیریت بدست آوردن مهارتهای لازم، تخصص و در نتیجه ازدیاد کارایی و افزایش سطح مفروضات عمومی جامعه که بستگی به این سازمان داشته باشد، است. ...

شیوه های سنتی انگیزش که متناسب با نیاز سازمانها به نیروی یدی کارکنان طراحی شده بودند در شرایط کنونی چندان سازگار نیستند. در دوران حاضر که به علت پویایی و پیچیدگی محیط رقابتی، نیاز سازمانها به نیروی فکری و قوه خلاقه کارکنان افزایش یافته است باید به دنبال شیوه هایی بود که با ایجاد انگیزش در کارکنان فوق موجبات برتری رقابتی سازمانها را فراهم آورد. تحقیق حاضر به توصیف و تحلیل ((توانمندسازی)) که به عنوان شیوه مناسب انگیزش در عصر حاضر شناخته شده است، میپردازد. در این راستا، ضمن تشری ...
 
دراین پایان نامه نقش مدیریت کارگزینی پیرامون کارایی،روابط انسانی،ارتباطات، آموزش،وضع مالی،ارزشیابی،اصول شایستگی و روحیه کارکنان وزارت کشور بررسی شده است . این بررسی میتواند بعنوان جزئی از منظور کلی تلقی گرددو بااستفاده از تحقیقات مشابهی در سایر سازمانهای دولتی راه حل کلی برای تقویت روحیه کارکنان و افزایش کارایی در سازمانهای عمومی به کار برده شود . ...

بررسی آئین نامه های استخدامی سازمان برنامه و بودجه در سال 1335 شامل شرایط استخدام ، طبقه بندی مشاغل ،حقوق و اضافه حقوق،حق مقام ،مزایا و فوق العاده ها ،کمک های غیر نقدی ،مرخصی و معذوریت و بطور کلی مواردی در ارتباط با مدیریت کارگزینی و مقایسه آن با آئین نامه های پیشنهادی سال 1338 از جمله مطالب مهم این پایان نامه می باشد. ...
 
در طرح مساله با ملاحظه مدارک دیده میشود که حجم کارکنان متخصص در سازمان برنامه مرتبا رشد یافته است و بر اساس ضابطه ی تکالیف هر یک از واحد ها ، به وجود انتصابات نابجا در کادر پرسنل سازمان برنامه پی میبریم و نسبت انتصابات نابجا درسطح معاونت های سازمان برنامه میان 8/33تا8/53 در صد در سالهای متفاوت و میان 23 تا44درصد برای کل کارکنان سازمان برنامه برآورد میشودو به آثار نا مطلوب انتصابات نا بجا بویژه در بازدهی کار اشاره میشود. همچنین به فرضیه های ارایه شده در سطح اقتصاد کلی ...