عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در وضعیت VMI (مدیریت موجودی فروشنده)، تامین کننده هم فرایند سفارش دهی خود و هم فرایند سفارش دهی خریدار را بهینه می کند که کل هزینه های زنجیره تامین می نیمم می شود. در این مقاله می خواهیم مدل +Yao را که برای یک خریدار و یک تامین کننده بود، گسترش دهیم و به حالت چند خریدار و یک تامین کننده تبدیل کنیم. در این مدل ، هزینه های حمل از تامین کننده به خریدار برابر با T می باشد و این مدل جریان های ورودی و خروجی تامین کننده را به روش بدترین نمونه مدیریت می کند. در حالت VMI، اندازه م ...

هدف این مقاله این است که تاثیر برنامه مدیریت موجودی توسط فروشنده(VMI) ، در عملکرد زنجیره عرضه مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا عملکرد سیستم VMI با زنجیره عرضه در حالت سنتی به صورت قیاسی بررسی شده است. و از آنجا که تا کنون در مطالعات پیشین دوگان )VMIسمت مشتری و سمت تامین کننده) در نظر نگرفته شده است، این مبحث در یک زنجیره عرضه شامل تامین کننده، فروشنده و مشتری مورد بررسی قرار می گیرد. و در پایان برای ایجاد ارتباط بین این دوگان از برنامه ریزی مواد مورد نیاز (MRP ) استفاده شده ...