عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 161

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جامعه ایران بیش از گذشته به سرعت به یک جامعه سازمانی تبدیل می‌شود و بقاء و اثر بخشی این سازمان‌ها بیش از پیش در گرو استفاده بهینه از منابع انسانی و رشد و بالندگی سرمایه ‌های انسانی آنهاست. در این رابطه مهمترین سوالی که قابل طرح است این است که آیا دانش مدیریت منابع انسانی توانسته است در صحنه عمل نیز در صنایع ایران به نحوی اثربخش انتقال یابد؟ به عبارت دیگر آیا صنایع پیشرو و موفق ایران توانسته اند با کار بست فلسفه مدیریت منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار همانند سازمانها ...

این پژوهش به بررسی رابطه بین فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و تمایل کارکنان به ماندن در سازمان، رابطه بین تعهد سازمانی و تمایل کارکنان به ماندن در سازمان و رابطه بین فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان شرکتهای تولیدی شهر صنعتی رشت می پردازد. برای دستیابی به اهداف این پژوهش متغیر مستقل که فعالیتهای مدیریت منابع انسانی می باشد، در چهار بعد آموزش و توسعه، توسعه مسیر شغلی، جبران خدمت و مزایا و ارزیابی عملکرد و توفیقات در نظر گرفته شده است. همچنین بر طبق اد ...

امروزه بخش مدیریت منابع انسانی در سازمان ها نه تنها جهت بقاء سازمان در چنین محیط پرتلاطمی حائز اهمیت است، بلکه در عرصه رشد و تعالی سازمانی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی پژوهش تعیین چگونگی و میزان اثرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر تعالی سازمانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر است.روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر از تمامی کارکنان می باشد که بر طبق فرمول علمی کوکران، نمونه آماری این جامعه برابر با 132نفر می باشد. پ ...

یک درک عمیق از دانش پنهان در داده‌های منابع انسانی برای موقعیت رقابتی سازمان وتصمیم‌سازی سازمان حیاتی است. تحلیل الگو‌ها و روابط داده‌های منابع انسانی کاملاً نادر و کمیاب است. اغلب داده‌های منابع انسانی صرفاً برای اهداف گزارش‌مانند و پاسخ به یک سری پرس‌وجوها جمع‌آوری و نگهداری می‌شوند . لازم است که سیستم‌های منابع انسانی بر روی داده‌های کمیت‌پذیر بیشتر تمرکز کنند. ما نشان خواهیم داد چگونه داده‌کاوی الگوهای مفیدی از مجموعه‌های داده کشف و استخراج می‌کند ودر نتیجه قابلیت‌های داد ...

هدف از انجام این پژوهش شناسایی موانع پیاده‌سازی برنامه‌ استراتژیک منابع انسانی در شرکت برق منطقه‌ای خراسان و دسته‌بندی این موانع بود. وجود چالش‌هایی همچون توزیع نامناسب خدمات رفاهی، عدم ارتباط معنادار بین حقوق و مزایا با عملکرد پرسنل، بزرگ بودن سازمان، احساس وجود تبعیض میان کارکنان، اعمال قوانین از طرف دولت، پیشرفت فناوری و تکنولوژی، مقاومت پرسنل قدیمی با تغییرات فناوری در سازمان، عدم شفافیت کارراهه شغلی، سبب شده است این تحقیق در راستای شناسایی و دسته‌بندی موانع و چالش‌های مو ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر ارتقای سلامت اداری (مطالعه موردی: کارکنان دادگستری شهرستان زاهدان) صورت گرفت. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان دادگستری شهر زاهدان می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول مورگان تعداد کل جامعه 190 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام شده است. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق از پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر ار ...

هدف کلی تحقیق بررسی تأثیر ابعاد توسعه منابع انسانی بر عملکرد اجتماعی سازمانها می‌باشد. در این راستا مدل مفهومی تدوین گردیده که از دو متغیر ابعاد توسعه منابع انسانی و عملکرد اجتماعی تشکیل شده است، ابعاد توسعه منابع انسانی دیدگاه تونکه نژاد و داوری (1388) و عملکرد اجتماعی از دیدگاه امیدوار (1387) اقتباس شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شهر اردبیل به تعداد 138 نفر می‌باشد که نمونه ای به حجم 100 نفر مطابق جدول مورگان انتخاب و با استفاده از ضرایب همبستگ ...

امروزه لازمه موفقیت در امر مدیریت به‌کارگیری شیوه هایی است که هم متناسب با محیط و فرهنگ حوزه مدیریت باشد و هم بتواند شرایط، امکانات و نیروی انسانی موجود را برای هدف و برنامه موردنظر به خدمت آورد و بیشترین بازدهی را با کمترین هزینه به بار اورد. از آنجا که مدیریت با فرهنگ، اخلاق، مناسبات اجتماعی و همه مسائل یک جامعه آمیخته است، هر جامعه ای تجربه های مدیریت خودش را دارد، ضمن آنکه از تجربه های عام دیگران نیز می تواند بهره گیرد. مدل تعالی مدیران و رهبران سازمانی در پی آن است تا ...

یکی از چالشهای اساسی مدیریت منابع انسانی در حوزه صنعت ، مدیریت استعدادهای سازمانی است، تا اطمینان حاصل شود که افرادی مناسب، در زمان مناسب و برای شغلی مناسب، در خدمت سازمان خواهند بود. در واقع همواره یکی از معضلات در سیستم‌های سازمانی، انتخاب و جذب افراد مطلوب بر مبنای شاخص‌های مناسب است .در این پژوهش برای دستیابی به چارچوب الگوی مفهومی سامانه مدیریت استعدادها در اداره صنعت معدن و تجارت استان البرز با رویکرد آینده پژوهانه، از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش با ...