عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6568

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جامعه ایران بیش از گذشته به سرعت به یک جامعه سازمانی تبدیل می‌شود و بقاء و اثر بخشی این سازمان‌ها بیش از پیش در گرو استفاده بهینه از منابع انسانی و رشد و بالندگی سرمایه ‌های انسانی آنهاست. در این رابطه مهمترین سوالی که قابل طرح است این است که آیا دانش مدیریت منابع انسانی توانسته است در صحنه عمل نیز در صنایع ایران به نحوی اثربخش انتقال یابد؟ به عبارت دیگر آیا صنایع پیشرو و موفق ایران توانسته اند با کار بست فلسفه مدیریت منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار همانند سازمانها ...

مدیریت منابع انسانی عهده‌دار تنظیم روابط کارکنان و سازمان است . از آن جا که مدیریت منابع انسانی خود محصول تکامل نگرش صاحب نظران مدیریت به انسان بوده است در این تحقیق تلاش می‌شود نظر اسلام در خصوص انسان و روابط وی با سازمان تبیین گردد. برخی از سئوال‌های تحقیق در این پژوهش از این قرار است . آیا در حیطه مدیریت منابع انسانی می‌توان گزاره‌هایی از منابع زیر استخراج کرد و با در کنار هم نهادن آنها به نظام‌سازی پرداخت ؟ آیا در صورت دستیابی به نظام‌های خاص در مدیریت منابع انسانی می‌توا ...

برای دستیابی به اهداف و مأموریتهای دور برد توسعه کشور درهمه بخشها، بخصوص بخش صنعت، تأکید براهمیت و جایگاه رفیع عنصر راهبردی نیروی انسانی باید سرلوحه همه برنامه ها و برنامه ریزیها قرار گیرد. مدیریت منابع انسانی، با ایجاد فضا و فرهنگ خلاقیت، اثربخشی و کارآیی، محیط مناسبی را برای تحقق بهره وری از جنبه های گوناگون فراهم می کند. با توجه به محیط متحول، شتابان و رقابت آمیز امروز، نگرش نظامگرا از راه بررسی کلیه عناصر و نظامهای داخل سازمان و ارتباط آنها با عوامل و متغیرهای محیط خارجی ...

چکیده: در تحقیق حاضر به بررسی نقش سبک مدیریت منابع انسانی در عملکرد منابع انسانی با رویکرد جانشین پروری مدیران شرکت های استان مازندران پرداخته شده است. جامعه آماری شامل این تحقیق، کارکنان و مدیران شرکت های استان مازندران به تعداد 1439نفر می باشد. حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان 384 نفر می‌باشد و برای نمونه‌گیری از جامعه آماری، از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است که در این میان فقط 384 پرسشنامه برگشت داده شد. تحقیق حاضر را از نظر هدف، کاربردی، از نظر اجرا، توص ...

یکی از بزرگترین چالش هایی که پروژه ها در دنیا با آن روبرو هستند، مدیریت مناسب آن ها است . به نظر می رسد تعریف فعالیت ها در قالب پروژه های مشخص سبب می شود که فرآیند مدیریت آن مشخص تر بوده و بتوان آن ها را در چارچوب های تعریف شده به انجام رسانید . پروژه را می توان به عنوان یک برنامه تعهد شده با محدوده ابتدا و انتهای مشخص تعریف کرد که در قبال صرف بودجه ای معین به نتایج یا محصولات مورد نظر خواهد رسید . مدیریت پروژه نیز عبارت است از سازمان دهی و اداره نیروهای انسانی برای انجام فعا ...

فصل اول کلیات پژوهش 1-1.مقدمه انسان ها و سازمان ها درآغاز هزاره سوم میلادی با رویدادهای عظیمی مواجه می شوند که چشم انداز حیات انسان را در عرصه های مختلف متحول می سازد. فناوری اطلاعات و ارتباطات با سرعتی شتابان ،حیرت انگیز و فراگیر درحال شکل دهی مجدد به ساختارها و بنیان های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع می باشد . عصر اطلاعات"دوره انفجار اطلاعاتی " فناوری های اطلاعات و ارتباطات اصطلاحاتی هستند که همه ما روزانه چندین بار آنها را می شنویم یا ...
نمایه ها:
سیستم | 
داده | 

تغییرات ایجاد شده در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع، پیشرفت تکنولوژی وتنوع انتظارات ذی‌نفعان، سازمان‌ها را ملزم می‌سازد تا عملکرد خود را با یک نگرش سیستمی تنظیم نموده و راه تعالی را بپیمایند. هدف این تحقیق، تبیین مدل تعالی منابع انسانی در شرکت برق منطقه‌ای فارس می باشد. جامعه آماری تحقیق، 445 نفر از کارکنان که به روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک 141 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش این تحقیق، توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مدل تعالی منابع انس ...

پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای توسعه منابع انسانی با رویکرد اسلامی در آموزش عالی انجام شد. روش این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی ـ پیمایشی و به لحاظ ماهیت، از نوع پژوهش آمیخته است. این پژوهش در بخش کمی، در دو مرحله انجام پذیرفت که جامعه آماری در هر دو مرحله 480 نفر از کارکنان و 180 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ایلام بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بهره‌گیری از فرمول نمونه گیری لوی و لمشوی؛ در مرحله اول تعداد 200 نفر و ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استراتژی های توسعه ی منابع انسانی (آموزش، مشارکت، چرخش شغلی، مسیر (پیشرفت) شغلی و ارزیابی عملکرد) بر رفتارنوآورانه به روش مطالعه ی توصیفی ـ همبستگی در سال 1393 روی 210 نفر از کارکنان کمیته ی امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شد. گردآوری داده ها با پرسشنامه ی محقق ساخته استراتژی های توسعه ی منابع انسانی و پرسشنامه ی رفتارنوآورانه ی کانتر انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسو ...