عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 168

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در مناطق در حال توسعه به‌ویژه در زمانی که تقاضا برای آب آشامیدنی سالم با لحاظ رشد سریع این جوامع در حال افزایش بوده، از اهداف ضروری آینده محسوب می‌شود. گسترش کنترل نشده صنایع، اراضی کشاورزی، سکونت‌گاه‌ها و هم‌چنین مدیریت ناکافی اعمال شده بر منابع آب زیرزمینی، لزوم اتّخاذ شیوه‌های صحیح مدیریتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. امروزه براساس قابلیّت تطابق زیاد مدل‌های پیشرفته شبیه‌سازی آب زیرزمینی با سامانه هیدروژئولوژی آبخوان و امکان استفاده از این م ...

آبی که در مراحل گوناگون تولید هر کالا استفاده می‌شود، آب مجازی ذخیره‌شده در کالا نامیده می‌شود. بسیاری از کشورهای واقع در مناطق خشک و نیمه‏خشک، با واردات مواد غذایی، بخشی از آبی را که برای تولید داخلی محصولات نیاز است، برای استفاده در سایر مصارف حفظ می‌کنند. در این پایان‏نامه، پس از تعیین سناریوهای گوناگون و بررسی همه‌جانبۀ آن‌ها، درنهایت این نتیجه به‌دست آمد که در برنامه‌ریزی منابع آب، ضمن خودکفایی نسبی در تولید محصول کشاورزی، می‌باید کالاهای آب‌بر نظیر غلات را از سایر کش ...

با توجه به این نکتهکه منابع انسانی از ابتدایشکلگیریسازمان‌ها به عنوان یکی از ارکاناصلیسازمان‌ها محسوب شده و وظیفه اصلی آن اداره کردن افراد به طور مؤثر و توجه به با ارزش‌ترین منبع سازمانی است و از آنجا که دانش افراد مهم‌ترین تأثیر را در توانایی‌ها و عملکردآن‌ها دارد و زمینهسازبروزاستعداد،خلاقیت،ابتکارونوآوریکارکناندرجهتتحولسازمانیاست. در این مطالعه، ارتباط بین مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعۀ حاضر با اتخاذ رویکرد تحقیق کیفی و روش نظریۀ برخاست ...

منطقه مورد مطالعه در این تحقیق دشت کبودرآهنگ واقع در استان همدان در غرب کشور می-باشد. منابع آب زیرزمینی این دشت در 20 سال اخیر به طور روز افزون در رابطه با نیازهای کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده بی‌رویه از این منبع حیاتی موجب به وجود آمدن پدیده‌های از جمله فرونشست و فروچاله‌های مختلف در دشت شده است. در این تحقیق جهت مدیریت منابع آب موجود در منطقه از مدل شبیه‌ساز و مدیریتی WEAP استفاده گردید. با استفاده از این مدل ابتدا منابع و مصارف آب موجود در منطقه شبی ...

مدیریت منابع آب شامل مجموعه ای از فعالیت ها نظیر ذخیره سازی، انتقال و توزیع آب به منظور آبیاری مزارع می باشد . مدیریت آب عبارت از تنظیم منابع آب برای توزیع مناسب درزمان مناسب و مقدار مناسب در منطقه پروژه می باشد . در سالیان اخیر در کشور های توسعه یافته وظیفه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و مدیریت منابع آب توسط دولت به کشاورزان منتقل شده است. دلایل آن به شرح زیر می باشد 1-در خصوص دریافت وجه آب بها، عملکرد دولت بسیار ضعیف است. 2-به دلیل محدودیت بودجه دولتی ، مخارج بهره ب ...

مدیریت منابع طبیعی به خصوص منابع آب از دیرباز محور توجه و تصمیم‌گیری مدیران در جوامع مختلف بوده است. با افزایش جمعیت و توسعه بخش های مختلف کشاورزی و صنعت که نیاز روز افزون به منابع آب را نیز به دنبال داشت، ناپایداری‌هایی را در مدیریت سنتی منابع آب ایجاد نمود. بخش عمده‌ای از عدم تعادل در منابع آب، ناشی از چرخه آب شناسی و محدودیت طبیعی منابع آب بوده و بخش دیگر تأثیرگذاری اقدامات و فعالیت‌های انسانی بر روی منابع آب است که جملگی زمینه‌ساز چالش‌های سنگینی در امر بهره‌گیری از منابع ...

از چالش‌های فراروی کشور در فرآیند توسعه، مسائل مرتبط به کمبود و کیفیت منابع و مدیریت بهینه و صحیح منابع آب است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدیریت منابع آب کشاورزی شهرستان رشت به صورت پیمایشی صورت گرفته است. اهداف اختصاصی پژوهش حاضر را، بررسی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای شالیکاران و همچنین شناخت مسائل و مشکلات مدیریتی منابع آب کشاورزی در شهرستان رشت تشکیل می‌دهند. ابزار اصلی تحقیق، تنظیم و تدوین پرسشنامه می‌باشد که پایایی مقیاس اصلی آن از طریق آلفای کرونباخ برابر با 0/70 تائید گردیده ...

در عصر کنونی، منابع آب به عنوان نیاز اولیه تمدن بشری از حساسیت ویژه ای برخوردار است و مطالعه منابع آب از جمله منابع آب زیرزمینی، و مدیریت مصرف آن به دلیل کمبود منابع مذکور، اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا به کار گیری شیوه های ریاضی و استفاده از مدل های بهینه مدیریت مصرف منابع آب زیرزمینی تا حد زیادی می‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند موثر واقع گردند. جنوب غرب دشت تهران شامل مناطق مسکونی و زمین های زراعی و مناطق صنعتی مختلف است این منطقه شامل محدوده ای از مناطق 17 و 18 و 19 شهرداری ته ...

دشت تویسرکان با وسعت 805 کیلومترمربع، یکی از دشت‌های حوزه علیای رودخانه کرخه محسوب می‌گردد و در جنوب کوه الوند قرار گرفته است. براساس نتایج اندازه‌گیری 17 حلقه چاه مشاهده‌ای دشت تویسرکان در خلال سال‌های 1379 تا 1391، افت قابل توجهی در هیدروگراف معرف دشت مشاهده می‌شود. این روند رو به افت آب زیرزمینی در هیدروگراف، بیانگر آنست که اثرات برداشت از آب زیرزمینی در سال‌های آبی بعدی جبران نشده و دراثر خشکسالی و برداشت چاه‌های کشاورزی حجم مخزن هرساله کم شده است. میزان این افت در سال‌ها ...