عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

افزایش فشار بر روی منابع آب که به دنبال نیازهای رقابتی در فضای تجاری و اجتماعی روز به روز شدت می‌یابد، اهمیت مدیریت مسئول در منابع آب را بیش از پیش مشخص می‌کند. اگرچه سهم گردشگری در مصرف آب در مقایسه با بخش‌هایی همچون کشاورزی و صنایع دیگر کمتر به نظر می‌رسد، اما می‌توان در بخش شهری گردشگران را جزء مصرف‌کنندگان اصلی آب شرب دانست. این پایان‌نامه مطالعه‌ایست که داده‌هایی از میزان مصرف آب را در دو مورد از هتل‌های پایتخت با رده‌بندی کیفی عالی (5 ستاره) و خیلی خوب (4 ستاره)، در یک ...

یکی از راههای مبارزه با بی آبی و خشکسالی بهره برداری بهینه و معقول و صرفه جویی در مصرف آب می باشد. از آنجا که راههای موقت در زمان بروز خشکسالی اثرات کوتاه مدت داشته و پایدار نخواهد بود لازم است در امر صرفه جویی در مصرف آب فرهنگ سازی صورت پذیرد تا با نهادینه شدن آن موضوع صرفه جویی به عنوان یک مطالبه همگانی و یک روحیه در زندگی تبدیل گردد. از طرف دیگر اطلاع رسانی و آموزش یکی از راهکارهای اساسی در فرهنگ سازی است و به ویژه استفاده از آن در نسل جوان به عنوان والدین فردای جامعه بسی ...

شرایط بحرانی خشکسالی وکاهش نزولات آسمانی و مشکلات ناشی از آن، به خصوص در مناطقی که با کمبود آب و یا فقدان ذخایر زیرزمینی مناسب از نظر کمی و کیفی روبه‌رو هستند، موضوعی حیاتی در برنامه‌ریزی همین مصرف منابع آبی قلمداد می‌شود. در همین راستا این پژوهش به سنجش تأثیر عوامل موثر بر مدیریت مصرف آب روستاهای استان فارس در بخش مصرف خانگی پرداخته است. با مطالعه کار سایر محققین و مصاحبه با خبرگان این حوزه، مجموعه متغیرهای تأثیر‌گذار بر مصرف شناسایی شده‌اند. با سنجش تأثیر متغیرها و روابط بی ...

چکیده ندارد.

هشدارهایی که در سالهای اخیر در باره اثرات زیانبار توسعه بر روی محیط زیست کره زمین داده می‌شود پرسشهای گوناگونی در باره مطلوبیت توسعه و نوع مطلوب آن مطرح ساخته است . مقاله حاضر سعی در پاسخ دادن به این پرسشها ، و تعیین نقش آب به عنوان یک کالا در توسعه دارد. در باره خصوصی‌سازی فعالیتهای آب نیز به طور مختصر صحبت شده است . ...