عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فناوری‌اطلاعات ارزش حیاتی برای سازمان‌ها ایجاد می‌کند و سازمان‌ها به دلایل مختلفی در زمینه فناوری‌اطلاعات سرمایه‌گذاری می‌نمایند. نیاز به داشتن مدل سیستماتیک ارزیابی فناوری اطلاعات به شدت احساس می‌شود تا سازمانها بتوانند مزایا و منافع حاصل از بکارگیری فناوری-اطلاعات را بدرستی درک نموده و از ارزیابی های غیر دقیق و ذهنی و جهت گیری‌های سیاسی جلوگیری گردد. این موضوع که در رابطه با فناوری اطلاعات چه معیارهایی را و چگونه می‌باید اندازه‌گیری نمود، برای بسیاری از سازمان‌ها مبهم است. ...

آمار شکست در فرآیند مهندسی معکوس در صنایع همواره بالا بوده است. مطالعه ادبیات نشان می دهد که یکی از دلایل شکست پروژه های انتقال تکنولوژی در ایران و سایر کشورها، ضعف در مدیریت این فرآیندها می باشد. یکی از مدل های ارائه شده در جهان به منظور مدیریت فرآیند مهندسی معکوس، مدل «مهندسی معکوس نظامی» می باشد. این تحقیق، بر مبنای توسعه این مدل با رویکرد مدیریت پروژه و مدیریت تکنولوژی بنانهاده شده است. جهت انجام تحقیق، در دو گام؛ ابتدا با مقایسه استاندارد مدیریت پروژه و مهندسی معکوس، کا ...

برای رسیدن به چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 نیازمند جامعه‌ای تولیدی و دارای فرهنگ استفاده بهینه از امکانات و منابع می باشیم.بانگرش ارتقای بهره‌وری می‌توان این اهداف را تحقق بخشید. مساله تاثیر یا عدم تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری، بهترین گزینه‌ای است که می‌تواند مساله تاثیر نهایی فناوری اطلاعات بر رفاه اجتماعی را منعکس کند. در این پژوهش به بررسی دو متغیر مهم بهره وری و فناوری اطلاعات و تاثیرآنها پرداخته شده است. متغیر مستقل در این پژوهش فناوری اطلاع ...

در محیط کاری پویا و اغلب آشفته کنونی، فناوری اطلاعات به‌عنوان یک مزیت رقابتی محسوب می‌گردد. یکی از ملزومات مهم برای کسب مزایای حاصل از سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور تجاری و تحقق اهداف سازمانی ،اتحاد استراتژیک بخش کسب‌وکار با بخش فناوری اطلاعات در سازمان است، که هدف اولیه حاکمیت فناوری اطلاعات به شمار می‌آید . پیاده‌سازی حاکمیت فناوری اطلاعات به یک چهارچوب جامع نیاز دارد. کوبیت یک چهارچوب کاربردی در راستای استقرار حاکمیت در حوزه مدیریت سرویس‌های فن ...

توسعه محصول جدید، از دیرباز موضوعی بسیار مهم در چرخه حیات سازمانها بوده است. محصول جدید مفهومی است که تعاریف گوناگونی برای آن ارائه شده است. در حقیقت تغییر در هر یک از مشخصات یک محصول منجر به محصولی جدید می گردد. عدم ارائه محصولات جدید در بازار دائما در حال تغییر امروز، در بدترین حالت مساوی با نابودی و در خوشبینانه ترین حالت عدم رشد خواهد بود. صنایع غذایی در زمره صنایعی است که به علت اینکه در ابتدایی ترین سطح از نیازهای انسان قرار می گیرد و از طرفی موضوع سلامت نیز در ارتباط ...

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عامل مدیریتی فناوری(انگیزش، توانمندسازی کارکنان و کیفیت زندگی کاری کارکنان) در بهره وری می پردازد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عامل مدیریتی فناوری در بهره وری می باشد. بدین منظور کارخانجات مواد لبنی استان های خراسان رضوی و جنوبی بعنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شد. نمونه آماری این تحقیق با توجه به جدول مورگان(سطح اطمینان 95%)، 66 نفر از مدیران کارخانجات مواد لبنی استان های خراسان رضوی و جنوبی می باشد. با بررسی مطالعات کتابخانه ای، شامل ان ...

به‌منظور توسعه دانش باید بین انتقال دانش با تولید دانش در داخل تعامل و پیوند ایجاد شود، یعنی جسم دانش با روح آن که حاصل برخورد فعال ذهن جمعی با پدیده های اجتماعی و طبیعی است پیوند خورد. روح دانش(روحیه علمی یک جامعه یا اجتماع علمی) مقوله‌ای درونی است و باید با انجام اموری انتظار شکل‌گیری آن را کشید و نمی توان آن را انتقال داد. تمثیل روح در اینجا باعث می شود که علم را زنده بدانیم که باید با محیطش ارتباط برقرار کند. به منظور توسعه علمی باید همزمانی دانش با جامعه و نهادهای سیاس ...

پیشرفت گسترده فناوری اطلاعات در قرن اخیر به دامنه و نفوذ پذیری اطلاعات در حرکت ،حیات و توسعه سازمان ها و نهادهای آموزشی و فرهنگی افزوده است و چنانچه عصر کنونی را عصر اطلاعات با ویژگی انفجار اطلاعات بدانیم، در می یابیم که اطلاعات ، امروزه همانند سایر منابع سازمان یکی از عوامل تاثیر گذار بر کارایی، بهره وری و اثر بخشی سازمان هاست. همچنین ورود فناوری اطلاعات به عرصه فعالیت های بشر و گسترش روز افزون آن در قرن حاضر ابزار بسیار کارامدی در اختیار متخصصان و متولیان نهادها و سازمان ه ...

در دنیای امروز رابطه ای مستقیم بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک کشور برقرار است، بطوریکه می توان گفت تکنولوژی یکی از عوامل اساسی برای ایجاد ثروت، توانایی و دانایی کشورها بوده و وسیله ای قدرتمند در توسعه ملی تلقی می شود. بدین جهت است که در سطح بین المللی، جنگ اقتصادی، تکنولوژیکی جانشین جنگهای نظامی گردیده است. بنابراین اتخاذ استراتژیهای مناسب انتخاب، توسعه و کابردی سازی تکنولوژی در بخشهای مختلف اقتصاد کشور جزء ضروریات بازسازی و توسعه اقتصادی کش ...