عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 73

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منابع انسانی،یکی از ارزشمندترین سرمایه های سازمانها و شرکتهای امروز هستند، به همین جهت سازمان ها باید به منظور ارتقاء و بهبود عملکرد کارکنان خود ، بر روی آنها سرمایه گذاری نمایند. یکی از مکانیزم های موثر در توسعه عملکرد کارکنان و سازمان، طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد می باشد که می تواند با تعیین اهداف سازمانی واضح و روشن وهمسو نمودن آن با اهداف فردی ،عملکرد کارکنان را بهبود ببخشد. هدف از انجام این تحقیق ؛ تعیین تأثیر مدیریت عملکرد بر عملکرد نیروی انسانی در سرپرستی شعب ب ...

در این مقاله ابتدا به معرفی ابعاد عملکردی سازمان های عمومی می پردازیم و شاخص های محوری عملکرد این سازمان ها را بر می شماریم. پس از آن به تفاوت های مفهوم ارزیابی عملکرد با مدیریت عملکرد اشاره می کنیم و ابعاد ویژگی های نظام های مدیریت عملکرد در سازمان های پیشرو را شرح می دهیم. سپس به تشریح مدل تولی ارزش در سازمان های عمومی پرداخته و روش های رایج برای مدیریت عملکرد یکپارچه سازمانی را مطرح می کنیم. نهایتا با بررسی موردی سازمان تامین اجتماعی کشورمان، روش متناسب برای سازمان پیشنهاد ...

بسیاری از محققان ،کارکنان را قسمتی از مزایای رقابتی سازمان ها معرفی کرده‌اند. مدیریت اثربخش کارکنان از طریق رویه‌های مدیریت منابع انسانی مانند ارزیابی عملکرد منظم صورت می‌پذیرد .با این‌که کاربرد ارزیابی عملکرد در سازمان ها متنوع می باشد اما در اغلب موارد از ارزیابی عملکرد برای بهبود عملکرد و توسعه افراد استفاده می شود. از سوی دیگر در قرن حاضر، تحولات جدید باعث شده است تا بخش خدمات با سرعت بسیار زیادی گسترش پیدا کند. اهمیت بالای بخش خدمات و نقش مهم آن در توسعه کشورها امری است ...

به طور کلی سازمان های هلدینگ را می توان چنین تعریف کرد: «گروهی از شرکت ها که در آنها یک شرکت مالکیت و اداره یا فقط اداره کلیه شرکت ها را به عهده دارد.» بنابراین مدیریت یک شرکت معمولی با مدیریت شرکت های هلدینگ بسیار متفاوت است. از آنجا که بازتاب عملکرد مدیریت و نتایج حاصل از تصمیمات اتخاذ شده بر خود شرکت مادر (ستاد) تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین ضروری است، مدیریت ارشد به منظور تصمیم گیری و اعمال نظر، علاوه بر بررسی و شناخت ستاد سازمان با دیدی وسیعتر و شناخت کامل در شرکت های تا ...

توجه به نیروی انسانی، شناسایی، درک و برآورده ساختن نیازهای این منبع گران‌بها ضامن بقا و پیشرفت هر سازمانی خواهد بود. در این میان "انگیزه کارکنان" به‌عنوان یکی از مهمترین عامل‌های تاثیر گذار بر عملکرد نیروی انسانی و کارکنان مطرح گردیده است به‌گونه‌ای که در صورت کافی نبودن سطح انگیزه کارکنان، اساساً عملکرد نیروی انسانی و همچنین اثربخشی سازمانی، مطلوب ارزیابی نخواهد شد. در صورتی که سازمانی از یک نظام جبران خدمت کارا و اثربخش برخوردار باشد می‌تواند امیدوار به داشتن کارکنان با عمل ...
نمایه ها:

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه مدیریت عملکرد و رضایت شغلی دبیران زبان انگلیسی زن مدارس شهر رشت و همچنین همبستگی این متغیرها با مدرک تحصیلی و سابقه خدمت آنان است. روش تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی می باشد .جامعه آماری شامل103 نفر از دبیران زبان انگلیسی زن مدارس شهر رشت و نمونه گیری براساس فرمول کوکران است که نمونه شامل 80 نفر از دبیران که 40 نفراز ناحیه یک و 40نفر از دبیران ناحیه دو می باشند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته مدیریت عملکردو پرسشنامه رضایت شغلی سلوکسی و دیوریس ...

دراین مقاله که بر اساس تئوری های عمل تدوین یافته و مبتنی بر تجارب عملی نگارنده می باشد سعی بر آن است مفهوم و مولفه های مدیریت عملکرد، تبیین و سپس به بیان ساز و کارهای آن در توسعه کیفیت پایدار سازمان پرداخته شود. ...

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسي رابطه بين مديريت عملکرد وافزايش سطح بهره وري کارکنان، مطالعه موردي ( بانک صادرات ايران سرپرستي شمال تهران )می باشد . روش انجام پژوهش حاضر پیمایشی می باشد، جامعه آماری کارکنان بانک صادرات ايران سرپرستي شمال تهرانمی باشد که از میان آنها 370 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بانک انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارspssو آزمون همبستگی و رگرسیون و مورد تجزیه و تحلیل قرا ...

هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت زغال سنگ پروده طبس می باشد. به زعم دانشوران ومتخصصان، کارکنان و مدیران به عنوان طراحان، هدایتگران و اداره کنندگان دارای نقش کلیدی در سازمان می باشند. آنان معتقدند بکارگیری نظامهای موثر بر انتخاب، جذب، نگهداری، ارزیابی و توسعه، بقا ورقابت پذیری سازمان را بهمراه دارد. بازخور 360 درجه از جمله نظام های نوین ارزیابی و توسعه افراد بویژه مدیران در سازمانهای پیشروی جهانی محسوب می شود که با گرداوری نظرات از ذی ...