عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه شرکت‌های مختلف متأثر از سیاست‌های مالی حمایتی دولت می باشند و شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری شهر کرمانشاه نیز از این امر مستثنی نیستند. لذا هدف اصلی از انجام پژوهشی در این سطح بررسی تأثیر سیاست‌های حمایتی مالی دولت بر عملکرد شرکت‌های پارک علم و فناوری شهر کرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل 225 واحد فناور در پارک علم و فناوری بود که 136 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 18 سوال در طیف لیکرت ...

ساختار مالکیت شرکت به عنوان یکی از مکانیزم‌های اصلی حاکمیت شرکتی برای کنترل مدیران و کاهش تضاد نمایندگی می‌تواند بر تصمیمات سرمایه گذاری اعتباردهندگان و سرمایه-گذاران تاثیرگذار باشد. رابطه بین ساختار مالکیت با سایر متغیرها همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و محدودیت در تامین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و از نظر روش شناسی در طبقه تحقیقات پس ...

هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر سیاست‌های مالی دولت بر کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت‌های کارآفرین شهر ایلام) بود. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت‌های کارآفرین شهر ایلام به تعداد 200 نفر می‌باشد. برای این منظور تعداد 150 کارآفرین به عنوان نمونه انتخاب می‌شود. برای سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته به تعداد20 سوال در طیف لیکرت 5 سطحی استفاده شد. روایی این پرسشنامه به تأیید ...

روش های رایج رتبه بندی در بورس تهران، از قابلیت اتکا کمی برخوردار هستند و نتایج حاصل از آنها فاقد اعتبار می باشند. هدف از این تحقیق ارائه مدلی ترکیبی برای تصمیم گیری است که عملکرد مالی شرکت ها را مورد ارزیابی قرار داده و روش بهینه در حل مسئله رتبه بندی ارائه می نماید. رویکرد مطرح شده بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک اولویت بندی با تشابه به راه حل ایده آل است. به این صورت که در راستای تحقق انتظارات و جلب رضایت استفاده کنندگان از اطلاعات، شاخص های مهم موثر بر عملکرد شرک ...
نمایه ها:
شاخص | 

به دست آوردن مزیت رقابتی در سازمان بستگی به کیفیت و با هزینه تولید است. در مجموعه فرآیند تولید داخلی و خارجی سازمان عوامل باید به طور موثر به ایفای نقش در اهداف سازمانی کار انجام دهتد تا اثر خود را به دست آورد. در این زمینه کننده ، در ارائه نرم افزار، دانش فنی، مواد اولیه و خدمات نقش مهمی در رقابت بازی کرده اند. امروزه، در سازمانهای بالا به عنوان کمک به تامین کننده و یکی از توانمند سازیهای سازمان در قالب یک عملیات و توجه و عمل واقعی ناشی از این تفکر است که کیفیت تولید و به دس ...

چکیده: حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می شود. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی ...

چکیده یکی از مهمترین عملکردهای زنجیره های تامین تاثیر بر روی سازمان در بخش های مختلف و عملکرد های آن است از این رو بررسی تاثیرات بخش ها و عملکرد های مختلف زنجیره تامین بر عملکرد مالی سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی نقش میانجی مشتری مداری و کارایی هزینه در رابطه چابکی زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت لعابیران می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش‌شناسی، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه مورد نظر در این مطالعه، کلیه کارکنان شرکت لع ...

با عنایت به اینکه مدیریت کیفیت جامع از بعد درونی به ایجاد ساختار نظام مند کیفیت در فرآیندها و امور داخلی سازمان و بازارگرایی از بعد بیرونی به خواسته های مشتریان و روند بازار توجه می کند لذا همراستایی مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی بنظر می تواند در بهبود عملکرد سازمانی موثر واقع شود. به عبارت دیگر توجه به بعد کیفیت فرآیندهای درونی همراه با توجه به خواسته های مشتریان، موجب نهادینه شدن خواسته های مشتریان در سازمان شده و در نهایت به بهبود عملکرد سازمان منجر خواهد شد. انگیزه محقق ...

اطلاعات شفاف را می‌توان به‌عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی دانست. هرقدر تسهیم اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می‌شود و امکان رشد فساد کاهش می‌یابد. بنابراین، یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت‌کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. ازاین‌جهت می‌توان شفافیت اطلاعات را پدیده‌ای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد در بازار به‌شدت اثر می‌گذارد. از بازارهای مه ...