عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 198

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و گزینه های مختلف مدیریت سود (به عبارت دیگر مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت واقعی سود) و تأثیر آن بر عملکرد عملیاتی آتی شرکتهای دارای حسابرس متخصص صنعت و درگیر در مدیریت واقعی سود می باشد. تحقیقات گذشته حاکی از آن است که حسابرسان متخصص صنعت، مدیریت اقلام تعهدی را محدود می کنند، در نتیجه مدیریت شرکت ها برای دستیابی به اهداف خود به مدیریت واقعی سود روی می آورند. از این رو تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

موضوع پایان نامه حاضر«تاثیرمدیریت سودبررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1386 تا 1391 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسی تأثیر و رابطه مدیریت سود با کیفیت سود اعلامی درشرکتها وبررسی تأثیرورابطه مولفه های ...

بررسی رابطه بین مدیریت سود و هزینه های تأمین مالی می تواند از جمله موضوعات قابل توجه در ادبیات مالی باشد، هدف از انجام این پژوهش بررسی عواملی نظیر هزینه های تأمین مالی که تاحدودی مدیریت سود را تحت‌الشعاع قرار می دهد، می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق تعداد 50 شرکت از صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته‌‍شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و قلمرو زمانی تحقیق شرکتهای صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 4 ساله بین سالهای 1390-1387 در نظر گرفته شده ا ...

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و نوع گزارش حسابرسی در شرکتهای دارای بحران مالی ومقایسه نتیجه این ارتباط با شرکتهای بدون بحران مالی میباشد .داده های این پژوهش ازشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای یک دوره پنج ساله 1387الی 1391میباشد در این پژوهش از نمونه 92شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارانجام شده که نتایج فرضیه های پژوهش بوسیله مدل آماری داده های ترکیبی مبتنی بر لجستیک بدین شرح میباشد :بین دو متغیر مدیریت سود و نوع گزارش حسابرس رابطه مثبتی وجود دا ...

در این پژوهش تاثیر مدیریت سود بر اختلاف قیمت پشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های سری زمانی بصورت سالانه جمع‌آوری شده و بوسیله نرم‌افزار به روش داده‌های ترکیبی(تابلویی) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه مثبت و معنی‌دار مدیریت سود با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است که از آنجا که اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش رابطه عکس با نقدشوندگی دارد لذا ب ...

تعداد موارد بحران‌های مالی مربوط به شرکت های سهامی عام اخیرا افزایش یافته است، اما سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به سختی قادر به پیش بینی بحران‌های مالی هستند، بویژه در مواردی که مدیریت سود نیز دخیل باشد. مدیریت سود، دستکاری‌کردن سود برای رسیدن به اهداف مدیریت با بکارگیری روش‌ها و فرآیندهای مطمئن می باشد. در ادبیات مدیریت سود، بسیاری از مطالعات مرتبط با مدیریت سود تنها بر شناسایی برخی عوامل مرتبطی که می‌‌تواند بطور حائز اهمیتی بر مدیریت سود اثرگذار باشد تمرکز دارد. بنابراین، ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین برخی مکانیزم های راهبری شرکتی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار عراق و مقایسه آن با بورس اوراق بهادار ایران می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق طی دوره زمانی سالهای ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۵و شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ تشکیل می دهند. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق صورتهای مالی شرکتهای بورس ...

در این تحقیق تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی کوتاه مدت عرضه‌ های عمومی سهام با توجه به ویژگیهای خاص شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور داده‌های 63 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران که دارای عرضه عمومی سهام در سالهای بعد از عرضه اولیه سهام طی دوره زمانی 1380 تا 1390 بوده‌اند، با بهره‌گیری از داده‌های تابلویی و روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره بررسی شده است. در این راستا، به موقع بودن سود به عنوان شاخص عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گ ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه تجدید ارائه صورت‌های مالی با مدیریت سود و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به همین منظور، با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان معیاری برای تشخیص مدیریت سود مد نظر قرار گرفته است. همچنین، پایداری سود به عنوان شاخصی برای کیفیت سود، به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 لغایت 1388 بوده و رابطه مذکور در 10 صنعت (خودرو، سیمان، فر ...