عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش، تدوین مدل علّی گونه‌های پیروی سمی (مطیعان و تبانی‌کنندگان) با استفاده از نگاشت شناختی، برآمده از تجارب خبرگان سازمان‌های دولتی شهر کرمان در چارچوب راهبرد پژوهشی مطالعه موردی بود. برای این کار، پس از مطالعه ادبیات پژوهش و شناسایی عوامل نقش‌آفرین در دو گونه پیروی سمی (مطیعان و تبانی‌کنندگان) از دل آن و گنجاندن آنها در پرسشنامه نیمه بسته مبتنی بر طیف لیکرت، با استفاده از روش نمونه‌گیری مفهوم و گلوله برفی 33 نفر از خبرگان شناسایی و پرسشنامه میان آنها توز ...

امروزه مدیران سازمان ها به خوبی دریافته اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمانها می باشند. از این رو توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش های اختصاص یافته به آنها و حتی وظایف فرانقشی منابع انسانی یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمانهاست. این تحقیق به بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازانی در میان کارکنان دانشگاه آزاد واحد خوی می پردازد به منظور بررسی فرضیه های تحقیق ، پرسشنامه استانداردی تهیه و پایای و روایی آن بررسی ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی با اثربخشی بود. جامعه آماری آن را تمامی کارکنان شاغل در فرودگاه بین المللی جزیره کیش در سال 1394 (360 نفر) تشکیل می‌دادند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 186 نفر بود که به روش تصادفی طبقه ای بر اساس جدول کرجسی و مورگان حهت انجام پژوهش انتخاب شده بودند. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه مدیریت مشارکتی، فرهنگ سازمانی و اثربخشی بهره گرفته شده و جهت تجزیه و تحلیل دا ...

مدیریت مشارکتی منابع انسانی سازمان را یکی از غنی‌ترین منابع می‌داند که با نیروی تفکر، خلاقیت، نوآوری، تعهد و مسئولیت‌پذیری خود می‌تواند باعث رشد، توسعه و تعالی سازمان شوند. در پژوهش حاضر ضمن بررسی تأثیر مشارکت کارکنان بر عملکرد آنها به سنجش و نقش تعدیل کننده‌‌ها (انگیزش، تعهد و رضایت شغلی) پرداخته شده. همچنین پژوهش حاضر سعی نموده به به سوالات اصلی پژوهش پژوهش "آیا مشارکت و انگیزش با کنترل رضایت و تعهد بر عملکرد تأثیر دارد؟ آیا مشارکت کارکنان بر عملکرد کارکنان تأثیر دارد؟ آیا ...

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مهارت های سه گانه مدیریتی (ادراکی، انسانی و فنی) در مدیران سازمان ها و ارتباط آن با عملکرد تیم های کاری در سازمان می باشد. در همین راستا ادارات و سازمان های دولتی شهرستان دامغان به عنوان جامعه آماری وارد تحقیق شدند. از این رو تعداد ۵۴ نفر از مدیران این سازمان ها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که بخش اعظمی از مولفه های آن برگرفته از پرسشنامه مهارت های سه گانه گودرزی (۱۳۸۱) می باشد که برای سنجش ...

مسئولیت اجتماعی شرکتی، یکی از مباحثی است که در سال های اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. باتوجه به اینکه همه سازمانها با جامعه ارتباط دارند، مسئولیت اجتماعی شرکتی صرف نظر از اندازه یا بخش سازمان به درجات مختلف به موضوع اجتناب ناپذیری تبدیل شده است. امروزه مسئولیت اجتماعی سازمان ها فقط مرتبط به محیط زیست نمی باشد، بلکه ابعاد گسترده ای پیدا کرده است. پایبندی به مسئولیت اجتماعی شرکتی ، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن فعالیت می ک ...

رهبری به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران، علم و هنر نفوذ در افراد به منظور دست‌یابی به اهداف می‌باشد. سبک رهبری تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. رابطه بین رهبری و عملکرد، یک مسئله مهم می‌باشد و بعضی از محققان عنوان می‌کنند که رهبری با عملکرد سازمانی ارتباط مستقیم دارد. رهبری و تاثیر آن بر سازمان و کارکنان می‌تواند موضوع مطالعات و تحقیقات زیادی قرار بگیرد، از جمله سبک‌های رهبری می‌توان به سبک‌های رهبری تعاملی، حمایتی، مشارکتی، تحول‌گرا، آمرانه و ... اشاره کر ...
نمایه ها:
رهبری | 

امروزه سرمایه اجتماعی، نقش بسیار مهمتری از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می‌کند و شبکه-های روابط جمعی انسجام بخش میان انسان‌ها و سازمان‌هاست. درغیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه‌ها اثربخشی خود را از دست می‌دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می‌شوند. بنابراین در تحول سازمان نقش محوری دارد و تحولات عظیم سازمانی از توانمندی‌های نامحدود فکری این عامل سرچشمه می‌گیرد. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف مشخص شدن تاثیر سرمایه ...

با گذار جوامع بشری از مرحله سنتی به مرحله صنعتی و فرا صنعتی؛ روند مستمر تغییر و تحول در شئونات مختلف حیات اجتماعی؛ پیشرفت شگرف در تکنولوژی و علوم گوناگون؛ و تأثیرات عمیق آن‌ها در عرصه-های مختلف فعالیت‌های اداری، تولیدی و خدماتی، اکثر سازمان‌های دنیا به این نتیجه رسیدند که جهت حفظ و بقای خود راهی جز توانمندسازی اصلی‌ترین سرمایه‌های سازمان‌های خود یعنی نیروی انسانی، ندارند. با توجه به این مهم، در این پژوهش، محقق به دنبال بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در یگان حفاظ ...