عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 925

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

الزامها و ضرورتهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در عصرحاضر موجب پیدایش شکل تازه ای از دولت شده است که آن را اصطلاحاً «دولت مدیریتی» نام نهاده اند. دولتی که در آن «مدیریت دولتی» نیز دستخوش تغییر شده و از شکل سنتی خود که همانا اداره امور دولتی است به صورت «مدیریت گرایی» مطرح گردیده است. در ساختار جدیدی که برای دولتها پیش بینی شده است ویژگیهایی چون مشتری گرایی، انعطاف پذیری، مشارکت جو شدن، و توجه به کارآیی مورد توجه قرار گرفته است. در شرایط امروز، عمر دولت رفاه به سر آمده و ...

بررسی مسائل مدیریت دولتی چه به عنوان موضوعی در دستور کار مدیران و چه به عنوان بحثی آموزشی، از دیدگاههای متفاوتی مورد بحث قرار گرفته است. بعضی آن را در سطح خرد و در حدود سازمانی موسسات دولتی مطرح و سعی کرده اند با آن به شیوه ای موردی و خاص رفتار نمایند. عده ای نیز مسائل مدیریت دولتی را نسبت به موسسات، موضوعی خارجی در نظر گرفته اند و تلاش می کنند با ارائه پیشنهادها و توصیه ها به مدیران، اعم از خصوصی یا دولتی، آنان را در مواجهه با رویدادهای محیط اجتماعی توانمندتر سازند. در کنار ...

چکیده دانش به عنوان مبنای اولیه دستیابی به شایستگی های اصلی و راهبردی برای عملکرد برتر مطرح می شود. مدیریت ارتباط با مشتری نیز مجموعه ای از گام هایی است که به منظور ایجاد و توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود شناخته شده است. در اقتصاد جهانی امروز سازمان هابه دوباره اندیشی در راهکارهای برقرای ارتباط با دامنه وسیع با مشتریان و تسخیر دانش گسترده برانگیخته شده اند لذا این تحقیق سعی بر شناسایی مهمترین عوامل مدیریت دانش که بیشت ...

ممیزی مدیریت منابع انسانی بطور هدفمند نشان میدهد که عملکرد مدیریت منابع انسانی تا چه حد درجهت بهبود هزینه اثربخشی عمل می کند نتایج ممیزی برای مدیریت درباره میزان مشارکت مدیریت منابع انسانی در تحقق اهداف شغلی بازخورد فراهم می کند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی - کاربردی می‌باشد و هدف آن بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی و اجرای شرح وظایف با نقش میانجی ممیزی منابع انسانی در شرکت آب منطقه‌ای اردبیل است. از روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای جهت گرد آوری ...
 
یافتن عوامل موثر براثربخشی سازمانی از مواردی هستند که همواره ذهن بشر را از دوران‌های گذشته به خود معطوف داشته و درایام حاضر نیز جزو موارد بسیار با اهمیت و سرنوشت ساز درعلم سازمان ومدیریت قرار دارند. از عوامل مهمی که در تحقیقات مربوط به یافتن عوامل موثر براثربخشی مطرح شده است مهارت های مدیران است. پاسکال و آتوس آنها را جزو 7S و کاتز آن را جوهره مدیریت می‌داند. و دانشمندان دیگری چون کمپل، سی شور ورابینز هرکدام از دیدگاه خاصی به آن توجه کرده‌اند. این پژوهش که در 5 فصل ارا ...

بانک سپه به عنوان اولین بانک ایران شناخته می شود و قدمتی بیش از هشتاد سال دارد توانسته است با توجه به قدمت خود در عرضه بانکداری و نخستین بانک ایرانی جایگاهی ممتاز در عرصه بانکی و پولی کشور داشته باشد به همین دلیل بر آن شدیم با توجه به نقش مهم و ارزشمند منابع انسانی در پیشرفت سازمانی تاثیر نقش مدیریت منابع انسانی را در بهبود عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار دهیم.هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر بهبود عملکرد شعب بانک سپه بود .بدین منظور مدلی ...

امروزه افزایش جمعیت، و پیچیدگی ساختارها، کاهش ارتباط با مدیران و کاهش نقش نظارتی مردم بر عملکرد مدیران را به دنبال داشته است. بهترین راه حل این مسئله، استفاده از فناوری اطلاعات، برای پاسخگویی بهتر به شهروندان است. وجود سامانه‌ی مدیریت ارتباط با شهروند برای کاستن فاصله‌ی بین شهروندان و مدیران شهری، جزو الزامات نهاد شهرداری است. اما برای پیاده‌سازی این سامانه، وجود عواملی به عنوان پیشایندهای سامانه، ضروری است. همچنین با راه‌اندازی سامانه، شاهد پیامدهایی خواهیم بود که هم مدیران ...

مسئلۀ اصلی این پژوهش، ارائۀ الگوی جامعی برای امکان‌سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش از طریق بررسی مطالعات گذشته، شناسایی عوامل موثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش، مطالعه در الگوهای ارائه شده است و پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سوالات در مورد جامعه مورد نظر می باشد که؛ الگوی امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش چگونه است؟ آیا امکان استقرار مدیریت دانش وجود دارد؟ وضعیت موجود مولفه های موثر بر استقرار مدیریت دانش چگونه است؟ از آنجا که پژوهش حاضر از طریق ترکیب مدل های مختلف و ...