عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از نظر تاریخی تا قبل از انقلاب صنعتی، تجارت و بازرگانی بیشتر رابطه محور بوده است پس از انقلاب صنعتی زمانی که تولید انبوه با روشهای جدید و متعاقب آن مصرف انبوه به‌سرعت رشد کرد، واسطه‌ها در زنجیره توزیع قدرتمندتر شده، رابطه سنتی بین تولیدکنندگان و مشتریان از هم گسسته شد. در نتیجه توزیع در سطح گسترده جغرافیایی پدیدار شد که خود نیاز به توزیع و بازاریابی انبوه را به همراه داشت. این روند در شرایطی که تقاضا بیش از عرضه بود، ضامن سودآوری بسیاری از شرکتها تلقی می‌شد. براساس دیدگاه با ...

امروزه دانش مشتری برای سازمانهایی که می خواهند بطورموثر و کارایی محصولات و خدمات به مشتریان خود ارائه دهندو به دنبال مزیت رقابتی پایداری در عرصه بازارهای کسب وکاری هستند نقش کلیدی را ایفا می کند. مدیریت دانش مشتری به خلق ارزشهای اقتصادی برای شرکتها کمک شایانی می کند ولی متاسفانه هنوز در بسیاری از سازمانها ناشناخته مانده است. اگرچه دربرخی مقالات به تعدادی از عوامل کلیدی درحوزه مدیریت دانش مشتری پرداخته شده است اما طبقه بندی جامعی دراین زمینه وجود ندارد. هدف غایی این پژوهش تعیی ...

هدف پژوهش بررسی تأثیر شاخصه های مدیریت دانش مشتری بر بهبود خدمات ارائه شده به مشتری می باشد که در آن تأثیر چهار معیار دانش برای،درباره،از و با مشتری بر کیفیت خدمات بانکی بررسی گردید و با جمع آوری داده بوسیله توزیع پرسشنامه این اطلاعات به روش معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت و طبق نتایج مشخص شد دانش برای و دانش به مشتری با کیفیت خدمات رابطه معنادار داشته و دانش از و با مشتری تأثیر معناداری بر کیفیت خدمات در بانک ملی نخاهد داشت. ...

سرمایه های دانش مشتری به عنوان استراتژی حیاتی برای سازمان‌ها، یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود. در سالهای اخیر تحقیق و کاربرد های مدیریت دانش مشتری به یکی از مهم‌ترین موضوعات در ادبیات مدیریت تبدیل شده است. به طور کلی دانش را می‌توان به یکی از صورت‌های آشکار یا ضمنی دسته‌بندی کرد. بسیاری از سازمان‌ها بر روی مدیریت دانش آشکارا تمرکز می کنند و سعی در کسب دانش ضمنی یا نهان از تجارب موجود و افراد با تجربه تا حد امکان می‌نمایند، اما آن‌ها مدیریت دانش مشتری را فراموش می‌کنند. در این پای ...

با ظهور عصر تکنولوژی دیگر تنها کسب، ذخیره و استخراج داده ها مهم نبوده بلکه چگونگی مدیریت دانش از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است؛ به طوری که سازمانها در حال بررسی بازارها و نیازهای جدید مشتریان هستند و بایستی به سرعت از فرصت های بدست آمده استفاده نمایند. بنابرای تبدیل داده های مرتبم با مشتریان به دانش در سازمان و مدیریت آنها، امری حیاتی میباشد . ای در حالی است که چگونگی و قابلیت استفاده از دانش مشتریان می تواند مزیت رقابتی ایجاد نماید. تحقیقات نشان می دهد که بیشتر سازمان ها فا ...

یکی از تحولات اجتناب ناپذیر در دنیای رقابتی امروز ، حرکت به سمت کسب و کار الکترونیک است . شرکتهای بیمه به عنوان یکی از موسسات خدماتی مهم در کشور ، از این قاعده مستثنی نیستند . بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی در ایران در این تحول ، پیشتاز بوده ؛ اما بر خلاف انتظار، مردم از این طرح استقبال زیادی نکرده و روش سنتی را به روش الکترونیکی ترجیح میدهند . در این تحقیق با مبنا قرار دادن مدل ارائه شده توسط لین و تسنگ در سال 2005 سعی شده است تا از رویکرد شکاف دانشی به این مساله ...

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر وفاداری مشتریان بوده که در تحقیق حاضر نتایج حاکی از آن بود که مدیریت دانش مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر مثبت و معناداری داشته و بر مولفه های آن اعتماد ، درگیری فرد به خدمت و در نهایت رضایت مشتریان با اطمینان 99% و میزان اثر 0.56 ، 0.54 و 0.32 به ترتیب موثر و معنادار می‌باشد بطوریکه بیشترین تاثیر را بر اعتماد مشتری دارد . ...

؛CKM حوزه ای از مدیریت است که در آن رویه های KM برای حمایت از تبادل دانش مشتری در سازمان و بین سازمان و مشتریان آن به کار گرفته می شود و جایی که دانش مشتری برای CRM، برای بهبود فرایند های CRM از قبیل خدمت به مشتری ، حفظ مشتری و سودمندی روابط مورد استفاده قرار می گیرد . مدیریت دانش مشتری در بردارنده فرآیندهایی است کهبا شناسایی و اکتساب اطلاعات مشتری و نیز ایجاد و بهره برداری از دانش مشتریان مربوط می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف تحقیق کاربردی است چرا که نتایج یافته هایش برای حل ...
نمایه ها:
بانک | 

دانش مشتری در بازاریابی به عنوان یک منبع اصلی که می تواند برای پشتیبانی تحقیق و توسعه ، بهبود و نوآوری ، تسهیل درک فرصت های بازار و پشتیبانی مدیریت روابط بلند مدت با مشتری مدیریت شود ، شناخته شده است . پژوهش حاضر به دنبال تحلیل رابطه میان مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش مشتری است. در این راستا رابطه مستقیم و غیرمستقیم این عوامل با درنظرگرفتن نقش واسطه ای مدیریت تعامل و مدیریت کانال مورد بررسی قرار گرفته است . مدل پیشنهادی پژوهش با استفاده از ادبیات موضوع ...