عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 312

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه به بررسی کمی رابطه‌ی بین فرانیدهای مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد سازمانی می‌پردازد. هدف ما این است که نتایج حاصل از فعالیت‌های مدیریت دانش برنوآوری و عملکرد شرکت‌ها را تصریح نماییم به دلیل اینکه سازمان‌ها از مفاهیم واقعی مدیریت دانش آگاهی کافی ندارند. براساس این تحقیق، ما مدلی تحقیقی را توسعه داده‌ایم با این فرض که مدیرت‌دانش نه تنها رابطه مثبت و مستقیمی با عملکرد شرکت ها دارد بلکه نوآوری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد که این خود به عملکرد سازمانی کمک می‌نماید. این ...

مدیریت دانش ابزاری است که امکان بهره گیری موثرتر از دانش در راستای اهداف و برنامه های سازمانها را فراهم میآورد. دانشگاه ها که عمومی ترین مراکز تولید و اشاعه دانش هستند بیش از هر سازمان دیگری نیاز به اعمال مدیریت دانش دارند تا بتوانند در دنیای رقابتی امروز به حیات خودادامه دهند. بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار و بسترساز ایجاد مدیریت دانش یکی از اهداف سازمانهایی است که میخواهند به موقع از منابع دانشی خود بهره برداری کنند. این مقاله، تحقیقی است با روش مطالعه کتابخانه ای و مرور ...

مدیریت دانش بهعنوان یک رشته علمی جدید دردنیای امروز مطرح است مدیریت دانش رویکرد سیستماتیک خلق دریافت سازماندهی دستیابی و استفاده از دانش و اموخته ها درسازمان ه است مدیریت دانش درسازمان ها و شرکت ها به بهبودتصمیم گیری انعطاف پذیری بیشتر افزایش سود کاهش بارکاری افزایش بهره وری ایجادفرصت های جدید کسب و کارکاهش هزینه سهم بازاربیشتر و بهبود انگیزه کارکنان کمک می کند مدیریت دانش را میتوان برای فعالیت های مختلف مانند عادی منطقی پیچیده غیرمنتظره به کارگرفت نکته اساسی درمدیریت دانش ای ...

مدیریت دانش از مفاهیم جدیدی است که سعی برآن دارد تا با حفظ دانش تولید شده در سازمان و نگاهداشت. تجربیات افراد از دوباره کاری ها و اشتباهاتی که ممکن است در مسیر یک پروژه جدید رخ دهند جلوگیری نماید. اما متاسفانه هنوز مدیریت دانش در بین تمام افراد و سازمان ها به صورت کامل جا نیافتاده است و همین مساله سبب آن شده تا بسیاری از تجارب ارزشمندی که در حین انجام پروژه ها در سازمان به وجود می آیند ثبت نشده و از بین بروند.امروزه اگر چه مدیریت پروژه توانسته با رویکردی برنامه ریزی شده و جام ...
نمایه ها:
توسعه | 

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در شرکت ایران خودرو می باشد. به این منظور، بعد از مرور ادبیات تخقیق 17 فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و شانزده فرضیه فرعی تدوین گردید . برای آزمون فرضیات تحقیق نمونه ای به حجم 230 نفر از بین مدیران ، مسئولین و کارشناسان شرکت ایران خودرو انتخاب شد. سپس پرسشنامه تحقیق که پایایی آن 96 درصد بود بین نمونه آماری توزیع گردید . پس از جمع آوری پرسشنامه ها ، داده ها تلخیص ، طبقه بندی و در نرم افزارهای اس . پی . اس. اس و لیزرل وار د گردی ...

امروزه دانش و اطلاعات به عامل تعیین کننده ای در موفقیت و قدرت رقابت پذیری سازمان ها تبدیل شده و مدیریت دانش به عنوان یکی از آخرین مباحث سازمانی در علم مدیریت مطرح شده است. خصوصاً با ابلاغ سیاست های کلی نظاماداری توسط مقام معظم رهبری (فروردین 1389) و ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلحدر زمینه مدیریت دانش، و افزایش تاکید دولت بر ایجاد جامعه دانشی و اولویت حرکت به سوی اقتصادهای دانش محور در سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامههای چهارم و پنجم توسعه، مسئله مهمی که بوجود آمده درک این موض ...

در عصر دانایی که دانش مهم ترین سرمایه هر سازمان و جامعه محسوب می شود، هرسازمانی را وا می دارد که برای بقا و حقظ موقعیت رقابتی خود پیاده سازی مدیریت دانش را در پیش گیرد. مدیریت دانش به تلاشهای اشاره دارد که به طور سیستماتیک برای یافتن سازماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه های فکری در سازمان صورت می گیرد. در چنین شرایطی توجه مدیران به مقوله دانش کارکنان دانش و سرمایه های فکری به پیش شرط موفقیت تبدیل شده است. از سوی دیگر فرهنگ سازمانی به طور کامل مربوط به منابع انسانی می شود و تا ...

مدیریت دانش را می توان فرآیند نظام مند و برنامه ریزی شده تعریف کرد که خلق، تسخیر، سازماندهی، ذخیره سازی، انتشار و کاربرد دانش آشکار و پنهان را در محدوده ی سازمان و محیط آن در بر می گیرد و با ارتقا سرمایه های دانشی سازمان و بهبود تصمیم گیری موجب رقابت پذیری و اثر بخشی سازمان می شود. خلق دانش تنها اولین مرحله ی کلیدی در اکثر اقدامات مدیریت دانش نیست، بلکه ه مچنین اشاره ی گسترده ای به مراحل متوالی در فرآیند مدیریت دانش دارد. در حال حاضر، نظریه های مختلفی برای توضیح خلق دانش وجود ...

این مقاله به ارائه مدل مناسب مدیریت دانش و تکنیکها و ابزارهای آن و همچنین اندازهگیری تأثیر گذاری ابزارها و تکنیکهای مدیریت دانش بر توسعه دانش، کاهش هزینه و نهایتاٌ بهره وری در رسانه ملی میپردازد با توجه به اینکه اقتصاد جهان کنونی دانش محور است، برندگان قرن 21 آنهایی هستند که داراییهای دانش حیاتی خود را به بهترین وجه مدیریت می کنند. مدیریت دانش راه های بسیار بهتری برای کسب، ذخیره، انتقال و بکارگیری دانش برای حصول بهتر چشم انداز، مأموریت و اهداف سازمان است که با توسعه دانش موجب ...