عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با ورود فناوری اطلاعات به کتابخانه‌ها و رشد و گسترش روزافزون آن، کتابخانه‌ها برای استفاده بهینه از این فناوری و مدیریت موثر آن نیازمند یکسری چارچوب‌ها و استانداردهای معین و برای حفظ پویایی و بهبود مستمر، نیازمند ارزیابی-های منظم و بازنگری و اقدام براساس نتایج حاصل از ارزیابی‌ها می‌باشد. از طرفی دیگر، از آنجایی‌که کتابخانه یک مرکز خدمت محور می‌باشد، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به عنوان یک جنبه مهم از این مسئله و کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی به عنوان یک نوع مهم از انوا ...

امروزه، با توجه به اهمیت استفادهي هر چه بهتر از منابع و امکانات سازمان، لزوم استفادهي اثر بخش از این منابع، امري روشن و بدیهی است. بنابراین براي افزایش نرخ بهره وري، باز بینی در روش هاي اداره سازمان و در صورت لزوم تجدید نظردرآنها اجتناب ناپذیر می باشد . استفاده از روش هاي نوین مدیریت خدمات، از جمله برون سپاري که در آن تمام یا بخشی از فعا لیت هاي سازمان به افراد یا سازمان هاي بیرونی واگذار می شود، یکی از روش هاي افزایشبهره وري است که در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. د ...