عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف طراحی نظام جانشین‌پروری برای سطح مدیریت میانی در معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان انجام شده است. برای انجام پژوهش، پس از مطالعه پیشینه نظری مفهوم موردمطالعه و انتخاب مدل، مراحل انجام پژوهش مطابق با مدل انتخابی (مدل ستاره هفت نقطه‌ای راثول) انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه، فن گروه اسمی و پرسشنامه بوده است. در مرحله اول پژوهش شرح شغل مدیران میانی استخراج و مشخص گردید و پس ‌از آن شایستگی‌های محوری ...