عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه سازمان ها در محیط متلاطم برای تحقق بخشیدن به رسالت های خویش، ناچار به تحول و هم‌گون‌سازی ساختار و فرآیندهای خود با نیازهای محیطی می باشند و برای تنظیم موثر و آگاهانه ی فرآیند تغییر، قبل از هر چیز ناچار به تغییر بنیادی در بینش ها و تحول در سطوح فردی، گروهی و سازمانی به تغییر در شیوه زندگی (فرهنگ یا جوّ) حاکم بر سازمان می پردازند. روشن است که هرگونه تغییر و تحول در سازمان باید مورد تأیید فرهنگ سازمان باشد و بدون هم سویی با فرهنگ سازمان، محکوم به شکست خواهد بود. هدف اصل ...

دانش مدیریت نوین، در طلیعه قرن جدید بیش از هر چیز دیگری، برای تغییر و تحول مستمر و استراتژی های هم راستا با آن، ارزش و اهمیت قائل است. در طوفان تغییر، تنها استراتژی مناسب در برابر تغییرات محیطی است که بقای سازمان را تضمین می کند. تفکر استراتژیک در مدیریت تحول در سازمانها، مدیران را جهت حفظ و بقا سازمان و سپس موفقیت یاری می دهد. اهمیت پژوهش به این امر باز می گردد که دنیا، امروزه بر این باور است که ساختار هایی در مسیر تعالی حرکت خواهند کرد که در آنها تحول و چرخه مستمر بهبود در ...

اهداف: تغییر سازمانی چالشی است که هر سازمانی با آن روبرو است، به منظور اینکه تغییر سازمانی در مسیر درستی قرار گیرد لازم است که این تغییرات به گونه ای برنامه ریزی و سازماندهی شود که به اهداف و چشم انداز سازمان دست یابیم. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل و مولفه هایی است که در مدیریت و ادراه کردن فرایند تغییر سازمانی نقش دارند و به عنوان عوامل کلیدی مدیریت تغییر سازمانی معرفی می شوند. همچنین در این پژوهش میزان تأثیر این عوامل بر عملکرد سازمانی دانشگاه های منطقه پنج کشوری نشان داد ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت تغییر میان مدیران و معاونان بانک‌های حوزه شهرستان کازرون است. این تحقیق به روش توصیفی– همبستگی انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه مدیران و معاونان بانک‌های حوزه شهرستان کازرون می‌باشد (182 = N) و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد و اندازه آن 74 نفر تعیین گردید. روش نمونه‌گیری پژوهش، تصادفی است. برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه فرآیند مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز (2003) با ضریب آلفای کرونباخ 94/0 و پرس ...

به دلیل تغییر و تحولات محیطی و به تبع آن تغییر در الگوهای کسب و کار و ساختارهای سازمانی، سازمان های با مسائل مشکلات زیادی مواجه شده اند. بنابراین همگامی با این تغییرات مستلزم درک و شناخت کامل از وضعیت فعلی سازمان و پتانسیل ها فعلی آن می باشد. امروزه بزرگترین مسأله ای که هر سازمان با آن روبرو است مسأله تحول و دگرگونی است و مدیریت تغییر یکی از مهمترین مباحث علم اداره ی سازمان به شمار می رود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد مدیریت تحول سازمانی در ستاد دانشگاه آزاد تهران مرکز ا ...

با توجه به اینکه تغییرات دنیای امروز به سرعت در حال انجام است شرکت ها تلاش می کنند که خود را با این تغییرات هماهنگ کنند و سازمان ها از این تغییرات برای کسب مزیت رقابتی برای سازمان خود بهره می جویند. تحول سازمانی رهنمودهایی را برای بهبود سازمان ارائه می کند که این رهنمودها از طریق برنامه ها و فعالیت های ایجاد تغییر، هدف آن ها رفع مشکل در شرایط خاص و مسئله ساز است، اجرا می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ارتباط تغییرات با اثربخشی سازمان دنبال پاسخ به این سوال است که آیا تغییرات ...

با محدوديت منابع مالي، چگونگي مصرف بودجه و به تبع آن اثربخشي بودجه از اولويت هاي دانشگاه مي باشد. در اين ميان شيوه بودجه ريزي مي تواند نقش بسيار مهمي را ايفا نمايد. يکي از شيوه هاي نوين بودجه ريزي که چند سالي است در برخي کشورها در حال اجراست، بودجه ريزي عملياتي است که به دنبال اثربخشي بودجه مي باشد. در تعريف اين شيوه بودجه ريزي مي توان گفت بودجه ريزي عملياتي برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه است که رابطه ميان ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه(منتج از اهداف) با نتا ...

در این پژوهش با مطالعه نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1388 به بررسی مدیریت سود در سال تغییر مدیرعامل و سال قبل و پس از آن پرداخته شده است. در سال تغییر مدیرعامل، فرض شده است مدیریت سود کاهنده وجود دارد، رابطه تغییر مدیرعامل و مدیریت سود منفی است و اگر همراه با تغییر مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا حداقل یکی از اعضای غیرموظف هیأت مدیره هم تغییر کند، رابطه مذکور تشدید می شود. در سال قبل و پس از تغییر مدیرعامل فرض شده است مدیریت سو ...

چکیده هدف: بررسی تأثیر نقش مدیران در مدیریت تغییر در سازمان بنادر و کشتیرانی شهر تهران در سازمان مرکزی انجام‌شده است و تعیین نقش مدیران در تغییر سازمانی مطرح است تا هریک از نقش‌های مدیران در این پژوهش مشخص گردد. روش: این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن بر اساس نظر استاد محترم راهنما و نیز تعدادی از کارشناسان مربوطه سنجیده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه‌گیری شد که معادل 899 /0 است. سپس بین جامعه آماری به تعد ...
نمایه ها: