عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی که با مدیریت مناسب بقایای محصول همراه باشد یکی از راهکارهای موثر در جلوگیری از فرسایش خاک در کشاورزی پایدار به شمار می‌رود. در این پژوهش تاثیر روش‌های خاک‌ورزی مختلف بر مقدار پوشش بقایای گیاهی و مقاومت مکانیکی خاک مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر درصدهای مختلف بقایای گیاهی بر مقاومت غلتشی چرخ غیرمحرک در محیط انباره خاک و به وسیله آزمونگر تک‌چرخ سویل‌بین مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام ...

به‌منظور بررسی اثر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم، شاخص‌های کارآیی نیتروژن و ویژگی‌های خاک، آزمایشی در سال زراعی 91- 1390 در مزرعه تحقیقاتی شماره یک گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. این آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. سه سطح مدیریت بقایای گیاهی (حذف بقایا، سوزاندن بقایا و برگرداندن بقایا) به عنوان عامل اصلی و 5 منبع کود نیتروژن (شاهد، 150 کیلوگ ...

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت تعیین کننده های شیوه ی مدیریت بقایای گیاهی در بین کشاورزان گندمکار شهرستان مرودشت و بر پایه تئوری سرمایه Capital Theory انجام شد. در این تحقیق از ترکیب پژوهش کمّی و کیفی به دو روش پیمایش و مطالعه موردی استفاده شده است. برای انتخاب نمونه مورد نظر در پیمایش با بکارگیری روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای تعداد 330 کشاورز گندمکار موردمطالعه قرار گرفته شد. بمنظور نمونه گیری در مطالعه موردی از روش Extreme Sampling و بکارگیری تکنیک مشا ...

در این تحقیق، ماشین دو ردیفه‌ای برای برداشت بقایای گیاهی پنبه، طراحی شد. ماشین مورد نظر دارای دو چرخ حامل بوده و از طریق اتصال سه نقطه به تراکتور متصل شده و همچنین از چهار واحد برداشت‌کننده، انتقال، خردکن و جمع‌آوری تشکیل شده است. طرز کار ماشین به این صورت است که ابتدا تیغه واحد برداشت‌کننده، توده خاک حاوی ریشه گیاه را تحت زاویه 30 درجه بریده و توده برداشت شده را به سمت عقب و بالا هدایت می‌کند. سپس واحد انتقال‌، گیاه بریده شده را تحت زاویه 30 درجه بر روی غلتک‌های هرزگرد و به ...

به منظور مطالعه تاثیر نحوه رفتار با بقایای گندم بر عملکرد دانه و اجزاء آن یک آزمایش پنج ساله (1372-1377) در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در کوشکک در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که در شرایط این آزمایش بیشترین عملکرد دانه گندم از تیمارهای جمع‌آوری کامل بقایا و سوزاندن بقایا به دست آمد. برتری عملکرد در این دو تیمار به علت افزایش تعداد دانه تولید شده در واحد سطح بود و تفاوت معنی‌داری در میانگین وزن دانه در این دو تیمار ...

به منظور مطالعه تأثیر نوع، مدیریت بقایا و نیتروژن بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد گندم دوروم آزمایشی در سال زراعی 94-1393 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول نوع بقایا در دو سطح (کلزا و گندم)، تیمار دوم شامل مدیریت بقایا در سه سطح (سوزاندن، برگرداندن 30 درصد بقایا به خاک و حذف بقایا ) و تیمار سوم مدیریت نیتروژن در سه سطح ( 150 کیلوگرم در هکتار اوره، کود بیولوژیک ...

مدیریت صحیح بقایای گیاهی یکی از جنبه‌های مهم حفاظت خاک است که نقش اساسی در تغییر ویژگی‌های خاک و تولید محصول دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نوع و مدیریت‌های مختلف بقایای گیاهی بر برخی ویژگی‌های خاک در شرایط مزرعه‌ای انجام شد. به این‌منظور، آزمایشی به ‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و دو نوع بقایا (کاه و کلش جو و بقایای یونجه) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1) مخلوط یک درصد جرمی بقایا ب ...