عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

افزایش نگرانی‌ها در مورد هشدارهای محیطی، تولیدکننده‌ها را مجبور به تلاش برای کاربرد راه‌کارهایی درزمینهٔ مدیریت محیطی نموده است. رویکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز به‌عنوان یک دیدگاه جامع مدیریت محیطی که همه جریانات از تأمین‌کنندگان به تولیدکنندگان و درنهایت به مصرف‌کنندگان را در برمی‌گیرد، مورد توجه زیادی قرارگرفته است. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز و نتایج آن در صنایع پتروشیمی (موردمطالعه: شرکت پتروشیمی زاگرس) می‌باشد. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر ...

مقدمه امروزه ، شناخت وپیش بینی نیازهای مشتریان برای بنگاه های اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.مشتری به عنوان عامل کلیدی ومحوری در بقای آنها ایفای نقش می کند وجهت گیری کلیه اهداف،استراتژی ها ومنابع حول محور جذب ونگهداری مشتری می باشد حفظ وتقویت وفاداری مشتریان برای شرکت هایی که دغدغه حفظ وتوسعه جایگاه رقابتی خوش را در بازار دارند،چالشی استراتژیک تلقی می شود (سالتون وکلین ،2003). اکنون در اقتصاد جهانی مشتریان بقای شرکت را رقم می زنند،شرکت ها دیگر نمی توانند،نسبت به انتظارا ...

امروزه با توسعه مفهوم بازاریابی و رقابت، سازمان‌ها مطلع شده اند که بازارها محدودند و مشتری‌ها کمیاب، و یکی از عوامل موفقیت سازمان‌ها در این بازار مشتری‌گرایی است. پژوهش حاضر باهدف تحلیل و بررسی عوامل موثر بر جذب و حفظ مشتری در رستوران های شهر قم اجرا شد. تاثیر عوامل تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری، کیفیت، رضایت و وفاداری بر روی جذب و حفط مشتری سنجیده شدند. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-همبستگی است. به‌منظور دستیابی به اهداف تحقیق جامعه آماری رستوران های ...

موفقیت روزافزون در هر فعالیت اقتصادی ارتباط مستقیمی با نحوه تعامل موثر موسسات با مشتریان خود داشته و ارائه خدمت به مشتریان شاید مهم‌ترین عنصری باشد که رضایت وی را به دنبال خواهد داشت. تجزیه‌وتحلیل اهمیت-عملکرد یک رویکرد ارزشمند و محبوب برای اولویت و بهبود کیفیت خدمات و از موثرترین و پرکاربردترین ابزارها درزمینه سنجش رضایت مشتری است که اقدامات مدیریت را اولویت‌بندی کرده و تخصیص بهینه منابع محدود را جهت بهبود و تداوم رضایت مشتری پیشنهاد می‌کند. لذا هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی ک ...

جهان معاصر با سرعتی شگفت انگیز در حال تحول است. سازمان ها، به عنوان یکی از بارزترین مشخصه های جوامع امروزی نیز به سرعت در حال تغییر و تحول هستند و در نظام کنونی ارتقاء رضایت مشتریان یکی از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعال محسوب می گردد. بنابراین واضح است که بررسی متغیر های اثرگذار بر رضایت مشتریان تا چه اندازه می تواند راهنمای مدیران در بهبود عملکرد یک سازمان و کارکنان آن باشد. در این راستا در این تحقیق بدنبال تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مشتریان با توجه به تصویر ذهنی ...

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات پیامکی میباشد جامعه آماری آن مدیران و کارکنان فروشگاههای زنجیره ای شهروند و رفاه و... تهران که در زمینه تبلیغات از تبلیغات انبوه پیامکی استفاده می کنند ، می باشد.که این جامعه از نظر اماری نامحدود می-باشد. بنابراین با توجه به نمونه گیری مورگان حجم نمونه به دست آمد و به فروشگاههای در دسترس مراجعه شد.نمونه آماری ازجامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای استخراج میشود. حجم نمونه نیز براساس جدول مورگان بدست آمده است.ب ...

در پژوهش پیش رو تلاش شد تا تأثیر قابلیت های فرآیندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری مورد مطالعه قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام کارکنان حوزه خبر رسانه ملی، که جمعاً 2200 نفر بودند در نظر گرفته شد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش گرد آوری اطلاعات ، میدانی و از نظر اجرا، توصیفی از نوع همبستگی است. روش نمونه گیری تصادفی، با نمونه ای به حجم327 نفر انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات برای مدیریت دانش از پرسشنامه استاندارد شرون لاوسون (2006) ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و ارائه راهکارهای توانمندسازی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر می باشد. پس از مرور ادبیات و شناسایی شاخص ها،ی توانمندسازی، پرسشنامه محقق ساخته بین 140 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر که بعنوان نمونه آماری تعیین گردیده بودند، توزیع گردید. روایی محتوای این پرسشنامه توسط خبرگان بررسی و تأیید گردید. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و برابر با 934/0 بدست آمد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی) و از ن ...

بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین بازارهای مالی است که به نوعی نشانگر اقتصاد هر کشور به شمار میرود، رکود و رونق بورس اوراق بهادار نه تنها اقتصاد ملی بلکه اقتصاد منطقه و جهانی را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد. هدف اصلی از این تحقیق بررسی ارتباط بین شاخص های سهام با شاخص های مالی واقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می باشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش طولی و از نظر ...
نمایه ها: