عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 92

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای یک مدیر، بسیار مهم است که فهم و درک صحیحی نسبت به کسب و کار خود داشته باشد. برای این منظور مدیر باید به زوایای ناشناخته حوزه کاری خود واقف باشد و بتواند با خلق ایده هایی نو در چارچوب ارزش های سازمان و با ایجاد فضای کاری مناسب زمینه نزدیک شدن به چشم انداز سازمان را فراهم سازد. در یک محیط رقابتی، هنگامی که مخاطبان سازمان کل جامعه هستند و هدف سازمان ارائه خدمات است، مزیت رقابتی مستلزم تمایز در جهت گیری به دیدگاه های متفاوت و تازه می باشد. اگرچه برنامه ریزی استراتژیک مد ...

این مقاله درصدد تفسیر شایستگی محوری درمدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی و تطبیق این دیدگاه با مدیریت استراتژیک منابع انسانی برای تعریف مجدد شایستگی محوری و شایستگی انسانی است، به طوریکه این توانایی های فردی و سازمانی باعث خلق شایستگی محوری و مزیت رقابتی در میان کارکنان و مدیران سازمان شوند. به همین منظور ما چارچوب مفهومی براساس شایستگی محوری و شایستگی انسانی مبتنی بر دیدگاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی که از تلفیق مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی نشأت گرفته است را ...

مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آیندهنگر، جامعهنگر و اقتضایی، راهحل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است. با توجهبه شرایط ویژه کسب و کارها در جهان امروز و تغییر مداوم متغیرهای محیطی، دیگر نمیتوان بسیاری از دادهها را منجمد کرد و اقدام به برنامه ریزی بلندمدت در آینده نمود. از همین رو در چند سال اخیر جنبشی که در حوزه مدیریت استراتژیک در دنیا صورت گرفته است در حوزه نوآوری و خلاقیت در استراتژی و جنبشهای پارادایمی در حوزه استراتژیک میباشد. یکی از مهمترین تحولات در این حوزه ...

مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی، عبارتست از : مرتبط ساخت مدیریت سرمایه انسانی با هدفهای ک وتاه مدت و بلند مدت استراتژیک سازمان برای بهبود عملکرد آن و ایجاد فرهنگ سازمانی که بتوان انعطاف پذیری و خلاقیت را تقویت کرد. هدفهای سیستم مدیریت سرمایه انسانی متأثر از ه دفهای استراتژیک هر موسسه است. از هر سیستم مدیریت سرمایه انسانی انتظار می رود که در عین توجه به منافع سازمان، منافع کارکنان را نیز در فرآیند تصمیم گیریهای استراتژیک در نظر گیرد. اقدامات پراکنده سازمانها در زمینه مدیریت و ت ...

کارآفرینی استراتژیک موضوع پژوهشی جدیدی است که از بطن ادبیات رشته های مدیریت استراتژیک و کارآفرینی پدید آمده است. ایده اساسی کارآفرینی استراتژیک این است که مفاهیم استراتژی که برای پاسخ دادن به پرسش چرا برخی از شرکتها بهتر از سایرین عمل می کنند؟ طراحی گردیده اند، می توانند در شرایط و بافت کارآفرینی نیز به کار گرفته شوند. با توجه به محوری بودن نقش مزیت رقابتی در تحقیقات مدیریت استراتژیک، کارآفرینی استراتژیک را ادغام دیدگاه های کارآفرینانه (فرصت یابی) و استراتژیک (مزیت یابی) در ت ...

تحقیق حاضر با عنوان فرایند مدیریت استراتژیک سینما است که تا کنون چنین تحقیقی در حوزه سینما صورت نگرفته است. این تحقیق با روش پیمایشی و کتابخانه‌ای انجام شده است. با استخراج از معلومات نظری، پرسش‌نامه‌ای تدوین شد که در بین جامعه‌ی آماری، شامل مدیران سینما و هنرمندان سینمایی کشور توزیع شد. پرسش اساسی تحقیق این است که مدیریت استراتژیک بر سینما چگونه است؟ مدیریت استراتژیک بر سینما شامل تدوین ارکان، اجرا و ارزیابی آن بر سینما است که در این تحقیق بدان پرداخته شده است. برای تجزیه و ...

کنت بولدینگ kenneth boulding می گوید وضعیت بشر را همواره می توان بدین صورت خلاصه نمود تمامی تجربیات انسان از گذشته حاصل می شود اما تمامی تصمیمات او به اینده مربوط است به همین دلیل تصویری که انسان نسبت به اینده دارد عامل کلیدی برای تمامی تصمیم گیری های اوست به عبارتی ویژگی و کیفیت تصاویر حاکم بر یک جامعه نسبت به اینده مهمترین عامل تحول آن جامعه خواهد بود. شاید یکی از مهمترین اموزه ها در مورد تفکر درباره آینده را بتوان در سخن الن کی مخترع رابط گرافیکی رایانه ها که منجر به طراحی ...

تصمیم گیری جوهره مدیریت است و مدیر کسی است که هر لحظه تصمیم می گیرد دراین میان تصمیم گیری راجع به انتخاب عناصر امیخته بازاریابی محصول، قیمت، توزیع ، ترفیع و تعیین اولویت نسبی هرکدام که شالوده اساسی سیستم بازاریابی را تشکیل می دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف باید با اهداف سازمانی و بازاریابی موسسه نیز منطبق باشد ابن مفاله انتخای امیخته بازاریابی با رویکرد استراتژیک در نظر می گیرد که به دنبال ارزیابی همزمان شرایط فعلی و احتمالی اینده مح ...

نیاز به تربیت یکی از نیازهای ریشه ای، زمان بر و بنیادی در انسان ها است. به طوری که برای انجام و جاری ساختن آن به برنامه ها و فعالیت های بلند مدتی نیاز است و از طرف دیگر، محیطی که نظام تعلیم و تربیت را احاطه کرده است، محیطی متغییر است و اولویت های تربیتی و آموزشی اعضای جامعه به شدت در حال تغییر است. در چنین شرایطی، جاری ساختن فرآیند مدیریت استراتژیک در نظام تعلیم و تربیت ضروری به نظر می رسد که چنین فرآیندی، خود از سه مرحله تشکیل یافته است که عبارتند از: الف) تدوین استراتژی یا ...