عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مساله تحقیق حاضر نبود یک رویکرد سیستماتیک برای شناسایی نیاز مشتریان و انتقال نیازهای آنان به طراحان پروژه است. از این رو هدف تحقیق حاضر ارائه چارچوبی برای شناسایی نقش مدیریت ارزش در مدیریت پروژه (فرایند توجیه پروژه) در شرکت ملی انتقال گاز ایران است. پس از مرور گسترده ادبیات، مدلی شامل سیزده متغیر مدیریت ارزش ارائه شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه مدیران پروژه ستاد مرکزی شرکت ملی انتقال گاز ایران بود که داده ها از طریق پانزده مصاحبه ساختاریافته با آن ها جمع آوری و با استفاد ...

امروزه سازمان های بسیاری درگیر انتخاب بهترین و با صرفه ترین روش برای برآورده ساختن انتظارات ذی نفعان می باشند. بر این اساس مزیت رقابتی به سازمان هایی تعلق می گیرد که با تمرکز بر ارزش آفرینی و مشتری گرایی، راهبرد های تولیدی و فرآیندی خود را جهت شناسایی و حذف منابع غیر ارزشی از یک سو و شناسایی کارکردهای محصولات و خدمات و ارائه محصول با بیشترین ارزش از سوی دیگر متمرکز می کنند. موضوع این پژوهش، در زمینه امکان سنجی پیاده سازی سیستم مدیریت ارزش فراگیر در ساخت هواپیمای ایران 140 ...

امروزه، با رشد و پیشرفت فناوری، نمی توان تأثیر فناوری های به روزی همچون فناوری اطلاعات را بر محیط کسب و کار نادیده گرفت. برای دستیابی به یک مزیت رقابتی بالاتر، سازمان ها می توانند با تکیه بر قدرت نوآوری خود، نیازهای جدید بازار و مشتریان را شناسایی کنند. استفاده از بازاریابی نوآورانه در مدیریت زنجیره تأمین، سازمان ها را قادر می سازد تا به خلق ارزش بزرگتری برای مشتریان و سایر ذی نفعان نایل گردند. رشد فناوری اطلاعات شیوه های سنتی کسب و کار را تحت تأثیر خود قرار داده است، به طوری ...

مهندسی ارزش، تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیتهای یک طرح، (از زمان شکل‌گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری) انجام می‌شود و به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم‌ترین روشهای اقتصادی در عرصه فعالیتهای مهندسی، شناخته شده است. هدف مهندسی ارزش، زمان کمتر برای رسیدن به مرحله بهره برداری بدون افزودن بر هزینه‌ها یا کاستن از کیفیت کار و با تأکید بر خلاقیت است. در این پایان‌نامه، با ارائه یک صورتبندی از موانع مهندسی ارزش در سازما ...

در عصر حاضر که ایجاد سود برای مدیران و سهامداران اهمیت زیادی دارد اتخاذ استراتژیهایی که زمینه برتری بر سایر رقبا را فراهم می سازد حائز اهمیت است. هدف اصلي پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های مدیریت استراتژیک ارزش، موثر بر سودآوری شرکت سیمان سپاهان است. از آنجايي که بررسي و شناسايي نيروهاي رقابتي اثر گذار در صنعت يکي از نيازمنديهاي تحليلي اصلي هر شرکتي جهت شناسايي قوت ها و ضعف های ايجاد شده از طرف آنها براي بهره برداري يا مقابله با آنها مي باشد. در اين پژوهش سعي شده تا اين امربا بهره ...

انتقاد های متعددی در تئوری منبع محور موجود است که صرفا به جذب ارزش می پردازد و خلق ارزش را مورد بررسی قرار نمی دهد.در این پژوهش با بررسی فرآیند خلق رانت اقتصادی نشان داده شد که این فرآیند محدودیت های متنوعی دارد.مثال های نقض متعددی جهت اصلاح این فرآیند معرفی شد و فرآیند رانت اقتصادی بر این مبنا اصلاح گردید.بر اساس فرآیند اصلاح شده خلق رانت اقتصادی،شاخص های تولید رانت اقتصادی و قدرت چانه زنی تعریف شد.بر اساس این شاخص ها مفهوم جهت بهینه مزیت رقابتی پایدار مشخص شد. این مفهوم با ...

از مهم ترین اهداف تیم مدیریت پروژه آن است که بتوانند پروژه را مطابق با بودجه مصوب، زمانبندی برنامه ریزی شده و با پوشش کلیه ی محدوده ی کاری پروژه، به پایان برسانند. یکی از روشهای تحلیل و کنترل عملکرد پروژه، مدیریت ارزش کسب شده می باشد. مدیریت ارزش کسب شده امکان اندازه گیری میزان پیشرفت پروژه و اتخاذ تصمیمات به موقع برای انجام اقدامات اصلاحی را فراهم می آورد. برای این منظور شاخص هایی برای مدیریت ارزش کسب شده تعریف شده است. این شاخص ها، وضعیت کنونی پروژه را با معیار های برنامه ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر دقت پیش بینی سود بر اجزای هزینه سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیت های موجود با نظرات و دلایل مطرح شده در زمینه تأثیر دقت پیش بینی سود بر هزینه سرمایه و ارزش شرکت ها را بررسی کند. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس وراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 13?6 تا 1391 می باشد که تعداد ...

هدف پژوهش حاضر شناسایی و بررسی رابطه رابطه بین مهارتهای کارآفرینانه مدیران و عملکرد مالی سازمان در شرکت رایتل است. فصل اول به کلیات پژوهش اختصاص دارد وبه منظور جمع آوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری تحقیق در فصل دوم مطالعات کتابخانه ای انجام گرفتع است و در بخش سوم برای سنجش شاخص های تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است .این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی واز نظر روش علی و معلولی است.جامعه آماری جهت تکمیل پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده و تعداد ۱۴۵ نفر مشخص شد.در ف ...