عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 193

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رساله حاضر می‌کوشد تا عملکرد مدیر گروه نقاشی را در دوره 5 ساله گذشته، بررسی نماید. بعد از مطالعات اولیه،4 منظر هدف گذاری، برنامه ریزی،ساماندهی و کنترل و نظارت برایآسیب شناسی مد‌نظر قرارگرفت. این پژوهش، کاربردی و روش تحقیق آن اکتشافی - پیمایشی است. دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 86 به عنوان جامعه آماری برای نظر سنجی انتخاب شده‌اند. با توجه به اهدافمدنظر در مطالعات آسیبب شناسانه؛ این پژوهش در 5 فصل تنظیم گردیده: در ابتدا‌ و در فصل ادبیات پژوهش به شناخت ارگانیسم از اصول مدیریت ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبک های مدیریت آموزشی مدیران بررضایت شغلی معلمان مدارس دوره ابتدایی تهران می باشد. جامعه آماری شامل 390 نفر از معلمان و مدیران مقطع ابندایی است که با نمونه گیری خوشه ای و تصادفی انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از آزمون همبستگی T . Student دو نمونه مستقل استفاده گردیده است. یافته های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه جهت آزمون فرضیات عوامل موثر بررضایت شغلی و آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط میان سبک ها ی ...

مساله پژوهش حاضر بررسي رابطه ميان عملكرد مديران مدارس (سه مقطع ) و وظايف آموزشي در شهرستان بابل مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق از ۳۹۶ مدارس در شهرستان بابل در سه مقطع، كه مقطع ابتدائي ۲۱۰، راهنمايي ۱۲۶ و دبيرستان ۶۰ ، كه بر آورد نمونه آماري براساس فرمول كوكران حدود ۱۷۸ مدارس بودهاست، كه ۹۴ مدرسهيابتدائي، ۵۶ مدرسهيراهنمايي و ۲۸ دبيرستان انتخاب شدهاند. روش نمونهگيري اين تحقيق، روش تصادفي ساده است. اطّلاعات مورد نياز پژوهش ، از طريق پرسشنامه ارزشيابي عملكرد مديريت كه در سازمان آ ...

هدف پژوهش حاضر بیان فلسفی و ساختاری بروکراسی و مدیریت تئوری Z می باشد. بررسی و کاربرد هر دو تئوری در زمینه مدیریت و مدیریت آموزشی درساختار سازمان ها و فلسفه فکری مدیران مدارس لحاظ شده است. لذا برای اعتبار و صدق این پژوهش از منظرشناخت در زمینه معرفت شناسی( شناخت علم) وازمنظر ماهیت عینی و ذهنی در زمینه ارزش شناسی مورد بحث قرار گرفته است. هدف از بیان بعد فلسفی ایجاد تفکر انسان مدارانه سالم و مدیریت صحیح برای مدیران سازمان ها و خصوصاً مدیران آموزشی می باشد.در این پژوهش از یک سو ب ...

در دنیای متحول و متغیر کنونی بسیاری از مفاهیم نظری بنیان های فکری رویکردها کارکردها و روشهای حاکم حوزه تعلیم و تربیت در صدد ارائه راه حلهایی برای بهبود کیفیت آموزشی می‌باشند. یکی از مهمترین راه حلهای ارائه شده استفاده از برنامه ریزی و تفکر استراتژیک به جای برنامه‌ریزی واکنشی است. با توجه به اینکه برنامه ریزی استراتژیک در سه سطح فراسوی کلان، کلان و خرد می‌باشد در این تحقیق برنامه‌ریزی استراتژیک در سطح خرد (مدرسه) و تأثیر آن در بهبود کیفیت عملکرد مدیران مورد توجه قرار گرفته است ...

این پژوهش با عنوان رابطه ی رهبری فعالیت آموزشی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه دولتی استان قم در گروه نمونه ای با حجم 150 نفر از کارکنان به منظور پاسخ به پرسش هایي در جامعه ی مورد مطالعه ، رهبری فعالیت آموزشی و هر یک از ابعاد آن و نيز تعهد سازماني كاركنان تا چه میزان است ، رتبه بندی سطوح رهبری فعالیت آموزشی کدام است ، آیا رهبری فعالیت آموزشی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه دارد ، و آیا رهبری فعالیت آموزشی و تعهد سازمانی با ویژگی های فردی کارکنان رابطه دارد انجام شد . ابزار پژو ...

هدف پژوهش بررسی تاثیر ارزشیابی درونی بر کیفیت آموزشی آموزشکده فنی و حرفه ای سما رودهن بود.پژوهشگر با طرح این پرسش که آیا ارزشیابی درونی بر کیفیت آموزشی آموزشکده فنی و حرفه ای سما رودهن تاثیر دارد به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است . جامعه ی آماری مشتمل بر 500 نفر از دانشجویان رشته حسابداری آموزشکده فنی و حرفه ای سماء شهر رودهن اعم از دانشجویان دختر و پسر بود که در سال 1392مشغول به تحصیل بودند که با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان 217 نفر به صورت نمونه گیری تصاد ...

هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مهارت‌های سازمانی مدیریت زمان با استرس شغلی مدیران آموزشی است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران سازمان آموزش و پرورش و ناحیه (1) و (2) شهر زاهدان می‌باشند. تعداد نمونه با تعداد جامعه برابر بود که برابر با 67 نفر بودند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه مهارت‌های سازمانی مدیریت زمان و پرسشنامه استرس شغلی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده ش ...

پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر شایستگی مدیران مجتمع های آموزشی آزاد شهر تهران از دیدگاه مدیران این مجتمعها می پردازد. برای انتخاب نمونه معرف و همچنین افزایش دقت اندازه گیری از روش نمونه گیری تصادفی بر اساس فرمول حجم تعداد نمونه، تعداد 300 نفر حجم نمونه پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. ابزار سنجش پژوهش حاضر را یک پرسشنامه 137 سئوالی محقق ساخته، تشکیل می دهد. این پرسشنامه با بررسی تئوری موضوع و با بهره گیری از یافته های تحقیقات پیشین و نظر متخصصین فنی و حرفه ای ...