عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح در بادامستاهای امامیه (حاشیه رودخانه زاینده‌رود - منطقه شوراب کبیر سامان) با استفاده از درختان بادام رقم مامایی در قالب طرح آماری اسپلیت پلات ، کرتهای خردشده) با سه تکرار به مدت سه سال در باغات بادام، با توجه به اینکه پلاتهای اصلی (کرتهای اصلی) براساس مراحل فنولوژیکی رشد میوه و پلاتهای فرعی (کرتهای فرعی) شامل میزان‌های مختلف آب آبیاری میباشد که در سال گذشته کلیه مراحل اجرایی طرح به پایان رسیده و در سالجاری آماربرداریها شروع شده است . ...

طی بررسیهای انجام شده مدیریت آبیاری در اکثر مناطق استان ضعیف می‌باشد که علت آن استفاده در روشهای آبیاری موسوم در مناطق فوق می‌باشد که رایج ترین آنها آبیاری غرقابی می‌باشد. در این روش در هر دوره آبیاری ، بیش از دو متر مکعب آب داده می‌شود که اکثر آب آبیاری به صورت ثقلی از دسترس خارج می‌گردد، و عملا" آب مورد نیاز نخیلات به آنها داده نمی‌شود. ضمنا" نتیجه گزارش نهائی این طرح متعاقبا"ارائه خواهد شد. ...

برای بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت فصلی آبیاری نواری در استان لرستان در مزارع گندم، چغندرقند، یونجه و لوبیا که کشتهای غالب در استان می باشند تعداد 16 مزرعه انتخاب شد. خصوصیات شیب، ابعاد نوار آبیاری و شاخصهای مختلف در بازده آبیاری نظیر ضریب یکنواختی (Cu)، بازده کاربرد آب (Ea)، نسبت پایاب (TWR)، بازده یکنواختی (Dua)، نسبت نفوذ عمقی (DPR) و بازده ذخیره (Es) تعیین گردید و با توجه به اطلاعات حاصله دامنه بازده یکنواختی توزیع از 10 تا 98 درصد، بازده کاربرد آب از 5/10 تا 5/95 درصد، ن ...

این طرح فاکتوریل و بلوکهای کامل تصادفی شال 4 تیمار 75، 100، 125، 150 میلیمتر تبخیر از طشتک تعیین و عمق آبیاری با توجه به میزان رطوبت خاک در 5 تکرار در اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب اجرا شد و نتایج حاصله در سال 1374 به این شرح می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود ندارد و حداکثر عملکرد را تیمار T3 با 101 تن در هکتار و حداقل عملکرد از تیمار T4 با 74 تن در هکتار بدست آمده. در این آزمایش تیمار سوم با در نظرگرفتن مجموع آبیاری 18881 مترمکعب در هکتار ...

این طرح بمنظور تعیین وضعیت میزان آب مصرفی و روشهای متداول آبیاری در نخلستانهای استان که بصورت اندازه‌گیری رطوبت خاک در اعماق 30 و 60 سانتیمتری و وضعیت کیفی و کمی محصولات نخلستانها است انجام خواهد گردید. ...

با توجه به نتایج حاصل از آنجایی که تعداد 2-3 آبیاری به میزان حداقل 4000 متر مکعب آبیاری در زمان نیاز آبی محصول در کشت بهاره صرفه‌جویی شده است و از طرفی با بالا بودن تراکم بوته در حد قند مطلوب بوده و همچنین هزینه‌های داشت و نگهداری صرفه‌جویی شده است و در نهایت افزایش 500 کیلوگرم قند در هکتار مشاهده شده است . ...

این مقاله بعضی از موضوعهای عمده در رشته مدیریت آبیاری را موردبحث قرار می‌دهد ، عوامل گوناگونی که موقعیت فعلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد ، توصیف می‌کند. پیشرفتهائی را که تا این تاریخ صورت گرفته به طور خلاصه شرح می‌دهد و به مشکلاتی که تا پایان قرن حاضر باید با آنها مقابله شود اشاره می‌کند. همچنین به ضرورت افزایش راندمان روشهای آبیاری ، برای آنکه با مقدار محدود آب در دسترس ، تولید بیشتری صورت گیرد توجه خاصی نموده است . ...

محدودیت کیفی منابع آب و شوری چالش پیش روی توسعه روشهای آبیاری بارانی در مناطق گرم و خشک است. در این پژوهش اثرات تغییر مدیریت آبیاری بارانی و شوری آب آبیاری بر صفت‌ها گیاه و شاخص‌ کارایی مصرف آب برای ذرت در شرایط اقیلم اهواز بررسی شد. ابتدا سامانه آبیاری بارانی با دو خط آبپاش موازی احداث شد. بهترین فشار و زاویه گردش آبپاش‌ها برای توزیع یکنواخت آب و ایجاد گرادیان یکنواخت شوری آب برای این سامانه تعیین شد. در این پژوهش اثر چهار تیمار مدیریت آبیاری " سطحی"(S)، "آبیاری بارانی رو ...

كشت هاي گلخانه اي با توجه به فراهم نمودن شرايط مصنوعي توليد و با خنثي كردن متغيرها ي محيطي اهميت ويژه اي در پيشبرد فرآيند توسعه كشاورزي دارند بديهي است که بین عوامل مدیریتی مختلف عدم مديريت صحيح سامانه آبياري در گلخانه مشكلاتي را به همراه خواهد داشت به عنوان مثال كاربرد بيش از حد آب باعث افزايش رطوبت و در نتيجه باعث افزايش غلظت زير پوشش گلخانه شده و عبور نور به داخل گلخانه را محدود مي سازد، از سوي ديگر تجمع آب روي برگها باعث گسترش آفات و بيماريها مي گردد ضمن اینکه شستشوی مواد ...
نمایه ها: