عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16021

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق این است که با توجه به فرهنگ جامعه ایران و شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش مدیران عالی چگونه می‌توانند سیستمهای کیفیت جامع را در سازمانهای خود پیاده نمایند و در نتیجه به وظایف خود بعنوان عناصر کلیدی اجزااین سیستمها بیشتر آشنا گردند. در این طرح نوع روش تحقیق ، تجربی می‌باشد و از آنجائیکه تعداد جامعه آماری تحقیق تقربیا 15 شرکت است که مقدمات یا نظیر چنین سیستمی را پیاده نموده‌اند . براین اساس تعداد نمونه تحقیق در این طرح ، کل جامعه آماری می‌باشد و عموما از مدیران ع ...

به دلیل تغییر و تحولات محیطی و به تبع آن تغییر در الگوهای کسب و کار و ساختارهای سازمانی، سازمان های با مسائل مشکلات زیادی مواجه شده اند. بنابراین همگامی با این تغییرات مستلزم درک و شناخت کامل از وضعیت فعلی سازمان و پتانسیل ها فعلی آن می باشد. امروزه بزرگترین مسأله ای که هر سازمان با آن روبرو است مسأله تحول و دگرگونی است و مدیریت تغییر یکی از مهمترین مباحث علم اداره ی سازمان به شمار می رود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد مدیریت تحول سازمانی در ستاد دانشگاه آزاد تهران مرکز ا ...

آمار شکست در فرآیند مهندسی معکوس در صنایع همواره بالا بوده است. مطالعه ادبیات نشان می دهد که یکی از دلایل شکست پروژه های انتقال تکنولوژی در ایران و سایر کشورها، ضعف در مدیریت این فرآیندها می باشد. یکی از مدل های ارائه شده در جهان به منظور مدیریت فرآیند مهندسی معکوس، مدل «مهندسی معکوس نظامی» می باشد. این تحقیق، بر مبنای توسعه این مدل با رویکرد مدیریت پروژه و مدیریت تکنولوژی بنانهاده شده است. جهت انجام تحقیق، در دو گام؛ ابتدا با مقایسه استاندارد مدیریت پروژه و مهندسی معکوس، کا ...

سیستم‌های مدیریت یادگیری که در دانشگاه‌های مجازی بکار گرفته می‌شوند، تأثیراتی را بر روی جوانب متفاوت زندگی دانشجویان دارند. هدف از این پژوهش این است که تاثیرات استفاده دانشجویان از سیستم مدیریت یادگیری از دیدگاه آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفته و رابطه استفاده از سیستم مدیریت یادگیری با پیامدهای یادگیری و یادگیری اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه مجازی مهرالبرز بررسی گردند. جامعه آمار تحقیق حاضر شامل 300 نفر دانشجویان ورودی‌های مختلف چهار رشته موجود در دانشگاه مهرالبرز بوده و ...

توجه به دومقوله مدیران وسبک‌های مدیریت آنها و کارکنان درهر سازمان از جایگاه ویژه ای درمطالعات سازمانی به خصوص اثر بخش کردن سازمانها برخورداراست. اثرات این دومقوله برهم و برجوسازمان یکی از مهمترین موارد قابل قبول توجه محققین و دانشمندان علم مدیریت است . درگذشته سازمانها دارای فرهنگ و جوی تقریبا یکدست و یکسان بودند زیراکه فرهنگ و جوسازمان نشات گرفته از فرهنگ و جوکارکنان بود اما امروزه به علت تنوع کارکنان در سازمانها ، تنوع جو و فرهنگ نیز در سازمانها مشاهده می شود و در ابتدا از ...
نمایه ها:
اهواز | 
رهبری | 

امروزه مدیریت دانش مشتری یکی از مهمترین مباحث مدیریتی در سازمان ها می باشد. پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش مشتری در سازمان ها می تواند آنها را به مزیت رقابتی نائل کند. ظهور فناوری اطلاعات، کسب و کارهای الکترونیکی را قادر می سازد که از مکانیزم های الکترونیکی مدیریت دانش مشتری در جهت تولید محصول و ارائه خدمات به مشتریان خود بهره برند. بدلیل ضعف در زیرساخت های فناوری اطلاعات و عدم آگاهی از روش ها و مکانیزم های مدیریت دانش مشتری، شرکت های ایرانی در این حوزه با مشکل مواجه اند. ...

مدیرا ن منابع انسانی برا ی گردآور ی اطلاعا ت بیشتر و کارآمدتر درباره کارکنا ن سازما ن و افزایش سهم خود در دستیابی به اهدا ف استراتژیک سازما ن تحت فشار هستند. ازطرف دیگر، رشد ابعاد و عملیا ت سازمان موجب گردیده روش ها ی سنتی دیگر قادر به پاسخگوی به این خواسته ها ی فزایند ه نباشد. از این رو به منظور تحقق خواسته ها ی فوق، سیستمها ی اطلاعا ت مدیریت به عنوا ن ابزار ی اساسی در خدمت مدیرا ن درآمده اند. سیستم های اطلاعات مدیریت با فراهم آوردن اطلاعات دقیق و به هنگام از طریق پردازش ...

امروزه بسیاری از سازمانها در یافته‌اند برای کسب موفقیت در دنیای پر چالش رقابتی به نگرشی یکپارچه و سیستماتیک به دانش درون سازمان خود نیاز دارند. به همین دلیل طی سالهای اخیر تحقیقات خود را حول محورهایی از قبیل حفظ و استفاده از دانش متمرکز کرده‌اند عموما بسیاری از بینشهای موثر بازاریابی تحت ویژگی‌های مشتریان و الگوی خرید آنها پنهان شده است و مدیریت بازاریابی مبتنی بر دانش می‌تواند به نمایاندن آنها کمک کند. تاکید بر مدیریت ارتباط با مشتریان وظیفه بازاریابی را به حوزه کاربردی برای ...

امروزه سازمانهای تجاری با یک محیط پیچیده و رقابتی نسبت به گذشته مواجه‌اند، مدیریت همکاری چند جانبه در زنجیره تامین یک وظیفه بسیار دشوار است. به طور خلاصه برای اینکه موفق باقی بمانید و رقابت پذیر باشید، مدیران سازمانها باید از تکنولوژی برای بهبود وضعیت شرکت و عملکرد زنجیره تامین استفاده کنند. در حال حاضر یک رویکرد رایج برای پیشرفت سیستم گسترده یکپارچه سازمانی، پذیرش برنامه ریزی منابع سازمانی ERP بصورت فراگیر در صنایع می باشد.ERP همیشه یک مولفه جدائی ناپذیر از مدیریت زنجیره تام ...