عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گسترش دانش بشری و افزایش روزافزون منابع اطلاعاتی از سویی و محدودیت های فیزیکی و مالی دانشگاه ها از دیگر سو موجب شده در عمل هیچ کتابخانه ای به تنهایی قادر به تهیه کلیه منابع اطلاعاتی مورد نیاز خود نباشد و در نتیجه دستیابی به اطلاعات روزآمد با مشکل مواجه شود. در این تحقیق عوامل موثر بر عدم موفقیت طرح امانت بین کتابخانه ای در دانشگاه های علوم پزشکی که راه حلی موثری در تامین کسری منابع اطلاعاتی بود، مورد بررسی قرار گرفته است. 38 مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور مور ...

پژوهش حاضر به منظور بررسي سبك مديريت حاكم بر كتابخانه هاي دانشگاه تهران از ديدگاه مديران و كاركنان و تبيين رابطه بين سبك رهبري مديران با خلاقيت آنان انجام گرفت. برای ارزيابی مولفه های مذکور از پژوهش پيمايشي استفاده شد. جامعه آماري شامل تمامي كاركنان و مديران كتابخانه هاي وابسته به دانشگاه تهران در شهر تهران بودكه 110 نفر كارمند و 18 نفر مدير از 23 كتابخانه را شامل مي شد. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گرديد. براي تعيين سبك رهبري مديران از پرسشنامه سبك رهبري لي ...

هدف: پژوهش حاضر به دنبال تعیین میزان تفاوت در به کارگیری سبک‌های مدیریت تعارض توسط مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی دولتی کشور و همچنین بررسی این تفاوت بر اساس متغیرهای دموگرافیک آنان (جنسیت، رشته تحصیلی، عضویت در هیات علمی، پاره وقت یا تمام وقت بودن مدیریت، تجربه مدیریت) است. روش و رویکرد: در پژوهش حاضر با روش توصیفی و پیمایشی به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. الگوی سبکهای مدیریت تعارض توماس (اجبار، اجتناب، گذشت، مصالحه و همکاری) به عنوان چارچوب نظری به کار گرفته شده است. با ...