عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 326

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی رابطه بین عملکرد مدیران و رشد رفتار اجتماعی کودکان پیش دبستانی در مناطق 3،4،5 شهر تهران در سال تحصیلی 89-88 این پژوهش انجام شد. روش این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، مربیان و کودکان پیش دبستانی در مناطق 3،4،5 شهر تهران در سال تحصیلی 89-88 بود. برای تعیین حجم نمونه در پژوهش فوق ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از بین مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر ته ...

جوامع امروزي را جوامع سازماني مي نامند زيرا در اين جوامع انسان ها هر جايي كه زندگي مي كنند و هر كاري كه انجام مي دهند با سازمان هاي مختلف در ارتباطند و سازمان ها بخشي از زندگي روزانه همه مردم را تشكيل داده است. امروزه نقش و اهمیت شخصیت مدیران در رشد و بقای سازمان امری شناخته شده است. سوالی که ذهن همه صنعتگران را به خود مشغول ساخته این است که آیا مدیران در شکل گیری خلاقیت و نوآوری کارکنان سهم دارند؟ تنها می توانیم بگوییم که این روند توسط مدیران زمانی به بهترین شکل خود محقق می ...

رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیطهای جدید، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. یکی از مهمترین خصیصه ها که می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک کند، هوش هیجانی است. هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانها و احساسات در توانمندیهای انسانی دارد. مدیران برخوردار از هوش هیجانی، رهبران موثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری، رضایتمندی و تعهد کارکنان مح ...

هدف این پژوهش شناسایی سبک‌های رایج تصمیم‌گیری مدیریتی مدیران (رییس، معاون، مسئول بخش) کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان و تعیین همبستگی آن با متغیرهای جمعیت شناختی شامل مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، تجربه مدیریتی و سمت شغلی فعلی، نوع استخدام و ساعت‌های حضور در کتابخانه است. این پژوهش بر پایه مدل سبک تصمیم که آلن رو و ریچارد میسون (1987) آن را تدوین کردند، انجام شده است. سبک تصمیم‌گیری رایج در میان مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان سبک رفتاری است و بعد از آن سبک مفهومی رواج دارد. سبک ...

به منظور بررسی نظرات مدیران وکارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در مورد نقش آموزش ضمن خدمت بر عملکرد آنان، تعداد 50 نفر از مدیران و 250 نفر از کارکنان شاغل در این سازمان مورد پرسش قرار گرفتند،که از میان 50 نفر مدیر و 152 نفر از کارکنان پاسخ دهنده ، 54.6% از کارشناسان و 52% از مدیران با بیشترین فراوانی دارای مدرک لیسانس بوده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شکل دهی دوره های آموزشی برای مدیران و کارکنان سازمان در تمام سطوح، منجر به افزایش و ارتقا عملکرد ...

پژوهـش حاضر ، بررسی رابطه هوش‌معـنوی با اثر‌بخشی مدیران ایثارگر سازمانهای دولتی اسـتان یزدمی باشد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبـستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل ، کلیه مدیران ایثـارگر سـازمان های دولتی استان با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی به تعداد 128 نفر و کلیه کارمندان با مدرک کارشناسی و حداقـل سـابقه کار 4 سال در پست های کارشناسی و در رده‌های شغلی مدیران میانی و عملیـاتی به تعداد 22422 نفر می باشد که از این تعداد نمونه‌ی از طریق جدول مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی س ...

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی میزان آگاهی های عمومی مدیران میانی درباره ی جنبه های زیست محیطی طرح هدفمندسازی یارانه ها در شهر بجنورد انجام شده است. طرح هدفمندسازی یارانه ها یکی از ارکان هفتگانه طرح تحول اقتصادی است که توسط دولت دهم در کشور به اجرا در آمده است. اجرای این طرح به دلیل اینکه اصلاح الگوی مصرف و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی را در کشور نهادینه می کند و گامی مهم در جهت حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار است، حائز اهمیت زیادی می باشد. این تحقیق از نوع کاربر ...

هدف از تحقيق حاضر ارتباط میزان بکارگیری فناوری اطلاعات با مدیریت دانش در بین مدیران دانشکده‌های تربیت بدنی کشور مي‌باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی‌ و از نوع همبستگی می باشد که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را تعداد60 نفر از مدیران (روسا و معاونین) دانشکده‌های تربیت بدنی دولتی سراسرکشور تشکیل می‌دادند. از این تعداد 55 پرسشنامه برگشت داده شد. لذا نمونه این پژوهش برابر با کل جامعه آماری در این پژوهش بود. ابزار اندازه گیری پژوهش دو پرسشنامه فناوری اطلاعات و پرسشنامه م ...

هدف از اجرای این تحقیق بررسی نحوه اجرا و مشکلات درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان ورزقان از دیدگاه مدیران ، معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است که به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه ، معلمان تربیت بدنی شاغل در این مدارس و دانش آموزان این مدارس می باشد که 54 نفر مدیر و 35 نفر معلمان تربیت بدنی و 3000 نفر دانش آموزان را شامل می شود و نمونه آماری که به صورت تصاوفی خوشه ای صورت گرفت، ش ...