عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق گندزدایی پساب شهری با استفاده از پلیمر پلی استایرن نقره اندود با هدف بررسی راندمان گندزدایی یک فاضلاب دارای ناخالصی غیر همگن با استفاده ازفناوری نانومورد مطالعه قرار گرفت. جهت بررسی عمل یکنواختی ناخالص های موجود در فاضلاب جهت بهبود شرایط گند زدایی از یک فاضلاب خام بامشخصات معین و با برداشت تصادفی استفاده شد. ماده گندزدا با استفاده از نانونقره Coat شده (نشانده شده) 2درصد، 5درصد و 10 درصد بر روی 5، 10، 20 ، 15 و 25 گرم بستر پلیمر (پلی استایرن) تهیه شده و جهت بررسی ...

پژوهش حاضر در قالب یک مدل علّی چگونگی تأثیرپذیری شادی از سبک‌های هویت، ابعاد هویت و جهت‌گیری هدف را مورد بررسی قرار داد. در این مدل، سبک‌های هویت به عنوان متغیر برون‌زاد اولیه، ابعاد هویت به عنوان متغیر میانجی بین سبک‌های هویت و جهت‌گیری هدف، جهت‌گیری هدف به عنوان متغیر میانجی بین ابعاد هویت و شادی و شادی به عنوان متغیر درون‌زاد نهایی در نظر گرفته شدند. شرکت‌کنندگان پژوهش 530 نفر از دانشجویان دختر (353) و پسر (177) دانشگاه شیراز بودند. برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از مقیاس ...