عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تناسب میان شغل و شاغل به منظور استفاده بهتر از استعداد، توانایی و مهارت های نیروی انسانی ‏بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش طراحی یک مدل هوشمند تناسب شغل و شاغل ‏مبتنی بر استعدادها با رویکرد داده کاوی می باشد. این پژوهش، در سه فاز اصلی اجرا شده است: در ‏فاز اول، مفهوم استعداد مورد مطالعه قرار گرفت و استعداد از 4 منظر الگوهای تکرار شونده افکار، ‏رفتار و احساسات، دانش، تجربه و ویژگی های فردی، جهت بررسی، اولویت بندی و سنجش انتخاب ‏شدند. به منظور اولویت بندی معیارها از 22 ...