عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه کاربرد و اهمیت مدلهای اقتصاد سنجی توبیت و روش دو مرحله ای همکن در تعیین عوامل موثر بر کشت چغندرقند و تفکیک این عوامل به دو گروه عوامل تاثیر گذار بر تصمیم زراعین به کشت این محصول و عوامل تعیین کننده میزان سطح زیر کشت در استان خراسان نشان داده شده است. به علاوه نتایج حاصل از این مدلها با نتایج مدل رگرسیون مبتنی بر حداقل مربعات معمولی و متکی بر نمونه چغندر کاران مقایسه گردیده است تا اریب بودن پارامتر های برآورد شده مدل اخیر به دلیل حذف تولید کنندگان بالقوه از نمونه ...