عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اخیرا بررس مواد همبستهی قوی مورد توجه زیادی قرار گرفته است که ی از دلایل آن، مشاهده ی بررساناهای دمای بالا در این دسته از مواد است. از سادهترین مدلها برای مطالعه ی این مواد، مدل هابارد است. در این مدل،علاوه بر انرژی جنبشی الکترونها، برهمکنش روی جایگاه الکترونها نیز لحاظ می شود. در حد برهمکنشهای روی جایگاه بزرگ و حالت نیمه پر،این مدل به یک مدل اسپینی موثر به نام مدل هایزنبرگ تبدیل می شود. در این پایان نامه مدل هایزنبرگ پادفرومغناطیس با برهم کنش همسایه ی دوم را بر روی شبکه ی ل ...

پیشرفت‌های مداوم در فناوری‌ها، بسیاری از بانک‌ها را به تطبیق خودشان با روش‌های جدید ارتباط با مشتریان ترغیب می‌کند تا با بکارگیری کانال‌های متنوع و بهتر جایگاه بهتری نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ایجاد کنند. این در حالی است که مشخصه‌ها و ادراکاتی که مشتریان نسبت به برخی از کانال‌ها دارند بر ادراک آنان در مورد برخی کانال‌های مرتبط نیز تأثیر می‌گذارد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر مشخصه‌های مختلف بانکداری اینترنتی از قبیل اعتماد ادراک شده بانکداری اینترنتی، ریسک ادراک شده بانکداری ...