عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی به منظور تبیین و پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مهارت‌های تحصیلی دانش‌آموزان انجام شده است. روش‌ پژوهش، همبستگی از نوع پیش‌بینی است. پس از اجرای سه مطالعه مقدماتی و محاسبه ضرایب روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها، از بین جامعه آماری دانش‌آموزان سال سوم متوسطه شهرستان همدان، نمونه‌ای به حجم 358 نفر (143 نفر پسر و 215 نفر دختر) به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه‌ مهارت‌های تحصیلی مرکز مشاوره موسسه پلی‌تکنیک دانشگاه ایالتی ویرجین ...