عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال‌های اخیر وجود حباب‌ها و سقوط آنها در بازارهای مالی، توجه سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. با نگاهی به تاریخ مشاهده می‌شود که بسیاری از نوسانات غیر‌عادی بازار اوراق بهادار، نشان‌ دهنده وجود یک دوره حبابی می‌باشد. حباب‌های قیمتی یکی از عوامل مخرب و نابود کننده بازارهای مالی است. حباب قیمتی زمانی اتفاق خواهد افتاد که قیمت یک دارایی به طور ناگهانی و به دلایل غیر‌عقلایی افزایش یافته و سپس سقوط کند. در این تحقیق سعی شده است وجود و یا عدم وجود حباب‌ سفته ب ...

درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادرکننده نفت را تشکیل می-دهد. از اين رو اثر تغييرات قيمت نفت در اين کشورها دارای اهميت بيشتری می‌باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر تولید در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی ایران طی دوره 1386:4-1369:1 و با بهره-گیری از روش انتقال رژیم مارکوف شوک‌های نفتی استخراج می‌گردد. نتايج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که اثرات شوک‌های نفتی بر تولید طی دوره زمانی مور ...

ترازپرداخت های خارجی معیار مهمی برای اندازه گیری جریان مبادلات تجاری بین المللی و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است. در این میان، حساب جاری یک معیار مهم برای دو گروه سیاستگذاران و سرمایه گذاران است و یکی از مهمترین شاخص های نشان دهنده ی عملکرد اقتصاد یک کشور محسوب می شود. بزرگ و ماندگار بودن کسری حساب جاری مشکلات عمده ای را برای اقتصاد یک کشور بوجود می آورد. وجود این امر در درازمدت منجر به انتقال بار اضافی بر دوش نسل آینده می شود. در این راستا با توجه به مطالب ذکر شده در بال ...

هدف این پژوهش به کارگیری Skew-normal (SN) Markov-switching(MS) GARCH جهت لحاظ نمودن چولگی در توزیع سریهای زمانی مالی است. انگیزه اصلی بیان این مدل آن است که روش متداول برای در نظر گرفتن عدم تقارن در مدل های Normal(N) MS GARCH یعنی اضافه نمودن میانگین رژیم ها به مدل، منجر به ایجاد بازده های خود همبسته می گردد که امری نامطلوب است. جهت یک مقایسه کامل ، تمامی حالات ممکن مدل های SN MS GARCH و N MS GARCH را در نظر گرفته و نیز دو مدل بسیار معروف t-GARCH و Skewed-t GARCH را ...

باتوجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ایران،توسعه ی این بخش؛نیاز ضروری توسعه اقتصادی کشور است. هدف از مطالعه حاضر،بررسی و مقایسه اثر نامتقارن نرخ ارز واقعی ونقدینگی بر زیربخش های منتخب صنعت ایران بااستفاده از رهیافت مارکوف سوییچینگ طی دوره 1390-1350 است. بدین منظور ابتدا شوک های ارزی و پولی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری محاسبه گردید. سپس اثر شوک های ارزی و پولی بر زیربخش های منتخب صنعت ایران با استفاده از الگوی مارکوف سوییچینگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین نشان داد ...

در این پایان نامه از مدل فضا- حالت و مارکف سوئیچینگ برای بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. بیان مدل ارزش حال در قالب مدل فضای حالت و افزودن دو رژیم مارکف (رژیم 1(تشکیل حباب) و رژیم 2(ترکیدن حباب)) به آن، این امکان را فراهم می آورد تا علاوه بر بررسی وجود حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران، مرحله عمر آن را نیز تشخیص دهیم. نتایج آزمون، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم وجود حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران را رد کرد و حاکی از وجود حباب قیمتی در بورس ...

اهمیت ثبات قیمت‌ها در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه به گونه‌ای است که مورد توجه بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است. در نتیجه؛ در این تحقیق سعی بر آن است که با استفاده از متغیرهای جامع پولی و غیر پولی به بررسی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران پرداخته شود. در این تحقیق با استفاده از روش راه گزینی مارکوف به توضیح نحوه واکنش متغیر تورم، در اثر شوک‌های موثر بر آن پرداخته‌ شده، و در انتها با استفاده از روش آزمون کرانه‌ها سعی در تعیین روابط کوت ...

اقتصاد ایران همواره با کسری بودجه مواجه بوده است و همگام با این وضعیت روند استمرار تورم وجود داشته است. تورم نیز از دو بعد درآمدی و هزینه‌ای بر کسری بودجه موثر بوده است؛ لذا با توجه به اثرگذاری تورم بر کسری بودجه، در این تحقیق ابتدا اثر تورم بر کسری بودجه، از دو بعد درآمدی و هزینه‌ای بررسی شده است و سپس با استناد بر وجود سطوح مختلف تورمی و رابطه غیرخطی بین تورم و کسری بودجه، ارتباط غیرخطی بین تورم و کسری بودجه برآورد و تحلیل گردیده است. این تحقیق با هدف بررسی ارتباط غیرخطی ت ...

هدف این مطالعه، بررسی اثر شوک‌های نفتی روی تغییر رفتار بازدهی طلا است. در این راستا، از یک الگوی مارکوف سوئیچینگ ایگارچ دو رژیمی که توسط همیلتون و سوسمل در سال 1994 ارایه و توسط هنری در سال 2009 و آلویی و جمازی در سال 2009 گسترش داده شده‌است، استفاده می‌گردد. الگو برای دوره‌ی نمونه از ژانویه‌ی 1998 تا دسامبر 2010 مورد برآورد قرار گرفته شده است. تابع‌های احتمال هموارشده برای دو رژیم رکود (میانگین کم و واریانس زیاد) و رونق (میانگین زیاد و واریانس کم) استخراج گردیده است. نتا ...