عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز از دیدگاه دانشجویان است. روش پژوهش پیمایشی توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه لیب کوآل است. پرسشنامه لیب کوآل شامل سه مولفه ی «اثرخدمت»، «کنترل اطلاعات» و «کتابخانه به عنوان یک محل» است. در این ابزار کیفیت خدمت با ارزیابی شکاف موجود بین حداقل سطح خدمت مورد قبول با سطح فعلی خدمات کتابخانه(حدکفایت) و مطلوب ترین سطح خدمت مورد قبول با سطح فعلی خدمات کتابخانه(حدبرتری) مشخص می شود. جامعه پژوهش شامل 23000 ...

هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد کتابخانه های مرکزی دانشگاههای الزهراء و شهید بهشتی، بر اساس دو مدل لیب کوال (Libqual) و مدل تعالی سازمانی (EFQM) می باشد. در این پژوهش از لیب کوآل تی ام (ویرایش نهایی)، که ابزاری برای سنجش سطوح مختلف ادراکات کاربران کتابخانه از کیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاهی است و از مدل تعالی سازمانی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیریت، برنامه ریزی جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف برای دستیابی به مدیریتی کاراتر و نزدیک به شرایط مطلوب در کتابخانه، استفا ...

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه پیام نور استان فارس انجام گرفته است. برای تحقق این هدف از مدل لیب کوال استفاده شده است. از آنجا که دانشگاه پیام نور فارس شامل بیش از 40 مرکز و واحد است، مراکزی به عنوان جامعه آماری برگزیده شده، که قدمت بالای بیست سال دارند. درنتیجه دانشجویان و اعضای هیات علمی سه مرکز آباده، جهرم و شیراز جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. با استفاده از پرسشنامه لیب کوال، دیدگاه کاربران کتابخانه های مورد نظر از کیفیت خدمات آنها از ...

پژوهش حاضر به بررسی خدمات کتابخانه های گروه های زبان و ادبیات خارجی دانشگاه های تربیت مدرس، تهران و علامه طباطبایی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیات علمی بر اساس مدل لیب کوال پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی بوده و روش آن پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه لیب کوال می‏باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی (775 نفر) و اعضای هیات علمی (80 نفر) گروه‏های زبان و ادبیات خارجی دانشگاه‏های تربیت مدرس، تهران و علامه طباطبایی می‏باشد. از ط ...

در این پژوهش کیفیت خدمات کتابخانه‌های مرکزی دانشگاههای شهر ایلام به طور کلی و در ابعاد احساس کاربر از خدمت، کنترل اطلاعات و کتابخانه به عنوان یک مکان در سطح حداقل انتظارات، خدمات دریافتی و حداکثر انتظارات، با استفاده از مدل لیب‌کوال، مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج نشان می‌دهد که عملکرد پنج کتابخانه مرکزی دانشگاه ایلام، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دانشگاه آزاد ایلام، دانشگاه پیام نور ایلام و موسسه آموزش عالی باختر به طور کلی و در بعد احساس کاربر از خدمت قابل قبول، در بعد کنتر ...

با وارد شدن فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در بافت کتابخانه‌ها و گسترش خدمات الکترونیکی، توجه به کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزیابی آن اهمیت بیشتری یافته است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران، به عنوان خدمت دهندگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان کاربران آن‌ها است. در این پژوهش برای بررسی دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران نسبت به کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی، از پرسشنامه‌ای ...

پژوهش حاضر با عنوان " ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های حوزه علمیه قم بر اساس مدل لایب کوال " و با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های حوزه علمیه قم در سه مولفه تاثیر گذاری خدمات، کنترل اطلاعات و کتابخانه به عنوان یک مکان با استفاده از مدل لایب کوال انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی- تحلیلی انجام شده است. نمونه آماری شامل 194 نفر از کاربران کتابخانه های (فقه و اصول آیت الله سیستانی، فیضیه، دفتر تبلیغات اسلامی، مدرسه معصومیه) حوزه علمیه قم می باشند ...

این پژوهش با هدف ارزشیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌ی عمومی پارک شهر تهران با استفاده از مدل لیب‌کوآل انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه لیب‌کوآل استفاده شده است. پرسشنامه لیب کوآل ابزار استانداردی می‌باشد که کیفیت خدمات کتابخانه را از دید کاربران مورد ارزیابی قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با فرض معنی‌دار بودن تفاوت بین سطح حداکثر و حداقل انتظارات با سطح خدمات دریافتی انجام شد. بر اساس نمونه‌گیری انجام گرفته از جامعه آماری 8 ...