عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این مقاله ارائه مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد مدیران است که یکی از مشکلترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است. ارزیابی عملکرد دارای فرایند مشخصی است که یکی از مهمترین مراحل آن، تعریف شاخص یا شاخصهای ارزیابی است. مطالعات نشان می دهد که مدلهای ارزیابی عملکرد تحت تأثیر شاخصهای ارزیابی است و شاخصها نیز بر اساس گرایشهای نظری موجود شکل گرفته اند. به طور کلی، سه گرایش اصلی در این زمینه وجود دارد که انجام ارزیابی بر اساس هر کدام از گرایشهای نظری، دارای مزایا و معایبی است که از ج ...