عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وابستگی به عنوان یک اختلال یا یک صفت شخصیتی، ارتباط زیادی با اختلال بی اشتهایی عصبی دارد. احتساب وابستگی به عنوان یک صفت شخصیتی طبق سیستم تشخیصیDSM-V، به رفتارهای سلطه پذیر و تأییدخواهانه منجر می شود. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای تمایزیافتگی و قاطعیت در افراد دارای شخصیت وابسته و مبتلایان به اختلال بی اشتهایی عصبی در بین دانشجویان دختر انجام شد. پژوهش حاضر از نوع علّی- مقایسه ای بود. نمونه پژوهش 420 نفر از دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاههای دولتی شهر تهران ...