عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین آزمایشهای متداول در کارهای مکانیک خاک ، آزمایش محوری است که برای انجام کار آن نیاز به نمونه‌های دست نخورده می‌باشد. اما عملیات گمانه‌زنی و نمونه‌برداری ممکن است نمونه‌ها را دستخوش دستخوردگی نموده و باعث شود که نتایج آزمایشگاهی دور از واقعیت باشد. بهمین دلیل لازم است با روشی که وابسته به عملیات صحرایی و نمونه‌برداری نباشد نتایج آزمایش سه محوری را کنترل نمود. همچنین محاسبه مقادیر کرنش خاک از بدو بارگذاری تا مرحلهء گسیختگی می‌تواند به مهندس طراح، در طراحی صحیح پی ...

سعی ما در این رساله بیان نحوه بکارگیری مدل الاستوپلاستیک و بررسی نتایج آن در رابطه با تحکیم خاکهای غیراشباع می‌باشد. در مکانیک خاک و مهندسی پی، توجه به معادلات رفتاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. این توجه به این واقعیت برمی‌گردد، که بدون در دست داشتن چنین معادلاتی امکان تحلیل مسائل مختلف مهندسی ممکن نخواهد بود. جهت تحلیل و سپس طراحی و اجرای مناسب ابنیه خاکی، و یا سازه‌های به نوعی مرتبط با خاک ، تحلیل تنشها و تغییر شکلها در مراحل مختلف از بارگذاری و نیز محاسبه بارهای گسی ...

رفتار مکانیکی خاک‌های متورم شونده یکی از مسائل پرچالش مهندسی عمران می‌باشد. استفاده از روش‌های عددی در بررسی رفتار خاک یکی از روش های معمول در علم مکانیک خاک است. با این وجود، دقت روش های عددی به شدت بستگی به استفاده از مدل رفتاری مناسب برای حل مسائل دارد. از این رو برای مدلسازی خاک های غیر اشباع به روش عددی، بررسی مفاهیم اولیه این علم از جمله تنش موثر، حرکت آب، تحکیم، معیار های گسیختگی و در حالت کلی مدل‌های رفتاری خاک‌های غیر اشباع ناگزیر می باشد. یکی از مدل‌های شناخته شد ...

تامین فاکتورهای اقتصادی و ایمنی در طراحی سازه های خاکی یا هر سازه دیگری مستلزم درک و تحلیل صحیحی از رفتار محیط خاکی، تحت شرایط گوناگون محیطی و بارگذاری است.پیشرفت های سخت افزاری در زمینه کاوش و تحلیل، بخصوص در دو دهه اخیر، ابزارهای مناسبی برای انجام تحلیل های مفصل و دقیق از رفتار خاک را در اختیار طراح قرار می دهد. جز بسیار اساسی در این تحلیلها روابط رفتاری (روابط بین تنش و کرنش) می باشد که در واقع شاخصه ای یگانه برای هر نوع ماده خالص (اینجا هر خاک خاص) می باشد. بصورتیکه یک تح ...

از جمله معیارهای مدل مناسب برای تحلیل محیطهای ژئوتکنیکی می‌توان به پوشش مسیر تنش‌هایی که موجب گسیختگی می‌شوند و نمایش مناسب از محدوده تسلیم شده جسم ، اشاره کرد. همچنین شرایط سخت شوندگی ، درنظرگرفتن درجه اشباع و سایر فرضیات ژئوتکنیکی نیز حائز اهمیت است . برمبنای مطالعات عددی و با درنظرگرفتن شرایط فوق از میان مدلهای معمول ، مدل هذلولی انطباق بیشتری با شرایط واقعی دارد. ...

با افزایش قابلیت های نرم افزاری، استفاده از روشهای عددی برای پیش بینی رفتار مصالح ژئوتکنیکی رو به گسترش است. از طرفی اعتبار نتایج حل عددی بستگی به مدل و معادله ساختاری بکار رفته برای رفتار خاک دارد. در این پایان نامه سعی شده است که با استفاده از مفاهیم تئوری حالت بحرانی و پلاستیسیته محاسباتی مدل های جامع رفتاری الاستو پلاستیکی برای پیش بینی دقیق انواع خاک ها تحت شرایط زهکشی شده و زهکشی نشده و در مسیرهای تنش متفاوت از طریق برنامه نویسی در برنامه MATLAB توسعه داده شود. در این ت ...

نشست در خاک می‌تواند به دلیل تغییرشکل ساختار دانه‌های خاک یا خارج شدن تدریجی آب از بین ذرات در اثر اعمال بارهای استاتیکی یا لرزه‌ای بوقوع پیوندد. مشاهده رفتار خاک بویژه نشست، این مسئله را برای ما روشن می‌سازد که رفتار خاک به سبب وجود پارامترهای متعدد و تأثیرگذار، دارای یک ماهیت غیرقطعی و احتمالاتی می‌باشد. در این تحقیق، از روش اجزاء محدود سه بعدی با دیدگاه آماری جهت ارزیابی نشست پی‌های مربعی و مستطیلی تحت بارگذاری یکنواخت استفاده شده است. رفتار مکانیکی خاک بوسیله‌ی یک مدل عد ...