عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 371

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور ارزیابی مدل موجود، ابتدا مشخصات مدل و روش کار آن به همراه اطلاعات مورد نیاز (‏‎Manual‎‏) از مدل استخراج گردید و پس از ترجمه، کار با مدل با استفاده از داده های فرضی آغاز گردید . سپس با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مدل شامل اطلاعات هواشناسی منطقه و اطلاعات حاصل از طرحهای تحقیقاتی مورد اجرای پنبه طی سالهای اخیر پرداخته شد . پس از تکمیل این اطلاعات، داده ها وارد مدل شده و مدل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت . ...

ارایه یک مدل تحلیلی برای پیش بینی وضعیت فصل مشترک صفحات در جوشکاری انفجاری مقایسه نتایج تحلیلی ( نتایج مدل ) با نتایج تجربی پیش بینی پارمترهای اولیه برای حصول شرایط تغییر شکل پلاستیک مطلوب در فصل مشترک بررسی تغییرات خواص مکانیکی (‌نظیر سنجی ) در عرض صفحات پس از اعمال بار انفجاری ( بررسی تغییرات ریز ستختی از فصل مشترک تا سطح آزاد ) از امور مورد بررسی در این تحقیقات است. ...

تنظيم مدل كلان اقتصاد ايران ...
نمایه ها:
مدل | 
مدل | 
مدل‎ | 
کلان | 
سنجی | 

مدل MD-SF-PF یکی از پیچیده‌ترین مدلهای انتقال در اسمز معکوس می‌باشد چرا که این مدل، یک مدل دوبعدی بوده و حل معادلات آن مستلزم بکارگیری روشهای پیچیده عددی است . با این حال مدل MD-SF-PF می‌توان به خوبی و با دقت زیادی چگونگی انتقال از میان غشاهای متخلخل را بیان کند. این مدل در حال حاضر برای بیان کارایی غشا در مورد محلولهای تک حل شونده‌ای بکار می‌رود و هدف ما در این پروژه، بسط مدل مزبور برای سیستمهای چند حل شونده‌ای است . علیرغم آنکه مدل MD-SF-PF کارآیی غشا را در مورد محلول تک حل ...

نظریه‌ی مدل یک نظریه‌ی منطقی سمانتیکی با هدف ارائه‌ی شیوه‌ی تفکر قیاسی سازگار از طریق رهیافت فرازبانی است. این نظریه مبتنی بر مفهوم تعبیرپذیری زبان است و به تبع آن ریشه در سنت و دیدگاه مدل‌انگارانه دارد که به روایت هینتیکا در اواخر قرن نوزدهم با هیلبرت آغاز شده است. این دیدگاه، به‌رغم مخالفت‌های سرسختانه‌ی یونیورسالیست‌های پیرو فرگه، در نیمه‌ی نخست قرن بیستم در مکتب لوف-ورشو بالیده و در میانه‌ی این قرن به‌دست تارسکی در قالب نظریه‌ی مدل به بار نشسته است. مفهوم تعبیرپذیری زبان ...

پیش بینی مکانی فرسایش آبی و تولید رسوب با استفاده از انواع مدل های فیزیکی، ریاضی، آماری و تجربی در نقاط مختلف جهان انجام شده است. اما بعضی از این مدل ها به دلیل کاستی های فراوان، نمی توانند برآورد دقیقی از مقدار و شدت فرسایش آبی و تولید رسوب ارائه دهند. همچنین این مدل ها در مشخص کردن توزیع مکانی فرسایش و رسوب از دقت کافی برخوردار نیستند. پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از نرم افزارها و مدل های رایانه‌ای را سبب شده و دامنه کاربرد آن را در علوم مختلف گسترده ساخته است. تعیین رواب ...

این رساله به معرفی چند مدل جدید برای تحلیل کارایی می پردازد . فصل اول به مفاهیم اساسی و مقدماتی ..اختصاص دارد. در فصل دوم موضوع تحلیل کارایی در حالت وجود داده ها بازه ای مقیاس مطرح می شود. از آن جایی که مدل های اساسی ..تنها برای داده های نسبی مقیاس قابل استفاده در این فصل مدل جدیدی که در واقع صورت تغییر یافته ای از مدل اساسی DEA می باشد برای تحلیل کارایی در حالت وجود داده های بازه ای مقیاس ارایه می شود. در فصل سوم ابرصفحه مرجع برای هر DMU مورد بررسی قرار می گیرد. همان طور که ...

به علت نوع اقلیم و عدم یکنواختی مکانی و زمانی بارندگی در کشور، شرایط متفاوت آب و هوایی در طول سال، سبب شده که قسمت عمده ریزشهای جوی در مدت زمان کوتاهی رخ داده و باعث سیلابهای عظیمی می گردد. ایجاد سیستمهای پیش بینی سیل در رودخانه های فاقد تاسیسات کنترل سیل یکی از روشهای منطقی در جهت رفع و یا حداقل کاهش زیانهای طبیعی ناشی از پدیده های طبیعی بوده و به میزان زیادی از تلفات انسانی ناشی از وقوع سیل می کاهد . این تحقیق برای بررسی کارائی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک پیش ...

اساس مدلهای تجربی فرسایش و رسوب مانند MPSIAC و EPM ، محاسبه متوسط رسوب و فرسایش حوزه آبخیز می باشد. با پیشرفت کامپیوتر و بدنبال آن برنامه های GIS ، توانایی مدل نمودن اطلاعات مکانی میسر گردید. در حال حاضر می توان عوارض زمینی را در محیط GIS شبیه سازی نمود. اطلاعاتایه مدل های فرسایش خاک را می توان بصورت توزیع مکانی در محیط GIS وارد و درنتیجه نقشه توزیعی فرسایش یا رسوب را تهیه نمود. در زمینه بررسی دقت نقشه های مذکور تحقیقات قابل توجهی انجام نشده است. در این تحقیق اثر استفاده از ...
نمایه ها:
مدل | 
رسوب | 
شیب | 
epm | 
gis |