عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گسترش بنگاه ها و پیشرفت فن آوری، موجب افزایش تعداد مشتریان و تنوع نقاط تماس آنان با بنگاه ها شده است. مدیریت این گونه تماس ها تحت عنوان «مدیریت روابط با مشتری»، علاوه بر بهبود سودآوری سازمان، می‌تواند موجد یک مزیت رقابتی نیز ‌باشد. ولی، درباره مفهوم و مولفه های آن اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. لذا پژوهش حاضر ضمن مروری بر ادبیات موضوع، با استفاده از فن دلفی و تحلیل های آماری، یک مدل معتبر و پایا برای ارزیابی مدیریت روابط با مشتری تدوین و تأثیر آن را بر عملکرد بنگاه خواهد سنج ...

چابکی سازمانی یکی از پارادایم‌های نوین در زمینه مدیریت سازمان‌ها است که برای بهره‌مندی از تغییرات محیطی و برآورده کردن نیازهای مشتریان ارائه شده است. چابکی را می‌توان به صورت هم‌راستایی نزدیک سازمان با نیازهای متغیر کاری در جهت کسب مزیت رقابتی عنوان نمود. یکی از عوامل متعددی که بر چابکی سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد، به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات است. به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات تحول گسترده‌ای را در تسهیل روند امور اداری، افزایش بازده نیروی انسانی، افزایش تنوع محصولات و یا خدمات و بهب ...

هدف این تحقیق، ارزیابی تاثیرات توسعه گردشگری در منطقه باغبهادران از دیدگاه جامعه میزبان و بررسی تأثیر نگرش جامعه میزبان بر ارزیابی آنها از تأثیرات توسعه گردشگری می‌باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد و در آن از تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. به لحاظ ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری شامل دو گروه ساکنین و کارشناسان صنعت گردشگری می‌باشد و از روش نمونه‌گیری ساده با حجم نمونه 121 نفر برای گروه ساکنین و 30 نفر برای گروه کارش ...

این تحقیق به معرفی مالی رفتاری می پردازد. سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. در این حالت، فعالیتهای مربوط به فرآیند تصمیم گیری، از عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران است که بر روی تصمیم گیری آنها تأثیر می گذارد که عوامل روانشناختی از جمله خطاهای ادراکی در تصمیم گیری های مالی است. وجود عوامل روانی موجب می شود که افراد در تصمیم گیری های مالی خود به صورت کاملاً عقلایی عمل نکنند که با فرضیه بازار کارا تناقض دارد. هدف از ...

امروزه عملکرد پرسنل سازمان های خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر خدمات عرضه شده به مشتریان سازمان های خدماتی می باشد. در واقع وجود مهارت فرد فرد پرسنل یکی از عوامل عمده ی کسب و کار در رسیدن به رضایت مشتری است که می تواند منجر به وفاداری مشتری شود . هدف این تحقیق بررسی رابطه ی میان مهارت های خدمت به مشتری با وفاداری مشتریان در شعب بانک ملی استان اردبیل می باشد.در این راستا 6 فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی تدوین شده است . برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده اس ...

این پژوهش با هدف مدل‌یابی معادلات ساختاری دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی به منظور طراحی محتوای الکترونیکی آن انجام شد. این تحقیق از نوع میدانی با طرح مطالعات همبستگی بوده و آزمودنی‌های پژوهش به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای در دو مرحله از دانشجویان علوم‌پایه و فنی-مهندسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران، انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده‌ها، آزمون دستگاه معادلات دیفرانسیل که روایی صوری و محتوایی آن با آلفای کرونباخ (0/776) تأیید شد، می‌باشد. مدل تجربی دستگاه معادلات دیفرانسیل ...

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه میان گزیده ای از ویژگی های شناختی داوطلبان ایرانی آیلتس و عملکرد آنها در این آزمون به روش مدل سازی معادله ساختاری می باشد. مطالعه ی حاضر، با الهام از مدل تأثیرگذار Bachman (1990)، تلاشی است در جهت بررسی تأثیرات همزمان ویژگی های انتخاب شده ی آزمون دهندگان که عبات بودند از: کاربرد راهبرد یادگیری زبان انگلیسی بصورت کلی و کاربرد راهبرد شناختی و فراشناختی یادگیری زبان انگلیسی بصورت خاص و باورهای خود کارآمدی درباره یادگیری زبان انگلیسی بر روی عملکرد ...

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مهمانان بر رضایت و وفاداری آن ها در گروه هتل های بین المللی پارس می باشد.?محقق در این پژوهش با افزودن متغیر آگاهی از برند به مدل نام، اکینسی و وایت (2011)، مدل جدیدی را توسعه داده است. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مهمانان شرکت سرمایه گذاری گروه هتل های پارس می باشد. روش نمونه گیری بکار گرفته شده، روش خوشه ای است که در مرحله اول هتل های بین ...

پس از پايان عصر يكپارچه‌سازي عمودي، هم اکنون دوره برون سپاري فعاليت‌هاي سازماني ظهور كرده است. برون سپاري، سازمان‌ها را از درگيري با وظايف روزمره رها كرده و مديريت را قادر مي‌سازد بر نقاط قوّت و قابليت‌هاي اصلي خود که اساس رقابت‌پذيري و مؤثرترين عامل موفقيت آن‌هاست، متمرکز شوند. لذا، با توجه به اهميت و جايگاه برون سپاري، پژوهش حاضر به بررسي عوامل مؤثر بر توسعه برون سپاري فرآيندها پرداخته است. بدين منظور، بر اساس مدل پيشنهادي توسط جي‌والد (2010)، شش فرضيه‌ تدوين گرديده است. رو ...