عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 111

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
 
یکی از فرایندهای اقتصادی برای تولید قطعه در شکل دهی فلزها ، برش دقیق است که در آن، دقت و کیفیت قطعات بسیار بیشتر از روش معمولی است . در برش دقیق قطعه کار بین سه نیرو شکل ) و نیروی سنبه مخالف . در این V قرار می گیرد که عبارتند از : نیروی سنبه، نیروی ور قگیر (رینگ مقاله، با مدل سازی برش دقیق، پس از اعتبار سنجی نتایج اولیه ، به بررسی عوامل موثر بر فرایند پرداخته رینگ و نیروی ورقگیر و سنبه مخالف ، باعث افزایش فشار -v می شود . افزایش ارتفاع هیدرواستاتیک و افزایش عمق برش می شو ...