عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رفتار مکانیکی خاک‌های متورم شونده یکی از مسائل پرچالش مهندسی عمران می‌باشد. استفاده از روش‌های عددی در بررسی رفتار خاک یکی از روش های معمول در علم مکانیک خاک است. با این وجود، دقت روش های عددی به شدت بستگی به استفاده از مدل رفتاری مناسب برای حل مسائل دارد. از این رو برای مدلسازی خاک های غیر اشباع به روش عددی، بررسی مفاهیم اولیه این علم از جمله تنش موثر، حرکت آب، تحکیم، معیار های گسیختگی و در حالت کلی مدل‌های رفتاری خاک‌های غیر اشباع ناگزیر می باشد. یکی از مدل‌های شناخته شد ...

درچند دهه اخیر مدل سازی و تحلیل سازه ها تحت بارگذاری زلزله به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است. نرم افزارهای قدرتمندی در ایران برای تحلیل دینامیکی سازه ها وجود دارد. اما در بیشتر موارد، مدل سازی خاک به خوبی مورد بررسی قرار نمی گیرد یا از آن صرف نظر می شود. در کشور لرزه خیزی مانند ایران با آسیب پذیری نسبی بالا در برابر خطر زلزله، در نظر گرفتن اثرات خاک از قبیل اثرات ساختگاه و یا اندرکنش خاک– سازه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از طرفی مدل سازی خاک با استفاده از روش های دقیق ...

دراین مقاله باتوجه به مشکلات موجود درایجاد سیستم زمین توربین های بادی به مطالعه انواع روشهای موجود پرداخته شدهاست سپس با توجه به اینکه اکثرتوربینهای بادی دراذربایجان درمناطق مرتفع صخره ای نصب میگردد سعی شده است که یک مدل بهینه بومی شده برای منطقه اذربایجان ارایه گردد دراین پیشنهاد با مدل سازی سیستم زمین بصورت دولایه و انجام محاسبات مربوطه درنرم افزار CYMGRD مدل موردنظر ارایه شده است دراین مدل یک روش ابتکاری جهت کاهش گرادیان ولتاژ سطحی و همچنین تزویج مابین میله های سیستم ارت ا ...