عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 69

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خدمات کتابخانه‌ای در مدارس هوشمند شهر تهران به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل 177 نفر از مدیران، معلمان، کارشناسان فناوری اطلاعات (هوشمندسازی) و کتابداران شاغل در 22 مدرسه هوشمند شهر تهران می‌باشند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی و میانگین و آمار تحلیلی شامل آزمون مقایسه میانگین دو نمونه وابسته (آزمون (t استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان می ...

هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی شهر بندر امام خمینی(ره) می باشد. نمونه این پژوهش متشکل از 180 نفر(90 نفر از دانش آموزان مدارس هوشمند و 90 نفر از دانش آموزان مدارس عادی) دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول این شهر در سال تحصیلی 93- 1392 می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای(مرحله ای) انتخاب شدند. در این پژوهش آزمودنی ها پرسشنامه ها‌ی ادراک کنترل راتر و ادراک شایستگی هارتر را تکم ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش مدارس هوشمند در یادگیری زایشی دانش آموزان از دیدگاه معلمان و مدیران می باشد. این پژوهش از نوع زمینه یابی یا توصیفی می باشد و به لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری شامل مدیران و دبیران مدارس هوشمند کرج در سال تحصیلی 93-92 می باشد. که از بین 4 ناحیه کرج با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مناطق 4 و 3 و 2 انتخاب شده و تعداد 11 مدرسه دو نوبته با وجود نامه ممهور به مهر اداره آموزش و پرورش کل به صورت اجبار و با انتخاب اداره آمو ...

پژوهش حاضر، با هدف بررسی موانع اجرایی مدارس هوشمند ابتدایی در استان لرستان، از دیدگاه مدیران و معلمان اجرا شده است. که با توجه به زیر ساخت های فنی، سازمانی و اجتماعی در این استان مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، ازنوع روش توصیفی-پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و معلمان مدارس هوشمند تشکیل داده که تعداد آنها در حدود 260 نفر برآورد شده است و از این جامعه آماری، بر اساس جدول مورگان،تعداد 156 نفراز آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. به وسیله پرسشنامه مح ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی چگونگی کاربرد فاوا به منظور ایجاد فرصت‌های یادگیری توسط معلمان مدارس هوشمند شهر تهران صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مدارس هوشمند شهر تهران بودند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند تعداد 150 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند که از این تعداد 100 نفر همکاری کردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه خود ساخته استفاده شده که روایی آن توسط اساتید راهنما، مشاور و چندی از اساتید متخصص تأیید و پایایی کل آن 96.2 محاسبه گردید. داده‌های جمع-آوری شده ب ...

افزایش روزافزون تعداد مدارس هوشمند در کشور و نو بودن این پدیده، نیاز به انجام پژوهش در این زمینه را بیش از پیش ضروری می‌سازد. توجه به بعد سخت افزاری در ایجاد و توسعه مدارس هوشمند و نداشتن دید کلی و عدم توجه به سایر ارکان این مدارس از مهم‌ترین چالش‌های این مدارس می‌باشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان انطباق فعالیت‌های مدارس هوشمند در ارکان و مولفه های اساسی مدارس هوشمند یعنی: محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای، زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات، مدیریت مدرسه ...

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی فرایند هوشمند سازی دبیرستان های شهر شیراز بر اساس مدل مفهومی مدارس هوشمند در سال تحصیلی91-1390انجام شده است. در این پژوهش ارکان پنجگانه مدل مفهومی مدارس هوشمند برای ارزشیابی فرایند هوشمند سازی دبیرستان های شهر شیراز مطرح شده است. ارکان پنجگانه مدل مفهومی عبارتند از: محیط یاددهی – یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای، زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات، مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانه ای، برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات، ...

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه ابعاد خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی شهر مرودشت بوده است. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش علی – مقایسه ای استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستان های شهر مرودشت در سال تحصیلی 92-91 می‌باشند. جهت برآورد حجم نمونه‌ پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است، به این شکل که ابتدا از بین مقاطع تحصیلی مقطع متوسطه را انتخاب کرده و ...

هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی موانع توسعه ی کمی و کیفی مدارس هوشمند در دبیرستان های شهرستان دزفول از دیدگاه مدیران و دبیران می باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش آمیخته استفاده شد. بدین صورت که ابتدا در بخش کیفی با اجرای مصاحبه نیمه ساختمند با ذینفعان مورد مطالعه به روش زنجیره ای (گلوله برفی) تا دستیابی به اشباع نظری اطلاعات گردآوری شدند. برای گردآوری داده های بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. سوالات پرسشنامه بر مبنای مصاحبه ای که پژوهشگر با ذینفعان ...