عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 435

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کاربرد روش تدریس فعال (بحث گروهی) بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس دولتی پسرانه پایه اول متوسطه شهرستان ارومیه در درس مطالعات اجتماعی انجام گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش ، نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مدارس دولتی پسرانه پایه اول مقطع متوسطه دوم شهرستان ارومیه هستند که در سال تحصیلی 93-92 ...

هدف از این پژوهش ، تعیین رابطه بین سبک مدیریت مدیران ( بر اساس نظریه بلیک و موتون ) و انگیزش معلمان ( بر اساس نظریه سلسله مراتبی نیازهای مازلو ) مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان مسجدسلیمان بوده است . بدین منظور برای تعیین سبک مدیریت مدیران مدارس از پرسشنامه سبک مدیریت که بررسی کننده ی عوامل موثر بر روش مدیریت نسبت به زیردستان ( 1 – تصمیمات 2 – اعتقادات 3 – تضادها 4 – هیجانات (عصبانیت ها ) 5 – شوخی ها 6 – تلاش ها) می باشد و سبک مدیریت را در دو بعد رابطه مداری ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه ابعاد تعهد سازمانی و عملکرد شغلی معلمان پسرانه مدارس راهنمایی و متوسطه شهر شیروان می باشد. بدین منظور نمونه ای به حجم 98 نفر به روش طبقه ای نسبتی از مدارس راهنمایی و متوسطه شهر شیروان انتخاب شدند. در این تحقیق برای تعیین میزان تعهد سازمانی از پرسشنامه ی استاندارد « آلن و می یر» ( 1990) که شامل 24 گویه می باشد استفاده شد. همچنین برای تعیین عملکرد شغلی از پرسشنامه ی عملکرد شغلی معلمان که شامل 30 گویه می باشد استفاده گردید. ضریب اعتبار پرسشنامه تعهد س ...

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آگاهی مدیران مدارس دوره متوسطه شهرستان بهشهر از مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی و اصول یادگیری به منظور ارائه راهکارها و پیشنهادها جهت ارتقاء دانش و مهارتهای آنان در سال تحصیلی 90 – 89 انجام شد. این پژوهش به صورت زمینه ای و با هدف کاربردی انجام شده و 38 نفر از مدیران مدارس متوسطه شهرستان بهشهر که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از میان جامعه آماری ( N = 47) انتخاب شده اند، به پرسش نامه محقق ساخته که حاوی 30 سؤال چهار گزینه ای در حوزه مب ...

این پژوهش برای بررسی میزان پذیرش تربیت دینی در میان دانش آموزان دوره ی متوسطه انجام شد که به بررسی محتوای آموزشی، شیوه ی ارائه ی آموزش دینی در مدارس، نحوه ی برخورد مربیان، اهداف خانه و مدرسه، مشارکت دانش آموزان و رضایت اجتماعی آنان از اجرای هنجارهای دینی در جامعه پرداخت. سوالات و فرضیه های این پزوهش بر اساس تلفیقی از دو رویکرد کارکرد گرایی ساختاری و کنش متقابل نمادین تنظیم شد. نمونه ی آماری این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر برآورد شد که با روش PPS از تمام نقاط تهرا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط دانش و عملکرد پژوهشی و همچنین مهارت های شغلی مدیران با میزان گرایش به پژوهش در بین دبیران دوره متوسطه شهرستان زاهدان انجام شده است. روش پژوهش براساس هدف از نوع کاربردی است و با توجه به روش گرد آوری داده ها ،این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه ی آماری پژوهش شامل 151 نفر از مدیران متوسطه به همراه 1513 نفر از دبیران بود و با استفاده از فرمول کرجسی و کوکران و نمونه گیری در دسترس تعداد 108نفر از مدیران و 306نفر از دبیران انتخاب و مورد بررس ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه سبک‌ رهبری مدیران شامل ابعاد (سبک رهبری رابطه-مدار و سبک رهبری وظیفه‌مدار) و هوش سازمانی مدیران شامل مولفه‌های (چشم‌انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق و کاربرد دانش و عملکرد) با پیشرفت‌تحصیلی دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر سراوان درسال تحصیلی 90/89 بوده است. در این تحقیق که توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری 40 مدرسه (21 مدرسه پسرانه و 19 مدرسه دخترانه) با 400 دانش‌آموز (210 پسر و 190 دختر) و 40 مدیر (21 ...

در این پژوهش، محتوای کتاب های درسی مطالعات و علوم اجتماعی و جامعه شناسی 1و2 دوره متوسطه با توجه به مباحث روز جهانی درحوزه ی برنامه درسی تحلیل شده است. موارد مورد نظر در این تحلیل محتوا شامل (آموزش توسعه، آموزش محیطی، آموزش چند فرهنگی، آموزش شهروندی، آموزش سلامت، آموزش حقوق بشر وآموزش رسانه ها و فناوری اطلاعات) بوده است. جامعه آماری این پژوهش، مجموعه ی کتاب های درسی مطالعات اجتماعی، جامعه شناسی (1)، جامعه شناسی (2)، علوم اجتماعی دوره متوسطه بوده است. در این پژوهش کل جامعه آم ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای رضایت شغلی در رابطه بین عدالت سازمانی وجو سازمانی با سلامت سازمانی در بین معلمان زن مدارس متوسطه شهرستان مرودشت انجام گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، مشتمل بر 368 نفر از معلمان زن مدارس متوسطه شهرستان مرودشت بود که معادل 190نفر از آنان به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. محاسبات آماری پژوهش با استفاده از نرم افزارspss انجام شد و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های سلامت سازمانی هوی و تا ...