عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 45

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین سبکهای رهبری (ساختدهی مراعات) مدیران و میزان گرایش آنها به ایجاد تغییر بوده و 5 فرضیه شامل مقایسه بین سبک های مدیران با توجه به ویژگیهای دموگرافیک ، مقایسه میزان گرایش مدیران به ایجاد تغییر بر حسب عوامل دموگرافیک ، بررسی رابطه بین سبک‎های رهبری مدیران و میزان گرایش آنها به ایجاد تغییر ، بررسی میزان تفاوت بین سبک های رهبری مدیران و میزان گرایش آنها به ایجاد تغییر بر حسب عوامل دموگرافیک و بررسی نظرات دبیران در خصوص میزان گرایش مدیران به ایجاد تغ ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل سازمانی موثر بر نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دبیران مدارس متوسطه آموزش از راه دور نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز است و تلاش شده در سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز با بررسی عوامل سازمانی همچون هنجارذهنی،‌ ارتباط شغلی، درک لذت، خودکارآمدی، شرایط تسهیل کننده در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از طریق مولفه‌های سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دبیران مورد بر ...
     
بیان موضوع : بررسی تأثیر روش بدیعه پردازی بر پرورش مهارتهای تفکر فلسفی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر همدان هدف : اجرای روش بدیعه پردازی و تأثیر آن بر مولفه های تفکر فلسفی دانش آموزان روش پژوهش : آزمایشی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و تحلیل داده ها به وسیله آزمون مانکوا یافته های پژوهش : 1-اجرای روش بدیعه پردازی بر میزان جامعیت فلسفی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد. 2-اجرای روش بدیعه پردازی بر میزان انعطاف پذیری دانش آموزان تأثیر مثبت دارد. 3-اجرای روش بدیعه پرداز ...