عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حیث ارتقاء سطح آموزشی و تربیتی دانش آموزان شاهد و احساس نیاز ارزیابی از مدارس شاهد این تحقیق صورت گرفت . توسط مدیران ، معلمین و مربیان پرورشی و اولیا دانش آموزان پرسشنامه‌هایی تکمیل گردید و پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که اجرای دستورالعملها و رعایت درصد شاهد و غیرشاهد (40%شاهد و 60 غیرشاهد) بهترین ترکیب می‌باشد و این باعث پیشرفت تحصیلی فرزندان شاهد می‌گردد و اختصاص دادن ساعات عصر مدارس شاهد به دانش آموزان شاهد باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد می‌گردد. ...

جهت ارتقاء سطح آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان شاهد و احساس نیاز ارزیابی از مدارس شاهد این تحقیق صورت گرفت . توسط مدیران و معلمین و مربیان پرورشی و اولیاء دانش‌آموزان پرسشنامه‌های تکمیل گردید و پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که اجرای دستورالعمل‌ها و رعایت درصد شاهد و غیرشاهد (40 درصد شاهد و 60 درصد غیر شاهد) - بهترین ترکیب می‌باشد و این باعث پیشرفت تحصیلی فرزندان شاهد می‌گردد و اختصاص دادن ساعات عصر مدارس شاهد به دانش‌آموزان شاهد باعث پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد می‌گردد. ...

هدف تحقیق، بررسی میزان افسردگی در دو گروه متفاوت - فرزندان شاهد و غیرشاهد است . این بررسی به روش پیمایشی و تجربی (توصیفی) و با استفاده از پرسشنامه (تست افسردگی بک ) از دانش‌آموزان شامل سوم راهنمایی پسرانه مدارس شاهد (45 نفر) و مدارس غیرشاهد (51 نفر) منطقه 11 تهران که از طریق نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند، انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین میزان سطح میزان سطح افسردگی دانش‌آموزان شاهد 15/9 و دانش‌آموزان غیر شاهد 11/9 است . از دانش‌آموزان شاهد 19 ن ...

چکیده ندارد.

هدف پژوهش ، تعیین نوع و فراوانی اختلالات رفتاری در دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی و راهنمایی شاهد و مقایسه آنها با مدارس پراکنده است . در این تحقیق از روش تحقیق زمینه‌ای استفاده شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که دانش‌آموزان دختر شاهد مدارس ابتدایی شاهد از میان صفات مثبت در موارد دقت و تمرکز، التزام به انجام تکالیف درسی، اعتماد، ایجاد ارتباط با دوستان، احساس مسئولیت و از میان صفات منفی در مواردی دیرآموزی و کندی فهم مطالب ، اشکال در ریاضی، زودرنجی، طلب ترحم و محبت یا اشکا ...

هدف پژوهش بررسی میزان برخورداری فرزندان طبقات اجتماعی از امکانات آموزشی مدارس شاهد استان آذربایجان شرقی است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل تمامی اولیاء دانش‌آموزان غیرشاهد مدارس شاهد استان آذربایجان شرقی است . براساس یافته‌های پژوهش 1) فرزندان فرهنگیان بیشترین سهم استفاده از مدارس شاهد را با 60 درصد به خود اختصاص داده‌اند. 2) فرزندان افرادی که از نظر اقتصادی و اجتماعی در حد بالائی هستند در قالب 60 درصد سهمیه غیرشاهد، وارد این مدارس ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پژوهش حاضر در مرحله اول به منظور بررسی میزان کارآیی مدارس شاهد دوره ابتدائی در مقایسه با مدارس غیرشاهد در جبران نارسائیهای احتمالی ناشی از فقدان پدر از طریق مقایسه عملکرد تحصیلی و سازگاری آموزشگاهی دانش‌آموزان دختر و پسر و غیرشاهد شاغل به تحصیل در مدارس شاهد و غیرشاهد با کنترل متغیرهای هوش ، عزت نفس ، انگیزه پیشرفت و رابطه مادر - فرزندی صورت گرفته است . فرضیه اساسی تحقیق این بوده که مدارس شاهد به عنوان یک نظام آموزشگاهی خاص که به منظور تعدیل برخی از ضایعات احتمالی ناشی از فقد ...